ОБРАЗ СУЧАСНОЇ ОСВІЧЕНОЇ ЛЮДИНИ: ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ ЖИТТЄВО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ

Ключові слова: образ, освіта, якості, духовно-культурні цінності освіти, моральні цінності, людяність, моральність, здатність до здійснення творчої діяльності

Анотація

У статті дається характеристика образу сучасної освіченої людини: перелічені характерні для неї риси. Особливий акцент зроблений на важливості людяності, моральності і здатності до здійснення творчої діяльності в образі високоосвіченої особистості як її життєво значущих якостей. У статті дається аналіз уявлень учених-філософів і педагогів про освіту як формування образу.

Дається визначення поняттям образ, освіта, людина, освічена людина, людяність, моральність, здатність до здійснення творчої діяльності.

Освіта визначається як рушійна сила розвитку суспільства, яка здатна надати йому допомогу в питанні відновлення рівноваги, втраченого ним. Автор звертає особливу увагу на необхідність зміщення акцентів в освіті на формування у підростаючого покоління її духовно-культурних цінностей на основі принципу єдності освітнього і культурного просторів.

Підкреслюється наявність органічного взаємозв’язку між поняттями освіта та культура. Названо ключові напрямки дослідження проблеми формування образу сучасної освіченої людини (ноосферна людина, планетарно-космічна особистість, філософ управління; homo educatus, асиметрична людина, homo scribens, людина-культури).

Охарактеризовано авторське уявлення про сутність сучасної освіченої людини. Дається авторське трактування поняття «образ сучасної освіченої людини» як духовно-, культурно-, морально-орієнтованої високоосвіченої особистості; розумного споживача освітнього продукту – «відчутих, глибоко усвідомлених» знань; носія духовної культури, культури моральної поведінки і «духовно пробудженої» цілісної свідомості високо рівня; творця духовно-культурних цінностей освіти.

Біографія автора

М. В. Безугла, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Безугла Мілена В’ячеславна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного Інституту духовного розвитку людини, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: milenabezuglaya738@gmail.com

