ПЕДАГОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ, АБО УРОКИ ВИХОВАННЯ ДЛЯ ЛЮДИНИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Ключові слова: міждисциплінарність, педагогічна рефлексія, духовно-моральні цінності, культура, компетентність, особистість

Анотація

У статті  наголошується на педагогічній рефлексії викладача сучасного закладу вищої освіти, яка є  необхідним інструментом для осмислення методологічних основ викладання, культури взаємодії зі студентами, є елементом знання, самопізнання, духовного світу людини. Рефлексія на сьогодні є сучасною формою філософського осмислення знання, методом його отримання. Здійснена спроба окреслити міждисциплінарність проблеми педагогічної рефлексії в сучасних умовах. Міждисциплінарність передбачає комплекс розв’язання завдань: створення культурно-духовного центру у закладі вищої освіти, гармонію, духовності та культури, значення культурно-духовних цінностей у контексті дієвої, духовної педагогіки, об’єктивної потреби суспільства в конкурентоспроможному фахівцеві-особистості тощо. Автор наголошує  на особистості викладача, його здатності до змін, бажання бути морально-духовним по-сучасному на тлі соціальної кризи, яка склалася у суспільстві до карантину й поглибилася під час нього. Наголошено, що тільки особистість може стати прикладом для особистості. Проводячи педагогічну рефлексію, автор зазначає, що приклад Людини ХХІ ст. сьогодні треба шукати не серед представників інших поколінь та часів, а він є серед нас, сучасників. Це має бути інноваційна особистість в усьому: в науці, наукових підходах до вічних проблем Добра, Краси; цілісна особистість, світоч у світі педагогічної науки та мистецтва, виховання для студентської молоді, яка керується у житті моральним кодексом, виховує студентів жити у злагоді зі своєю совістю й серцем, бачити прекрасне, тягнутися до нього.

Наводяться проблеми виховання у вищій школі та шляхи їх подолання через пізнання студентом себе у боротьбі зі своїми недоліками; перебудова суспільної свідомості молоді через дієву педагогіку; здійснення красивих учинків відповідно до вищої етики; здійснення еволюції індивідуальної свідомості, прийняття відповідальності за свою індивідуальну еволюцію.

Біографія автора

О. П. Лучанінова, Національнa металургійнa академія України

Лучанінова Ольга Петрівна – доктор педагогічних наук,  професор, професор кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України (м. Дніпро, Україна). E-mail: 2017olgapetrovna@gmail.com

