АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

  • Т.М. Тюльпа Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка https://orcid.org/0000-0002-8032-8676
Ключові слова: аксіологічний підхід, формування соціальної компетентності, майбутні фахівці соціономічних спеціальностей, професійна підготовка

Анотація

Стаття присвячена розкриттю сутності аксіологічного підходу до формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці на основі розвитку у студентів ціннісного ставлення до життя, майбутньої професії, усвідомленого ставлення до її специфіки, вироблення власного стилю поведінки і світогляду як системи поглядів, переконань і установок.

Освіта є основним каналом цілеспрямованого внесення в суспільну свідомість пріоритетних цінностей шляхом формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. В якості пріоритетного завдання висувається розкриття цінностей особистості, її інтелектуального, морального потенціалу, що виражається в здатності вільно орієнтуватися в складних соціальних і професійних ситуаціях. Будучи формою самовизначення особистості, соціальна компетентність відображає дійсність не пасивно, а за допомогою суспільних відносин, не абстрактно, а крізь призму потреб особистості, модлює систему принципів і цінностей життєдіяльності людини, проєктує імперативи її дій і вчинків, отже має аксіологічну сутність, яка потребує постійного вдосконалення.

Виявлено, що аксіологічні пріоритети матимуть вирішальний уплив на формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, якщо: цілі професійної освіти спираються на аксіологічні орієнтири; зміст професійно-педагогічної підготовки відображає історичні й сучасні цінності майбутньої професійної діяльності; процес професійної підготовки базується на аксіологічних складових і підпорядкований логіці розвитку ціннісної сфери особистості; аксіологічні цінності характеризують життєву позицію майбутніх фахівців і реалізуються у професійній діяльності. Такий підхід обумовлює розгляд професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей як ціннісно-зорієнтованої діяльності. Позитивна ціннісна орієнтація на іншу людину утворює особистісно-професійне підґрунтя майбутнього фахівця соціономічної спеціальності під час професійної підготовки.

Біографія автора

Т.М. Тюльпа, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Тюльпа Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і психології, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна). Е-mail: tyulpatnt@gmail.com

Посилання

Ушинский К. Д. Собрание сочинений. Т. 5 Москва, Ленинград. 1949. 591 с.

Рогова О. Г. Духовно-ціннісні орієнтації у посткласичній філософії освіти : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 Д. 2011. 212 с.

Здравомыслов А. Г. Потребители. Интересы. Ценности. Москва : Политиздат. 1986. 223 с.

Буркова Л. В. Аксіологічний компонент професійних компетентностей для фахівців соціономічних професій. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2016. № 9. С. 5–9.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва : «Когито-Центр». 2002. 396 с.

Голованова Н. Ф. Подходы к воспитанию в современной отечественной педагогике. Педагогика, 2007. № 10. С. 38–47.

References

Ushynskyi, K. D. (1949). Sobranye sochynenyi [Collected works]. Moscow. (rus).

Rohova, O. H. (2011). Dukhovno-tsinnisni oriientatsii u postklasychnii filosofii osvity [Spiritual-value orientations in post-classical philosophy of education]. Dnepropetrovsk. (ukr).

Zdravomyslov, A. G. (1986). Potrebiteli. Interesy. Cennosti [Consumers. Interests. Values]. Moscow. Politizdat. (rus).

Burkova, L. V. (2016). Aksiolohichnyi komponent profesiinykh kompetentnostei dlia fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii [Axiological component of professional competencies for specialists of socio-economic professions]. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti, 9, 5–9 (ukr).

Raven, Dzh. (2002). Kompetentnost' v sovremennom obshhestve: vyjavlenie, razvitie i realizacija [Competence in modern society: identification, development and implementation]. Moscow: Kogito-Tsentr (rus).

Golovanova, N. F. (2007). Podhody k vospitaniju v sovremennoj otechestvennoj pedagogike [Approaches to education in modern domestic pedagogy]. Pedagogika, 10 (rus).

Опубліковано
2019-11-29