Посилання

1. Антоненко Т. Л., Безугла М. В. Духовно-культурні цінності освіти студентської молоді: монографія. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. 254 с.
2. Базалук О. А., Матусевич Т. В. Образ человека будущего в космическом образовании. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 2. Ч. 1. С. 16-21.
3. Безугла М. В. «Портрет» освіченої людини ХХІ століття. Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. статей. Ялта : РВВ КГУ, 2013. Вип. 39. Ч.1. С. 279–286. Сер.: Педагогіка і психологія.
4. Bezuhla M. V. The value of knowledge as the basis for the spiritual and cultural highly educated personality development. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць / За матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки» (23 травня 2018 року, м. Київ); Ч.ІІ. Сєвєродонецьк : вид-во СНУ імені Володимира Даля, 2018. Вип. 3 (84). С. 15-28.
5. Бонаревская Е. В., Кульневич С. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: учеб. пособие для ст. сред. и высш. пед. заведения, слушателей ИПК и ФПК. Ростов-на-Дону : Творческий центр «Учитель», 1999. 560 с.
6. Грехнев В. С. Культура педагогического общения: кн. для учителя. Москва, 1990.
7. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. / пер. с англ. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2004. 272 с.
8. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Нравственность. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/198120/Нравственность (дата звернення: 07.04.2020).
9. Запесоцкий А. С. Образование: философия, культурология, политика. Москва : Наука, 2003. 456 с.
10. Засобина Г. А., Воронова Т. А., Корягина И. И. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей школе: учеб. пособие. Москва-Берлин, 2015. 231 с.
11. Зеленов Є. А. Людина культури як ідеал планетарного виховання студентської молоді. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2019. Вип. 2. С. 74-86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2019_2_10 (дата звернення: 13.04.2020).
12. Зинченко В. П. Психологические основы педагогики. Москва : Гардарики, 2002. 431 с.
13. Ильинский И. М. Асимметричный человек. Москва : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007. 72 с.
14. Клепко С. Ф. Идеал образованности человека в XXI веке: метаобразование. Образ человека будущего: кого и как воспитывать в подрастающих поколениях: коллективная монография / под ред .О. А. Базалука. Киев: Издательство: Філософсько-космологічне об’єднання, 2013. С. 131-147.
15. Краевский В. В. Науки об образовании и наука об образовании (методологические проблемы современной педагогики). 2001. URL: http://www.kraevskyvv.narod.ru/papers/c02001htm (дата звернення: 26.03.2020).
16. Кремень В. Г. Нові вимоги до людини і освіти. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/statti/1kremen/1kremen.htm (дата звернення: 13.04.2020).
17. Кремень В. Г. Освіта в структурі цивілізаційних змін. Вища освіта України. 2011. Вип. 1. С. 8-11.
18. Ломакина Л. И. Образованная личность как стремление ипостаси абсолютной идеи к самосовершенствованию. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. №12-1. С. 133-135. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=24833650 (дата звернення: 24.03.2020).
19. Луначарский А. В. О народном образовании. Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1958.
20. Мамардашвили М. К. Проблема человека в философии. О человеческом в человеке. Москва : Политиздат, 1991. 382 с.
21. Огнев’юк В. О. Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2013. Вип. 1-2. С. 6-11. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2013_1-2_3 (дата звернення: 13.04.2020).
22. Песталоцци И. Г. Лебединая песня. Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци. Педагогическое наследие. Москва : Педагогика, 1989 г., 416 с. URL: http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/Pestalozzi/Pestalozzi_Swan_song.htm (дата звернення: 23.03.2020).
23. Подласый И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1. 2-е изд. перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2018. 404 с.
24. Сидоренко В. Ф. Образование: образ культуры. Техническая эстетика. Москва : Искусство, 1989. № 1. С. 17-18.
25. Созидательность на смену креативности / сост. София Игнатова. Сайт Института культурной политики. URL: http://www.cpolicy.ru/projects/summer_school/ignatova.html (дата звернення: 07.04.2020).
26. Соммэр Д. С. Мораль XXI века. Cанкт-Петербург : Кодекс 2018. 480 с. URL: http://loveread.ec/view_global.php?id=73376 (дата звернення: 09.04.2020).
27. Суббето А. И. Теория фундаментализации образования и универсальные компетенции. Ноосферная парадигма универсализма. Научная монографическая трилогия. Санкт-Петербург, 2010. 556 с.
