МОВНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЄДНОСТІ ГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ США

Ключові слова: мовна освіта, духовна безпека, мовно-етнічна ідентичність, мовна політика, єдність гуманітарного простору, мовна ідеологія, гуманітарне виховання, духовно-культурне виховання

Анотація

У статті розглядається мовна освіта як чинник духовної безпеки та єдності гуманітарного простору США. Проаналізовано проблеми забезпечення національної безпеки в контексті пріоритету духовних цінностей освіти, зроблено аналіз організації мовної освіти національних меншин в системі мовної політики в США на початку ХХІ століття.

Використано стратегічні положення концепції академіка Г. Шевченко щодо важливості освіти і виховання, яки мають виконати найважливішу місію нинішньої цивілізації – сформувати у підростаючих поколінь «Одухотворений образ Людини Культури ХХІ століття». Обґрунтовано, що «фундаментом духовної безпеки є духовна культура і духовні цінності, які створюють архітектуру духовності особистості». Охарактеризовано найважливіші функції мовної освіти у збереженні культурної спадкоємності і духовного розвитку особи. Обґрунтовано причини, за якими сьогодні без людини, її духовного здоров’я, інтелектуального розвитку поняття безпеки втрачає будь-який сенс. Доведено, що мовна освіта, як складова духовного життя суспільства, є одним із важливіших чинників духовної безпеки суспільства. У двадцять першому столітті з усією очевидністю та глобальністю постає одна з найхарактерніших прикмет нового часу – зростання комунікативно-діяльнісних потреб членів соціуму, проблема «людина, мова, суспільство» набуває нових аспектів, нюансів та дослідницьких завдань.

Біографія автора

О. Є. Крсек, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Крсек Ольга Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: krsek@i.ua

Посилання

1. Баранівський В. Ф. Освіта і культура як чинники духовної безпеки українського суспільства. Глобалізований світ: випробування людського буття: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференціi. Житомир, 2017. С. 1.
2. Баранівський В. Ф. Проблеми духовної безпеки українського суспільства. Київ : Вид-во ПП Ульянич В. І., 2009. 160 с.
3. Кротюк В. А., Малярчук С. Г. Духовна безпека суспільства та освіта. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2012. № 4 (14). С. 58.
4. Михальченко М. І., Скотна Н. В. Роль освіти в цивілізаційному вихованні молоді. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді: монографія / М. Михальченко та ін. Київ : Педагогічна думка, 2010. С. 252-277.
5. Панченко Л. М. Гуманітарна освіта як основа духовної безпеки. Гілея: наук. вісн. Київ, 2011. № 45 (3). С. 46.
6. Пріоритети сфери програми ЮНЕСКО в галузі прав людини. URL: http://www.unesco.ru/rus/pages/bythemes/serhio%23032005175949.php (дата звернення: 20.04.2020).
7. Шевченко Г. П. Одухотворений образ Людини Культури ХХІ століття: процес його виховання у вищій школі. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. 2015. Вип. 5 (68). С. 213-215.
8. Шевченко Г. П. Духовна безпека: духовна культура і духовні цінності сучасної людини. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. 2017. Вип. 3 (78). С. 361-371.
9. Shevchenko G. P. Spiritual Development of a Personality as a Process of Spirit Creation. In Martin C. Fowler, Michael Weiss and John L. Hochheimer Spirituality: New Reflections: Materials of the 2nd Global Conference "Spirituality in the 21st Century: At the Interface of Theory, Praxis and Pedagogy", March 21st–24th, Prague 2012. URL: https://www.interdisciplinarypress. net/online-store/ebooks/diversity-and-recognition/spirituality (дата звернення: 15.04.2020).
10. Richard B. Morris Seven Who Shaped Our Destiny: The Founding Fathers as Revolutionaries. New York: Harper & Row, 1973. P. 55.

References
1. Baranivsky, V. F. (2017). Osvita i kultura yak chynnyky dukhovnoi bezpeky ukrainskoho suspilstva [Education and culture as factors of spiritual security of Ukrainian society]. Hlobalizovanyi svit: vyprobuvannia liudskoho buttia: materialy Mizhnarodnoi naukovo-teoretychnoi konferentsii, 1. Zhytomyr (ukr).
2. Baranivsky, V. F. (2009). Problemy dukhovnoi bezpeky ukrainskoho suspilstva [Problems of spiritual security of Ukrainian society], 160. Kyiv: Publishing House PP Ulyanych V. I. (ukr).
3. Krotyuk, V. A., & Malyarchuk S. G. (2012). Dukhovna bezpeka suspilstva ta osvita [Spiritual security of society and education]. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho, 4 (14), 58 (ukr).
4. Mikhalchenko, M. I., & Skotna, N. V. (2010). Rol osvity v tsyvilizatsiinomu vykhovanni molodi [Role of education in civilizational education of the youth]. In M. I. Mikhalchenko et al. Vyshcha osvita Ukrainy yak faktor tsyvilizatsiinoho vyznachennia molodi: monohrafiia, 252-277. Kyiv: Pedagogical thought (ukr).
5. Panchenko, L. M. (2011). Humanitarna osvita yak osnova dukhovnoi bezpeky [Humanitarian education as the basis of spiritual security]. Hileia: nauk. visn., 45 (3), 57. Kyiv (ukr).
6. Priorytety sfery prohramy YuNESKO v haluzi prav liudyny [Priorities of the sphere of the UNESCO program in the field of human rights]. Retrieved from http://www.unesco.ru/rus/pages/bythemes/ serhio%23032005175949.php (date of appeal: 20.04.2020) (ukr).
7. Shevchenko, G. P. (2015). Odukhotvorenyi obraz Liudyny Kultury XXI stolittia: protses yoho vykhovannia u vyshchii shkoli [The Spiritualized Image of Man of Culture of the 21st century: the process of education in Higher school]. Spirituality of personality: methodology, theory and practice: collection of scientific papers, 5 (68), 213-215 (ukr).
8. Shevchenko, G. P. (2017). Dukhovna bezpeka: dukhovna kultura i dukhovni tsinnosti suchasnoi liudyny [Spiritual security: spiritual culture and spiritual values of modern man]. Spirituality of personality: methodology, theory and practice: collection of scientific papers, 3(78), 361-371 (ukr).
9. Shevchenko, G. P. (2012). Spiritual Development of a Personality as a Process of Spirit Creation. In Martin C. Fowler, Michael Weiss and John L. Hochheimer (Eds.). Spirituality: New Reflections: Materials of the 2nd Global Conference "Spirituality in the 21st Century: At the Interface of Theory, Praxis and Pedagogy", March 21st–24th, Prague 2012. Retrieved from https://www.interdisciplinarypress. net/online-store/ebooks/diversity-and-recognition/spirituality (date of appeal: 15.04.2020) (eng).
10. Morris, Richard B. (1973). Seven Who Shaped Our Destiny: The Founding Fathers as Revolutionaries, 55. New York: Harper & Row (eng).
Опубліковано
2020-05-13