ДОСЛІДЖЕННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Ключові слова: духовні цінності, матеріальні цінності, духовність, здобувачі, майбутні перекладачі

Анотація

У статті наведено результати дослідження духовних цінностей здобувачів вищої освіти – майбутніх перекладачів, проведеного в межах вивчення дисципліни «Практика основної іноземної мови» (англійської). Зазначено, що проблема занепаду духовних цінностей та їх підміна матеріальними є сьогодні надзвичайно актуальною. Надано визначення понять «духовність», «духовні цінності». Розглянуто декілька підходів до класифікації духовних цінностей. Наведено результати дослідження і аналізу цінностей здобувачів вищої освіти ІІІ курсу спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. В межах дослідження студентам було запропоновано обрати 5 цінностей з 40 матеріальних і духовних. Результати дослідження зведено у вигляді таблиці з кількісними і відсотковими показниками. Загалом студенти обрали 5 (30%) матеріальних і 12 (70%) духовних цінностей. Серед них ми можемо виділити моральні цінності (бути чесною людиною; присвята себе допомозі іншим; досягнення чогось, що має користь); світоглядні цінності (безпечне і позитивне сімейне життя; життя із сенсом, метою, самореалізацією; бути потрібним (-ою) і важливим (-ою) для інших; декілька чесних та близьких друзів; наполеглива праця; впевненість у собі та особистісне зростання); естетичні цінності (насолодження природою та красою світу); інтелектуальні цінності (продовження навчання); валеологічні цінності (здоров’я і довголіття). Найбільш важливими для здобувачів виявилися цінності «бути чесною людиною» (56,3%), «впевненість у собі та особистісне зростання» (50%), «здоров’я і довголіття» (50%), «декілька чесних і близьких друзів» (43,8%). Наведено коментарі студентів, які обґрунтовують свій вибір. Сформовано висновки, в яких зазначається, що певні духовні цінності наразі превалюють в світогляді групи здобувачів вищої освіти, серед яких проводилось дослідження. Визначено перспективи подальших досліджень, які полягають в продовженні вивчення духовних цінностей здобувачів інших спеціальностей та інших вікових груп.

Біографія автора

А. Ю. Бовт, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Бовт Альона Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германо-романської філології та перекладу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєверодонецьк, Україна). E-mail: philology302@gmail.com

Посилання

1. Боришевський М. Духовні цінності як детермінанта громадянського виховання особистості. Цінності освіти і виховання: наук.-метод. зб. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ : АПН України, 1997. С. 21-25.
2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. посіб. Дрогобич : Коло, 2003. 528 с.
3. Пономарьова Г. Ф. Виховання майбутнього педагога: теорія і практика: монографія. Харків : Ранок, 2014. 405 с.
4. Столович Л. Н. Природа эстетической ценности. Москва : Политиздат, 1972. 271 c.
5. Тушева В. В. Цінності у структурі професійної культури майбутнього вчителя. Збірник наукових праць. Бердянськ, 2010. № 1. С. 151‒157.
6. Шевченко Г. П. Духовна безпека: духовна культура і духовні цінності сучасної людини. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип. 3 (78). С. 361-374.
7. Шевченко Г. П. Духовність і цінності життя. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2004. № 5. С. 3-15.
8. Шевченко Г. П. Педагогіка духовності. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2004. Вип. 1. С. 3-9.
9. Values Activities. The Northwest Association for Biomedical Research. URL: https://www.nwabr.org/sites/default/files/ValuesActivities.pdf (дата звернення: 25.03.2020).

References
1. Boryshevskyi, M. (1997). Dukhovni tsinnosti yak determinanta hromadianskoho vykhovannia osobystosti [Spiritual Values as a Determinant of Civic Education of Personality]. Tsinnosti osvity i vykhovannia: nauk.-metod. zb. O. V. Sukhomlynska (Ed.), 21-25. Kyiv: APN Ukrainy (ukr).
2. Vyshnevskyi, O. (2003). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky: navch. posib. [Theoretical Foundations of Modern Ukrainian Pedagogy: tutorial], 528. Drohobych: Kolo (ukr).
3. Ponomarova, H. (2014). Vykhovannia maibutnoho pedahoha: teoriia i praktyka: monohrafiia [Education of Future Teacher: Theory and Practice: monograph], 405. Kharkiv: Ranok (ukr).
4. Stolovych, L. (1972). Pryroda esteticheskoy tsennosti [The Nature of Aesthetic Value], 271. Moscow: Polytyzdat (rus).
5. Tusheva, V. (2010). Tsinnosti u strukturi profesiinoi kultury maibutnoho vchytelia [Values in Professional Culture of Future Teacher]. Zbirnyk naukovykh prats, 1, 151-157 (ukr).
6. Shevchenko, G. P. (2017). Dukhovna bezpeka: dukhovna kultura i dukhovni tsinnosti suchasnoi liudyny [Spiritual Security: Spiritual Culture and Spiritual Values of a Modern Human]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 3 (78), 361-374 (ukr).
7. Shevchenko, G. P. (2004a). Dukhovnist i tsinnosti zhyttia [Spirituality and Life Values]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 5, 3-15 (ukr).
8. Shevchenko, G. P. (2004b). Pedahohika dukhovnosti [Pedagogy pf Spirituality]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 1, 3-9 (ukr).
9. Values Activities. The Northwest Association for Biomedical Research. Retrieved from https://www.nwabr.org/sites/default/files/ValuesActivities.pdf (date of appeal: 25.03.2020).
Опубліковано
2019-05-13