28. Тарасов А., Тарасова О. Мировоззрение и видение человека. 1996. Лекция 11. Созидательность. URL: http://www.tavinfo.org/Documents/Books/Mirovoz/1996_Mirovoz_05_11_Sozidateln.html (дата звернення: 07.04.2020).
29. Философский энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4605/ОБРАЗ (дата звернення: 03.04.2020).
30. Хуторской А. В. Педагогика: учебник для вузов. Стандарт третьего тысячелетия. Санкт-Петербург, 2019. 608 с.
31. Ушаков. А. С. Образ людини культури в системі світоглядних знань. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017 Вип. 4 (79). С. 336-349.
32. Шалва Амонашвили: «Современные дети – это народ другой породы» / Сост. Д. Зайцева. Газета 7 дней. КОМПЕТЕНТНО. №40 от 03 октября 2019. URL: https://7dney.by/ru/issues?art_id=6815 (дата звернення: 23.03.2020).
33. Шафер Д. П. Культурная личность: монография / пер. с англ. яз. Творческий коллектив НИИ духовного развития человека ВНУ им. В. Даля: М. В. Безуглая, Е. В. Бессмертная, А. Л. Кудинова и др.; под ред. Г. П. Шевченко]. Киев : Педагогічна думка, 2017. 76 с.
34. Шевченко Г. П. Взаимодействие духовности, образования и культуры как основных категорий педагогики. Духовність особистості у вимірах культури, виховання та освіти: вибрані наукові статті. Київ : Педагогічна думка, 2017а. 210 с. С. 119-125.
35. Шевченко Г. П. Виховання краси духу. Мистецтво виховання Людини: колективна монографія, Київ : Педагогічна думка, 2017b. 304 с. С. 4-33.
36. Шевченко Г. П. Виховання – процес людинотворчості, культуротворчості, духотворчості. Духовність особистості у вимірах культури, виховання та освіти: вибрані наукові статті. Київ : Педагогічна думка, 2017. 210 с. С. 37-46.
37. Шевченко Г.П. Духовно-культурні цінності виховання: сутність та основні змістовні характеристики. Духовність особистості у вимірах культури, виховання та освіти: вибрані наукові статті. Київ : Педагогічна думка, 2017. 210 с. С. 150-176.
38. Шевченко Г. П. Духовно-культурні цінності освіти. Духовність особистості у вимірах культури, виховання та освіти: вибрані наукові статті. Київ: Педагогічна думка, 2017c. 210 с. С. 169-175.
39. Шевченко Г. П. Культура і мистецтво в ідеалотворенні особистості. Духовність особистості у вимірах культури, виховання та освіти: вибрані наукові статті. Київ : Педагогічна думка, 2017d. 210 с. С. 184-191.
40. Шевченко Г. П. Процесс воспитания – духотворчество человека. Духовність особистості у вимірах культури, виховання та освіти: вибрані наукові статті. Київ : Педагогічна думка, 2017. 210 с. С. 46-51.
41. Чирков Илья. Януш Корчак. Воспитание Творцов. 2017. URL: https://iknigi.net/avtor-ilya-chirkov/152150-yanush-korchak-vospitanie-tvorcov-ilya-chirkov/read/page-1.html (дата звернення: 07.04.2020).
42. Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы. Часть 1. 1966-1970. Сост., предисл., послесл., комментарии, вступления к частям книги О. В. Сухомлинской. Акта, 2008.
References
1. Antonenko, T. L., Bezugla, M. V. (2017). Dukhovno-kulturni tsinnosti osvity studentskoi molodi: monohrafiia [Spiritual and cultural values of education of student youth: monograph], 254. Kyiv: Institute of Gifted Child of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (ukr).
2. Bazaluk, O. A., & Matusevich, T. V. (2014). Obraz cheloveka budushhego v kosmicheskom obrazovanii [The future human image the in cosmic education]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2, Ch. 1, 16-21 (rus).
3. Bezuhla, M. V. (2013). "Portret" osvichenoi liudyny 21 stolittia ["Portrait" of an educated man of the 21st century]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity: zb. statei, 39, P.1, 279–286. Yalta: RVV KSU. Ser.: Pedahohika i psykholohiia (ukr).
4. Bezuhla, M. V. (2018). The value of knowledge as the basis for the spiritual and cultural highly educated personality development. Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice: collection of scientific papers / Materials of the 9th International Scientific and Practical Conference "Cultural Personality in the Light of Upbringing, Education and Spiritual Security" (May 23d, 2018, Kyiv); Part ІІ, 3 (84), 15-28; P.ІІ. Severodonetsk: Publishing House of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National Universit (eng).
5. Bonarevskaya, E. V., & Kul'nevich, S. V. (1999). Pedagogika: lichnost' v gumanisticheskikh teoriyakh i sitemakh vospitaniya: ucheb. posobie dlya st. sred. i vyssh. ped. zavedeniya, slushateley IPK i FPK [Pedagogy: personality in humanistic theories and educational systems: textbook. allowance for art. wednesday and higher. ped institutions, students of IPK and FPK], 560. Rostov-on-Don: Tvorcheskiy tsentr "Uchitel" (rus).
