ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: громадянська компетентність, громадянська освіта, освітній процес, громадянське виховання, структура, компетентнісний підхід, цінності, громадянськість

Анотація

У статті проведено аналіз проблеми формування громадянської компетентності як необхідного компонента становлення особистості громадянина на кожному етапі її розвитку; проаналізовано підходи науковців до означеної проблеми в сучасних вітчизняних дослідженнях; підкреслено важливість ролі освітнього процесу закладу вищої освіти, компетентнісного підходу, педагогічного та соціального впливів на формування громадянської компетентності, громадянських цінностей в системі загальнолюдських цінностей, необхідних для активної участі в житті та розбудові держави, необхідність забезпечення поетапного формування громадянської компетентності, починаючи з дошкільної ланки та продовжуючи у початковій, середній школі та вищій освіті; розкрито сутність і структуру, компоненти сформованості громадянської компетентності, а також стадії формування громадянської компетентності; визначено умови набуття молоддю громадянської компетентності в країнах Європи, можливість їх реалізації в Україні; доведено, що громадянська компетентність є однією з ключових у розвитку людини під час навчання, як на етапі шкільного навчання, так і в процесі вищої освіти, що зумовлює необхідність налагодження ефективної наступності між середньою та вищою освітою; окреслено зміни у завданнях громадянського виховання відповідно до реформи та Концепції Нової української школи, значення громадянської освіти для суспільства та держави; охарактеризовано можливі наслідки низького рівня сформованості громадянської компетентності.

Біографія автора

Г.В. Чорна, Запорізький національний університет

Чорна Ганна Володимирівна – аспірантка Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна). E-mail: chorna.h.v@ukr.net

Посилання

Зимняя И. Ключевые компетентности. Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42.

Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования : учебное пособие. Екатеринбург, 2000. 368 с.

Концепція Нової української школию 2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/

zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 15.12.2019)

Концепція розвитку громадянської освіти в Україні. 2018. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini (дата звернення: 18.12.2019)

Кучер О. А. Формування громадянської компетентності учнів профільних класів засобами варіативних суспільствознавчих предметів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02/ НАПН України, Ін-т педагогіки. Київ, 2014. 252 с.

Макогончук Н. В. Формування громадянської компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу : дис.. канд. пед. наук : 13.00.04 / Національна академія Державної прикордонної служби України. Хмельницький, 2013. 255 с.

Овчарук О. Компетентістний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ : «К.І.С.», 2004. 112 с.

Подлесная Ю. Е. Гражданская компетентность в современном обществе: политологические аспекты формирования и развития : автореф. дисс. … канд. полит. наук: 23.00.02. Москва, 2006. 22 с.

Пометун О. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки. Вісник програм шкільних обмінів. 2005. № 23. С. 18–20

Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / За заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. С. 66–72.

Степанова Н. Формування громадянської компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів. Черкаси : Видавництво Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, 2014. 44 с.

References

Zimnyaya, I. (2003). Klyuchevye kompetentnosti [Key competencies]. Vysshee obrazovanie segodnya, 5, 34–42 (rus).

Zeer, E. F. (2000). Psykhologiya professyonalnogo obrazovaniya: uchebnoe posobye [Psychology of vocational education: tutorial], 368. Ekaterinburg (rus).

Kontseptsiya Novoii ukraiinskoii shkoly [New Ukrainian School Concept] (2016). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (date of appeal: 15.12.2019) (ukr).

Kontseptsiya rozvytku hromadyanskoii osvity v Ukraiini. [Concept of development of civic education in Ukraine] (2018). Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini (date of appeal: 18.12.2019) (ukr).

Kucher, O. A. (2014). Formuvannya hromadyanskoii kompetentnosti uchniv profilnykh klasiv zasobamy variatyvnykh suspilstvoznavchykh predmetiv [Formation of civic competence of students of specialized classes by means of variant social sciences subjects]. (Candidate’s Thesis in Pedagogy), 252. NAES of Ukraine, Institue of Pedagogy, Kyiv (ukr).

Makohonchuk, N. V. (2013). Formuvannya hromadyanskoii kompetentnosti u maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi vyvchennya dystsyplin sotsialno-humanitarnoho tsyklu [Formation of civic competence in future border guards in the process of studying the disciplines of the social and humanitarian cycle]. (Candidate’s Thesis in Pedagogy), 255. National Academy of State Bodyguard Servise of Ukraine, Khmelnytskyi (ukr).

Ovcharuk, O. (2014). Kompetentistnyi pidkhid u suchasniy osviti: svitovyi dosvid ta ukraiinski perspektyvy [Competent approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives], 112. Kyiv: K.I.S. (ukr).

Podlesnaya, Ju. E. (2006) Grazhdanskaya kompetentnost v sovremennom obshhestve: politologicheskie aspekty formirovaniya i razvitiya [Civic competence in contemporary society: political aspects of formation and development]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Politology), 22. Moscow (rus).

Pometu, O. (2005). Formuvannya hromadyanskoii kompetentnosti: pohlyad z pozytsii suchasnoii pedahohichnoii nauky [Formation of civic competence: a view from the point of view of modern pedagogical science]. Visnyk prohram shkilnykh obminiv, 23, 18–20 (ukr).

Pometun, O. I. (2004). Dyskusiya ukraiinskykh pedahohiv navkolo pytan zaprovadzhennya kompetentnisnoho pidkhodu v ukraiinskiy osviti [Discussion of Ukrainian educators on the issues of introduction of competence approach in Ukrainian education]. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasniy osviti: svitovyi dosvid ta ukraiinski perspektyvy: Biblioteka z osvitnyoii polityky, 66–72. O. V. Ovcharuk (Ed.). Kyiv: K.I.S. (ukr).

Stepanova, N. (2014). Formuvannya hromadyanskoii kompetentnosti uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u vidpovidno do vymoh novykh derzhavnykh osvitnikh standartiv [Formation of civic competence of students of secondary schools in accordance with the requirements of the new state educational standards], 44. Cherkasy: Vydavnytstvo Cherkaskoho oblasnoho instytutu pislyadyplomnoii osvity pedahohichnykh pratsivnykiv Cherkaskoii oblasnoii rady (ukr).

Опубліковано
2019-11-29