УСПІШНІСТЬ ЯК ДУХОВНО-КУЛЬТУРНА ЦІННІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ США

Ключові слова: успішність, вища освіта США, духовність, гуманітарна освіта, культура, мистецтво

Анотація

У статті розглядається питання успішності як духовно-культурної цінності вищої освіти Сполучених штатів Америки. Вища освіта, особливо гуманітарна, сприяє формуванню особистості, її духовному й інтелектуальному розвитку. Зв’язок вищої освіти й успішності доведено численними дослідженнями американських освітян. Знання, уміння та навички, здобуті під час навчання у ЗВО надають можливість особистісної та кар’єрної самореалізації, але успішність передбачає наявність таких якостей, як мудрість, працьовитість, чесність, порядність, відповідальність. Це складає основу духовності, яка формується під впливом гуманітарних наук і культури. У статті наводяться дослідження, які підкреслюють роль літератури у формуванні цінностей і успіху. Мистецтво в будь-яких формах виконує місію формування духовної культури, ціннісних орієнтирів суспільства. Дослідження останніх років демонструють занепокоєність американських науковців занепадом «культурного капіталу», який, на думку П. Бурдьє, має впливати на успішність особистості. Зниження культурного рівня американців спричинено багатьма чинниками, але емпірично доведено, що вища освіта сприяє культурній соціалізації. Експериментальні дослідження довели вплив різних видів мистецтв на формування почуттів, які сприяють успішності індивіда. Поняття «позитивне мистецтво» в дослідженні Т. Ломаса охоплює чотири напрями: візуальне мистецтво, музика, література, драматургія, і, на думку науковця, має позитивний вплив на духовний розвиток і успіх людини. Деякі дослідження демонструють кореляційний зв’язок мистецтв із формуванням позитивних психологічних характеристик завдяки чотирьом механізмам впливу на свідомість індивіду. Отже, вища освіта сприяє не тільки успішності особи в реалізації кар’єрних можливостей, але й, завдяки впливу гуманітарних наук і мистецтва, формує духовні якості особистості.

Біографія автора

O. I. Козьменко, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Козьменко Олена Іванівна – докторантка кафедри педагогіки, к.пед.наук, доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: olena_kozmenko@ukr.net

Посилання

1. Шевченко Г. П. Проблеми духовності людини ХХІ століття. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2012. Вип. 5. С. 241-250. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2012_5_29 (дата звернення 14.04.2020).
2. Шевченко Г. П. Духовна безпека: духовна культура і духовні цінності сучасної людини. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип. 3. С. 361-373. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_3_32 (дата звернення 14.04.2020).
3. Bourdieu P., & Passeron J. Reproduction in education, society, and culture. Beverly Hills, CA: Sage, 1977.
4. Brown A. S., Novak-Leonard J. L. Measuring the intrinsic impact of arts attendance. Cultural Trends. 2013. №22, 223-233. doi:10.1080/09548963.2013.81765
5. DiMaggio P. Cultural capital and school success: The impact of status culture participation on the grades of U.S. high school students. American Sociological Review. 1982. №47. 189-201.
6. DiMaggio P., Mukhtar T. Arts participation as cultural capital in the United States, 1982- 2002: Signs of decline? Poetics. 2004. №32. Рр. 169-194.
7. Edmundson M. Self and soul: A defense of ideals. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.
8. Edmundson, M. (2004). Why read? New York, NY: Bloomsbury.
9. Lomas T. Positive art: Artistic expression and appreciation as an exemplary vehicle for flourishing. Review of General Psychology. 2016. №20. Рр. 171-182.
10. Ryff C. D. Well-being with soul: Science in pursuit of human potential. Perspectives on Psychological Science. 2018.
11. Small H. The value of the humanities. Oxford UK: Oxford University Press, 2013.
12. Tay L., Pawelski J. O., Keith M. G. The role of the arts and humanities in human flourishing: A conceptual model. The Journal of Positive Psychology. 2017.
doi: 10.1080/17439760. 2017. 1279207

References
1. Shevchenko, G. P. (2012) Problemy dukhovnosti liudyny XXI stolittja [The problems of spirituality of a person of XXI century]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka, 5, 241-250. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2012_5_29 (date of appeal: 14.04.2020) (ukr).
2. Shevchenko, G. P. (2017) Dukhovna bezpeka: dukhovna kuljtura i dukhovni cinnosti suchasnoji ljudyny [Spiritual security: spiritual culture and spiritual values of modern person]. Dukhovnistj osobystosti: metodologhija, teorija i praktyka, 3, 361-373. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_3_32 29 (date of appeal: 14.04.2020) (ukr).
3. Bourdieu, P., & Passeron, J. (1977). Reproduction in education, society, and culture. Beverly Hills, CA: Sage (eng).
4. Brown, A. S., & Novak-Leonard, J. L. (2013). Measuing the intrinsic impact of arts attendance. Cultural Trends, 22, 223-233. doi:10.1080/09548963.2013.817654 (eng).
5. DiMaggio, P. (1982). Cultural capital and school success: The impact of status culture participation on the grades of U.S. high school students. American Sociological Review, 47, 189-201 (eng).
6. DiMaggio, P., & Mukhtar, T. (2004). Arts participation as cultural capital in the United States, 1982- 2002: Signs of decline? Poetics, 32, 169-194 (eng).
7. Edmundson, M. (2015). Self and soul: A defense of ideals. Cambridge, MA: Harvard University Press (eng).
8. Edmundson, M. (2004). Why read? New York, N Y: Bloomsbury (eng).
9. Lomas, T. (2016). Positive art: Artistic expression and appreciation as an exemplary vehicle for flourishing. Review of General Psychology, 20, 171-182 (eng).
10. Ryff, C. D. (2018). Well-being with soul: Science in pursuit of human potential. Perspectives on Psychological Science (eng).
11. Small, H. (2013). The value of the humanities. Oxford UK: Oxford University Press (eng).
12. Tay, L., Pawelski, J. O., & Keith, M. G. (2017). The role of the arts and humanities in human flourishing: A conceptual model. The Journal of Positive Psychology.
doi: 10.1080/17439760.2017.1279207 (eng).
Опубліковано
2020-05-13