6. Grekhnev, V. S. (1990). Kul'tura pedagogicheskogo obshcheniya: kn. dlya uchitelya [Culture of pedagogical communication: book for the teacher]. Moscow (rus).
7. Drucker, P. F. (2004). Zadachi menedzhmenta v 21 veke [Tasks of management in the 21st century], 272. Transl. from English. Moscow: Williams Publishing House (rus).
8. Efremova, T. F. Novyy slovar' russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatel'nyy. Nravstvennost' [The new dictionary of the Russian language. Interpretative and derivational. Moral]. Retrieved from https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/198120/Нравственность (date of appeal: 07.04.2020) (rus).
9. Zapesotsky, A. S. (2003). Obrazovanie: filosofiya, kul'turologiya, politika [Education: philosophy, cultural studies, politics], 456. Moscow: Nauka (rus).
10. Zasobina, G. A., Voronova, T. A., & Koryagina, I. I. (2015). Psikhologo-pedagogicheskie osnovy obrazovatel'nogo protsessa v vysshey shkole: ucheb. posobie [Psychological and pedagogical foundations of the educational process in higher education: textbook. allowance], 231. Moscow-Berlin (rus).
11. Zelenov, Ye. A. (2019). Liudyna kultury yak ideal planetarnoho vykhovannia studentskoi molodi [The man of culture as an ideal for student youth planetary education]. Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice: collection of scientific papers, 2, 74-86. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2019_2_10 (date of appeal: 13.04.2020) (ukr).
12. Zinchenko, V. P. (2002). Psikhologicheskie osnovy pedagogiki [The psychological foundations of pedagogy], 431. Moscow: Gardariki (rus).
13. Ilyinsky, I. M. (2007). Asimmetrichnyy chelovek [Asymmetric person], 72. Moscow: Publishing House of the Moscow University for the Humanities (rus).
14. Klepko, S. F. (2013). Ideal obrazovannosti cheloveka v XXI veke: metaobrazovanie [The ideal of human education in the 21st century: meta-formation]. Obraz cheloveka budushchego: kogo i kak vospityvat' v podrastayushchikh pokoleniyakh: kollektivnaya monografiya, 131-147. О. А. Bazaluk (Ed.). Kiev (rus).
15. Kraevsky, V. V. (2001). Nauki ob obrazovanii i nauka ob obrazovanii (metodologicheskie problemy sovremennoy pedagogiki) [Education sciences and education science (methodological problems of modern pedagogy)]. Retrieved from http://www.kraevskyvv.narod.ru/papers/c02001htm (date of appeal: 26.03.2020) (rus).
16. Kremen, V. H. Novi vymohy do liudyny i osvity [New requirements for people and education]. Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/statti/1kremen/1kremen.htm (date of appeal: 13.04.2020) (ukr).
17. Kremen, V. H. (2011). Osvita v strukturi tsyvilizatsiinykh zmin [Education in the structure of civilization changes]. Vyshcha osvita Ukrainy, 1, 8-11 (ukr).
18. Lomakina, L. I. (2015). Obrazovannaya lichnost' kak stremlenie ipostasi absolyutnoy idei k samosovershenstvovaniyu [Educated personality as aspiration of hypostasis of absolute idea for self-perfection]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki, 12-1, 133-135. Retrieved from http://elibrary.ru/item.asp?id=24833650 (date of appeal: 24.03.2020) (rus).
19. Lunacharsky, A. V. (1958). O narodnom obrazovanii [About public education]. Moscow: Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the RSFSR (rus).
20. Mamardashvili, M. K. (1991). Problema cheloveka v filosofii. O chelovecheskom v cheloveke [The problem of man in philosophy. About humane in human], 382. Moscow: Politizdat (rus).
21. Ohneviuk, V. О. (2013). Bahatomirna liudyna. Epokha transformatsii. Osvita [Multidimensional man. The era of transformations. Education]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka, 1-2, 6-11. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2013_1-2_3 (date of appeal: 13.04.2020) (ukr).
22. Pestalozzi, I.G. (1989). Lebedinaya pesnya [A swan song]. J. A. Comenius, D. Locke, J.-J. Russo, I. G. Pestalozzi. Pedagogicheskoe nasledie, 416. Moscow: Pedagogika. Retrieved from http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/Pestalozzi/Pestalozzi_
Swan_song.htm (date of appeal: 23.03.2020) (rus).
23. Podlasy, I. P. (2018). Pedagogika v 2 t. Tom 1. Teoreticheskaya pedagogika v 2 knigakh. Kniga 1 [Pedagogy in 2 volumes. Vol. 1. Theoretical pedagogy in 2 books. Book 1], 404. 2-d ed. revised and supplemented. Moscow: Yurayt (rus).
24. Sidorenko, V. F. (1989). Obrazovanie: obraz kul'tury [Education: a cultural image]. Tekhnicheskaya estetika, 1, 17-18. Moscow: Iskusstvo (rus).
25. Sozidatel'nost' na smenu kreativnosti [Creativity to replace creativity]. Compiled by Sophia Ignatova. Website of the Institute of Cultural policy. Retrieved from http://www.cpolicy.ru/projects/summer_school/ignatova.html (date of appeal: 07.04.2020) (rus).
