СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ

Ключові слова: здоров’я, здоров’язбережувальне середовище, культура здоров’я, культура здоров’язбереження

Анотація

Здійснено дефінітивний аналіз виокремлених базових понять у царині культури здоров’язбереження, репрезентовано їх тлумачення у науковій літературі. Розглянуто сутність здоров’я в системі педагогічних категорій як важливе поняття концепції освіти, динамічне, цілісне утворення, що виявляється на різних рівнях життєдіяльності: соматичному, психічному, моральному, духовному. Для визначення особливостей процесу виховання культури здоров’язбереження особистості важливе значення має врахування різних психологічних і педагогічних підходів до розуміння сутності цього унікального явища. Найбільш поширеним є розуміння терміну «культура» як сукупності соціально набутих ідей, цінностей, звичаїв, традицій, норм поведінки, через які люди організовують свою діяльність й передають їх від покоління до покоління. Констатовано, що смислові характеристики базових понять проблеми культури здоров’язбереження успішно вводяться у систему педагогічних категорій; проаналізовані поняття широко використовуються у педагогічній теорії та практиці, репрезентуючи сутність основних процесів, пов’язаних зі збереженням, зміцненням і формуванням досліджуваного феномену. Здійснено дефінітивний аналіз сутнісних характеристик базових понять проблеми культури здоров’язбереження, репрезентованих у наукових джерелах, що свідчить про їх широке використання у педагогічній теорії і практиці, позаяк вони відображають  основні процеси, пов’язані зі збереженням, зміцненням і формуванням досліджуваного феномену. Визначено, що виховання підростаючого покоління громадян зі стійкою мотивацією на здорове і творче життя потребує розробки науково-практичних рекомендацій, технологій, готовності вчителя до виховання культури здоров’язбереження у процесі освітньої діяльності, починаючи з молодшого шкільного віку.

Біографія автора

О.В. Цибульська, ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»

Цибульська Олена Валеріївна – викладач ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» (м. Володимир-Волинський, Україна). Е-mail: tsybulska.elena@ukr.net

Посилання

Ващенко О. М. Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів : автореф. дис. …канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання». Київ, 2007. 21 с.

Горащук В. Соціально-педагогічний статус валеологічної науки. Рідна школа. 2008. № 1. С. 70-74.

Концепція розвитку освіти України на період 2015‒2025 років : проект. Ін-т розвитку освіти та ін. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. URL: http://www.tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf (дата звернення: 18.10.16).

Оглоблин К. А. Культура здоровья как философско-мировоззренческий феномен. Человек и образование. 2009. № 3. С. 76–81

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012‒2021 роки : Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (20.11.2019).

Соколенко Л. С. Формування культури здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 2011. 20 c.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Вибрані твори : в 5 т. / Сухомлинський Василь Олександрович ; [редкол.: Дзеверін О. Г. (голова) та ін.]. Київ, 1977. Т. 3. С. 9–279.

Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения: принят 22 июля 1946 г. Законодавство. Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_599 (дата звернення: 05.09.15).

References

Vashchenko, O. M. (2007). Formuvannia umin i navychok zdorovoho sposobu zhyttia uchniv 1-4 klasiv shkil-internativ [Formation of healthy lifestyles of pupils of 1-4 classes of boarding schools]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy). Kyiv (ukr).

Horashchuk, V. (2008). Sotsialno-pedahohichnyi status valeolohichnoi nauky [Socio-pedagogical status of valeological science]. Ridna shkola, 1, 70-74 (ukr).

Kontseptsiia rozvytku osvity Ukrainy na period 2015-2025 rokiv : proekt. In-t rozvytku osvity ta in. [The concept of development of education of Ukraine for the period 2015-2025. Inst. Of development of education, etc.]. Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University. Retrieved from http://www.tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf (date of appeal: 10.11.2019) (ukr).

Ogloblin, K. A. (2009). Kul'tura zdorov'ya kak filosofsko-mirovozrencheskiy fenomen [Culture of Health as a Philosophical-Worldly Phenomenon]. Chelovek i obrazovanie, 3, 76–81 (rus).

Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na 2012-2021 roky : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.06.2013 r. № 344/2013 [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021: Presidential Decree No. 344/2013 of 25.06.2013] (date of appeal: 20.12.2019). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (ukr).

Sokolenko, L. S. (2011). Formuvannia kultury zdorovoho sposobu zhyttia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Formation of a healthy lifestyle culture for students of higher education institutions]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy). Uman P. Tychyna State Pedagogical University (ukr).

Sukhomlynskyi, V. A. (1977). Sertse viddaiu ditiam. Vybrani tvory: v 5 t. [I give my heart to the children. Selected works: in 5 volumes], Vol. 3, 9–279. A. G. Deverin et al. (Eds.). Kyiv (ukr).

Ustav (Konstitutsiya) Vsemirnoy organizatsii zdravookhraneniya: prinyat 22 iyulya 1946 g. [Charter (Constitution) of the World Health Organization: adopted on July 22, 1946]. Legislation. Verkhovna Rada of Ukraine: Off. web portal. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_599 (date of appeal: 09.05.15) (rus).

Опубліковано
2019-11-29