КУЛЬТУРНО-ВИХОВНА МІСІЯ МИСТЕЦТВА В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ СТУДІЇ

Ключові слова: естетична культура, художньо-естетичне виховання, мистецтво, театральне мистецтво, театральна студентська студія, студент-студієць

Анотація

Статтю присвячено використанню культурно-виховного потенціалу мистецтва в середовищі театральної студентської студії. Зазначено важливість естетичного виховання для створення ціннісних орієнтирів молодої людини та її формування як високопрофесійної духовної особистості. Підкреслено значущість комплексного підходу до естетичного виховання, що реалізується через мистецтво та його синтез із дійсністю. Розглянуто структуру естетичної культури та наголошено на необхідності імплементації двох її головних компонентів: естетичної свідомості та художньо-естетичної діяльності, що формуються з урахуванням якісних показників особистості студента. Згадано основні шляхи художньо-естетичного виховання студентів університету. Використання методів виховання засобами мистецтва визначено найкращою формою сприяння гармонійному духовно-культурному розвитку молодої особистості. Показано культурно-виховну місію театральної студентської студії в університетському середовищі. Театральне мистецтво розглянуто як носій художньо-естетичних форм впливу на творчий розвиток студента та засіб для формування його найкращих особистісних якостей. Висвітлено основні функції театральної студійної діяльності та їхню імплементацію в середовищі університету. Розглянуто виховні ефекти, що виникають внаслідок включення студента в непрофесійну сценічну діяльність та їхню практичну реалізація в процесі роботи автора статті керівником студентського театру-студії «Magic Pie». Доведено доречність використання культурно-виховного потенціалу мистецтва в середовищі театру-студії із метою комплексного виховання сучасного студента.

Біографія автора

Н.О. Барвіна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Барвіна Наталія Олександрівна – аспірант кафедри педагогіки, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: barvina.na@gmail.com

Посилання

1. Андрущенко Т. І. Виховна функція мистецтва в освітньому процесі. Рідна школа. 2011. № 1–2 (січень-лютий). С. 8–12.
2. Бердяев Н. Смысл истории. Москва : Мысль, 1990. URL: http://yakov.works/
library/02_b/berdyaev/1923_019_7.htm (дата обращения: 15.04.2020).
3. Борев Ю. Б. Эстетика. Москва : Политиздат, 1988. 496 с.
4. Каган М. С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). Москва : Политиздат, 1974. 328 с.
5. Малицька О. В. Естетичне виховання майбутніх учителів у особистісно орієнтованому освітньому процесі. Педагогіка: збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. 210 с.
6. Мистецтво виховання Людини: колективна монографія / Г. П. Шевченко та ін. Київ : Педагогічна думка, 2017. 304 с.
7. Орешкин В. Г. Психолого-педагогический потенциал использования сценических форм в образовательном процессе. Непрерывное образование: XXI век. 2017. Вып. 3 (19).
8. Павлова И. Ю. Эстетическая культура личности студента ВУЗа. Компоненты и качественные показатели. Мир науки, культуры, образования. 2009. № 1 (13).
9. Петрова Г.А., Королева Г. И. Система эстетической подготовки студентов в высших учебных заведениях. Казань : КГУ, 1984. 182 с.
10. Шевченко Г. П. Духовність особистості у вимірах культури, виховання та освіти: вибрані наукові статті. Київ : Педагогічна думка, 2017. 210 с.

References
1. Andrushchenko, T. I. (2011). Vykhovna funktsiia mystetstva v osvitnomu protsesi [The upbringing function of art in the educational process]. Ridna shkola, 1–2, 8–12 (ukr).
2. Berdyaev, N. (1990). Smysl istorii [Meaning of the history]. Moscow: Mysl. Retrived from http://yakov.works/library/02_b/berdyaev/1923_019_7.htm (date of appeal: 15.04.2020) (rus).
3. Borev, Yu. B. (1988). Estetika [Aesthetics]. Moscow: Politizdat (rus).
4. Kagan, M. S. (1974). Chelovecheskaya deyatel'nost' (opyt sistemnogo analiza) [Human activity (experience of systems analysis)]. Moscow: Politizdat (rus).
5. Malytska, O. V. (2005). Estetychne vykhovannia maibutnikh uchyteliv u osobystisno oriientovanomu osvitnomu protsesi [Aesthetic education of future teachers in a person-oriented educational process]. Pedahohika: zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky, 4, 210 (ukr).
6. Shevchenko, G. P. et al (2017). Mystetstvo vykhovannia Liudyny: kolektyvna monohrafiia [The Art of a Peson Upbringing: collective monograph]. Kyiv: Pedahohichna dumka (ukr).
7. Oreshkin, V. G. (2017). Psikhologo-pedagogicheskii potentsial ispol'zovaniya stsenicheskikh form v obrazovatel'nom protsesse [Psychological and pedagogical potential of using stage forms in the educational process]. Nepreryvnoe obrazovanie: XXI vek, 3 (19) (rus).
8. Pavlova, I. Yu. (2009). Esteticheskaya kul'tura lichnosti studenta VUZa: komponenty i kachestvennye pokazateli [Aesthetic culture of a university student’s personality: components and quality indicators]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya, 1(13) (rus).
9. Petrova, G. A., & Koroleva, G. I. (1984). Sistema esteticheskoi podgotovki studentov v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh [The system of students’ aesthetic training at the higher educational institutions]. Kazan': KGU (rus).
10. Shevchenko, G. P. (2017). Dukhovnist osobystosti u vymirakh kultury, vykhovannia ta osvity: vybrani naukovi statti [Spirituality of a Personality in the Dimensions of Culture, Upbringing and Education: selected scientific papers]. Kyiv: Pedahohichna dumka (ukr).
Опубліковано
2019-05-13