26. Sommer, D. S. (2018). Moral' XXI veka [Moral for XXI century]. Saint-Petersburg: Kodeks. Retrieved from http://loveread.ec/view_global.php?id=73376 (date of appeal: 09.04.2020) (rus).
27. Subbeto, A. I. (2010). Teoriya fundamentalizatsii obrazovaniya i universal'nye kompetentsii. Noosfernaya paradigma universalizma. Nauchnaya monograficheskaya trilogiya [The theory of fundamentalization of education and universal competencies. Noosphere paradigm of universalism. Scientific monographic trilogy], 556. Saint-Petersburg (rus).
28. Tarasov, A., & Tarasova, O. (1996). Mirovozzrenie i videnie cheloveka. Lektsiya 11. Sozidatel'nost' [Worldview and vision of man. Lecture 11. Creativity]. Retrieved from http://www.tavinfo.org/Documents/Books/Mirovoz/1996_Mirovoz_05_11_Sozidateln.html (date of appeal: 07.04.2020) (rus).
29. Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar' [Philosophical Encyclopedic Dictionary] (1983). Moscow: Sovetskaya entsiklopediya. L. F. Il'ichev, P. N. Fedoseev, S. M. Kovalev, & V. G. Panov (Eds.). Retrieved from https://dic.academic.ru/
dic.nsf/enc_philosophy/4605/ОБРАЗ (date of appeal: 03.04.2020) (rus).
30. Khutorskoy, A. V. (2019). Pedagogika: uchebnik dlya vuzov. Standart tret'ego tysyacheletiya [Pedagogy: textbook for universities. Third Millennium Standard], 608. Saint-Petersburg (rus).
31. Ushakov, A. S. (2017). Obraz liudyny kultury v systemi svitohliadnykh znan [Man of culture image in the system of worldview knowledge]. Spirituality of a personality: methodology, theory and practice, 4 (79), 336-34 (ukr).
32. Shalva Amonashvili: "Sovremennye deti – eto narod drugoy porody" [Shalva Amonashvili: "Modern children are a people of a different breed"]. Compiled by D. Zaitseva. Newspaper 7 dney. KOMPETENTNO. No.40 on October 03, 2019. Retrieved from https://7dney.by/ru/issues?art_id=6815 (date of appeal: 23.06.2020) (rus).
33. Schafer, D. P. (2017). Kulturnaya lichnost: monografiya [The Cultural Personality: monograph], 76. Trans. From English. Creative staff of the Scientific-Research Institute of Spiritual Development of Man of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University: М. V. Bezuglaya, Е. V. Bessmertnaya, А. L. Kudinova et al.; G. P. Shevchenko. Kiev: Pedahohichna dumka (rus).
34. Shevchenko, G. P. (2017а). Vzaimodeystvie dukhovnosti, obrazovaniya i kul'tury kak osnovnykh kategoriy pedagogiki [The interaction of spirituality, education and culture as the main categories of pedagogy]. Dukhovnist osobystosti u vymirakh kultury, vykhovannia ta osvity: vybrani naukovi statti, 210; 119-125. Kyiv: Pedahohichna dumka (rus).
35. Shevchenko, G. P. (2017b). Vykhovannia krasy dukhu [Educating the beauty of the spirit]. Mystetstvo vykhovannia Liudyny: kolektyvna monohrafiia, 304; 4-33. Kyiv: Pedahohichna dumka (ukr).
36. Shevchenko, G. P. (2017с). Vykhovannia – protses liudynotvorchosti, kulturotvorchosti, dukhotvorchosti [Upbringing – the process of humancreativity, culturalcreativity and spiritualcreativity]. Dukhovnist osobystosti u vymirakh kultury, vykhovannia ta osvity: vybrani naukovi statti, 210; 37-46. Kyiv: Pedahohichna dumka (ukr).
37. Shevchenko, G. P. (2017d). Dukhovno-kulturni tsinnosti vykhovannia: sutnist ta osnovni zmistovni kharakterystyky [Spiritual and cultural values of education: the essence and main content characteristics]. Dukhovnist osobystosti u vymirakh kultury, vykhovannia ta osvity: vybrani naukovi statti, 210; 150-176 (ukr).
38. Shevchenko, G. P. (2017e). Dukhovno-kulturni tsinnosti osvity [Spiritual and cultural values of education]. Dukhovnist osobystosti u vymirakh kultury, vykhovannia ta osvity: vybrani naukovi statti, 210; 169-175. Kyiv: Pedahohichna dumka (ukr).
39. Shevchenko, G. P. (2017f). Kultura i mystetstvo v idealotvorenni osobystosti [Culture and art in the personality idealcreation]. Dukhovnist osobystosti u vymirakh kultury, vykhovannia ta osvity: vybrani naukovi statti, 210; 184-191. Kyiv: Pedahohichna dumka (ukr).
40. Shevchenko, G. P. (2017g). Protsess vospitaniya – dukhotvorchestvo cheloveka [The process of upbringing as human spirituality creation] Dukhovnist osobystosti u vymirakh kultury, vykhovannia ta osvity: vybrani naukovi statti, 210; 46-51 (rus).
41. Chirkov Ilya (2017). Yanush Korchak. Vospitanie Tvortsov [Janusz Korczak. Education of the Creators] (2017). Retrieved from https://iknigi.net/avtor-ilya-chirkov/152150-yanush-korchak-vospitanie-tvorcov-ilya-chirkov/read/page-1.html (date of appeal: 07.04.2020) (rus).
42. Etyudy o V. A. Sukhomlinskom. Pedagogicheskie apokrify [Studies on V. A. Sukhomlinsky. Pedagogical Apocrypha]. Part 1. 1966-1970. (2008). Akta (rus).
Опубліковано
2020-05-13