ВПЛИВ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА ВИХОВАННЯ ДОБРОТИ В ПІДЛІТКІВ

Ключові слова: сучасний інформаційний простір, доброта, морально-етичне виховання підлітків, толерантність

Анотація

У цій статті автор розглядає позитивні сторони впливу сучасного інформаційного простору на виховання почуття доброти в підлітків. Розглянуто поняття інформаційної інфраструктури суспільства як середовища, що забезпечує можливість збору, передачі, зберігання, обробки й розповсюдження інформації. Розглянуто поняття інформаційної екології – науки, що вивчає закономірності впливу інформації на людину у психофізіологічному та соціальному аспектах. Автор підкреслює, що, незважаючи на потенційний негативний вплив, інтернет-ресурси, за умови правильного та відповідального користування, розширюють світобачення, дозволяють глобально вивчати світ, знайомитися з різними поглядами, обмінюватись і ділитись думками. У статті описано поняття толерантності, згідно з декларацією принципів толерантності. Насамперед, розглядається вплив поширення ідей толерантності інформаційним простором на ментальність і світобачення підлітків. Зокрема, у статті обґрунтовано позитивний вплив на виховання доброти в підлітках новітньої тенденції розповсюдження бодіпозитиву (від анг. body positivity) – ідеї про те, що всі люди мають почувати себе щасливими й пишатися своїм тілом, незалежно від того, якої форми чи розміру воно є. Автор підкреслює, що позитивною тенденцією в сучасному інформаційному просторі є також зміна ставлення до тварин і піклування про них, як про менших і залежних від людини істот, що сприяє вихованню людяності в підлітках. У статті розглядаються особливості розповсюдження та популяризації благодійності у сучасному інформаційному просторі, зокрема, у мережі інтернет. Автор підкреслює, що головною позитивною ознакою цього є те, що підлітки мають можливість, користуючись інтернет-ресурсами, подивитись на роботу різних благодійних фондів зсередини й долучитись до волонтерської роботи, що позитивно впливає на виховання доброти й людяності.

Біографія автора

М. А. Касич, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Касич Марія Андріївна – аспірантка кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: mariakasych@gmail.com

Посилання

1. Collins. Definition of 'body positivity'. URL: https://www.collinsdictionary.com/
dictionary/english/body-positivity (дата звернення: 28.03.2020).
2. Авдеев А. Ю. Современный подросток в пространстве информационных технологий: психологический аспект. Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2012. Том 18. Вып. 3. С. 67-72.
3. Декларація принципів толерантності. Документ 995_503, поточна редакція — Прийняття від 16.11.1995. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503 (дата звернення: 1.04.2020).
4. Дубняк К. А. Інформаційний простір: структура та функціональні параметри. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2015. № 4. С. 21-25.
5. Кабанова Е. Е. Ветрова Е. А. Формирование толерантности в обществе в современном мире. Социально-экономические явления и процессы. 2017. Том 12. Вып. 2. С. 47-50.
6. Людина у сучасному інформаційному просторі. URL: https://www.bsmu.edu.ua/blog/3869-lyudina-u-suchasnomu-informatsiynomu-prostori/ (дата звернення: 28.03.2020).
7. Медведєва В. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 2016. Вип. 43. C. 584–595.
8. Гуманне та відповідальне ставлення до тварин: методичний посібник / О. М. Спектор та ін. Київ : ТОВ «ЦП «Компринт», 2018. 88 с.
9. Шевченко Г. П. Культура і мистецтво в ідеалотворенні особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2016. Вип. 6. С. 294-305.
10. Шевченко Г. П., Бутенко Л. Л., Шкурин А. И. Поэтический образ морали в искусстве: опыт нравственного воспитания старшеклассников: книга для учителей и студентов. 2-е изд., доп. и испр. Луганск : Изд-во «НОУЛИДЖ», 2014. 320 С.

References
1. Collins. Definition of 'body positivity'. Retrieved from https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/body-positivity (date of appeal: 28.03.2020) (eng).
2. Avdeev, A. (2012). Sovremennyi podrostok v prostranstve informatsionnyh tekhnologiy: psihologicheskiy aspekt [Modern teenager in space of information technologies: psychological aspect]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika, Vol. 18, 3, 67-72 (rus).
3. Deklaratsiia pryntsypiv tolerantnosti. Dokument 995_503, potochna redaktsiia — Pryiniattia vid 16.11.1995 [Declaration of principles on tolerance] (1995). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503 (date of appeal: 1.04.2020) (ukr).
4. Dubnyak, K. A. (2015). Informatsiynyi prostir: struktura ta funktsionalni parametry [Information space: structural and functional parameters]. Derzhava ta regiony. Seriya : Socialni komunikatsii, 4, 21-25 (ukr).
5. Kabanova, E. E., & Vetrova, E. A. (2017) Formirovanie tolerantnosti v obshchestve v sovremennom mire [Formation of tolerance in society in modern world]. Sotsialno-ekonomicheskie yavleniya i protsessy, Vol. 12, 2, 47-50 (rus).
6. Liudyna u suchasnomu informatsiynomu prostori [Human in modern information space]. Retrieved from https://www.bsmu.edu.ua/blog/3869-lyudina-u-suchasnomu-informatsiynomu-prostori/ (date of appeal: 28.03.2020) (ukr).
7. Medvedyeva, V. (2016). Osoblyvosti protsesu sotsializatsii osobystosti v umovakh informatsiynoho suspilstva [Features of the process of socialization of the individual in the information society]. Nauk. pr. Nacz. b-ky Ukrayiny im. V. I. Vernadskogo : zb. nauk. pr. / NAN Ukrayiny, Nacz. b-ka Ukrayiny im. V. I. Vernadskogo, Asocz. b-k Ukrayiny, 43, 584–595. Kyiv (ukr).
8. Spektor, O. M. (2018). Humanne ta vidpovidalne stavlennya do tvaryn: metodychnyi posibnyk [Humane and responsible attitude towards animals: methodical manual], 88. O. M. Spektor, L. M. Yenzheyevs`ka, E. A. Moskalyk, & A. O. Khailenko. Kyiv: TOV "CP "Komprynt" (ukr).
9. Shevchenko, G. P. (2016). Kultura i mystetsztvo v idealotvorenni osobystosti [Culture and art in ideal-creation of personality]. Dukhovnist osobystosti: metodologiya, teoriya i praktyka, 6, 294-305 (ukr).
10. Shevchenko, G. P., Butenko, L. L., & Shkuryn, A. Y. (2014). Poetycheskiy obraz morali v iskusstve: opyt nravstvennogo vospitaniya starsheklassnikov: kniga dlya uchitelei i studentov [The poetic image of morality in art: the experience of moral education of high school students: a book for teachers and students.]. 2-d ed., added and corrected, 320. Lugansk: Noulidzh (rus).
Опубліковано
2020-05-13