Посилання

1. Антоненко Т. Л., Шевченко Г. П. Гармонійна єдність духовності, культури, освіти і виховання особистості. Директор школи, ліцею, гімназії. 2020. Т. 21. №1. С. 94-101.
2. Антоненко Т. Л. Одухотвореність та культура особистості – домінуючі компоненти її ціннісно-смислової сфери. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. Вип. 6 (75). 316 с. С. 6-19.
3. Бех І. Д. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології. Педагогіка і психологія. 1999. № 3. С. 5–14.
4. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник. Київ : Либідь, 2008. 848 с.
5. Вербець В. В. Соціологія: Курс лекцій: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2009. URL: http://www.biglibrary.com.ua/book/ 66_Sociologiya/ (дата звернення: 15.04.2020).
6. Виховання духовності особистості: навчально-методичний посібник / М. Й. Боришевський, Л. І. Пилипенко, О. І. Пенькова та ін. ; за заг. ред. М. Й. Боришевського. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 104 с.
7. Горлинський В. В. Цінності духовного буття суспільства сталого розвитку. Мультиверсум. Філософський альманах. Київ : Центр духовної культури, 2006. № 52.
8. Горський В. Де шукати Європу? (Погляд з позиції українського сьогодення). Наукові записки. Філософія і право. Київ, 1999. Т.8. С.11–15.
9. Желанова В. В. Таксономія типів професійної рефлексії педагога: міждисциплінарний контекст. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. 2017. № 27. С. 9-14.
10. Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи: посіб. для магістрів. Київ : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. 136 с.
11. Кравців О. Психологічні особливості розвитку професійної рефлексії викладачів вищих педагогічних навчальних закладів: автореф. дис. … канд. наук: 19.00.07. 2009. 20 с.
12. Кримський С. Б. Діяльність та культура. URL: www.nbuv.gov.ua/.../01_krymsky_sb.pdf (дата звернення: 10.04.2020).
13. Культура ХХІ століття: єдність крізь різноманіття: колективна монографія / за наук. ред. В. О. Ільганаєвої; автори: Булекбаев С. Б., Мазоренко М. О., Кухаренко А. Л. та ін. Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. 153 с.
14. Мазоренко М. О. Феномен мас-медіа в культурному просторі інформаційного суспільства: філософсько-антропологічний аналіз: автореф. … канд. філософ. наук, спец.: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. Харків : Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2012. 18 с.
15. Опалюк Т. Л. Розвиток рефлексії особистості як фундаційна основа формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Молодий вчений. 2017. № 8 (48), серпень. С. 268-271.
16. Приходько Ю., Юрченко В. Психологічний словник-довідник: навч. посіб. Київ : Каравела, 2012. 328 с. URL: https://www.psyh.kiev.ua/Рефлексія_педагога (дата звернення: 15.04.2020.).
17. Соммер Д. С. Мораль ХХІ века. Москва : Кодекс, 2014. 480 с.
18. Степаненко І. В. Духовність: філософські конструкти і соціокультурні репрезентації: автореф. дис. … докт. філос. наук / Ін т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Київ, 2004.
19. Сухомлинська О. В. Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін. Рідна школа. 2004. № 2. С. 2 – 6.
20. Ємельянова Є. С., Амеліна С. М., Жук Л. Я. Термінологія і професійна комунікативна культура фахівців аграрної сфери: монографія / під заг. ред. Є. С. Ємельянової. Харків, 2013. 294 с.
21. Тур Р. І. Педагогічна рефлексія – основа формування творчого саморозвитку особистості. Управління школою. Харків, 2004. №13. С. 17-23.
22. Шевченко Галина Павлівна. Вікіпедія. URL: http://webhp.kspu.edu/joomla/index.php?option=com_glossary&func=view&Itemid=76&catid=44&term=%D8%E5%E2%F7%E5%ED%EA%EE+%C3%E0%EB%E8%ED%E0+%CF%E0%E2%EB%B3%E2%ED%E0 (дата звернення: 10.04.2020).
23. Шевченко Г. П. Виховання – процес людинотворчості, культуротворчості, духотворчості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2015. Вип. 3. С. 288-299.
24. Шевченко Г. П. Духовність та духовна культура особистості. Формування духовної культури української молоді засобами мистецтва: монографія. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. С. 7–37.
25. Шевченко Г. П. Духовна безпека: духовна культура і духовні цінності сучасної людини. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. № 3 (78). URL: oaji.net/articles/2017/690-1507114933.pdf (дата звернення: 10.04.2020).
26. Шевченко Г. П., Рашидова, С. С. Духовні основи патріотичного виховання: монографія. Луганськ: Ноулідж, 2012. 198 с.
27. Шевченко Г. П. Одухотворений образ людини культури ХХІ століття: процес його виховання у вищій школі. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2015. Вип. 5 (68). С. 213-225.
28. Шершнев Л. И. Россия и Мир: Движения к новой безопасности в ХХ1 веке. Безопасность. Информ. сб. Фонда нац. и международ. безопасности. Москва, 2000. № 1–12 (52).
29. Capra F. The Tao of Physics. N. Y., 1975. P. 11-12.

Reference
1. Antonenko, T. L., & Shevchenko, G. P. (2020). Harmoniina yednist dukhovnosti, kultury, osvity i vykhovannia osobystosti [Harmonious unity of spirituality, culture, education and upbringing of the individual]. Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii, Vol. 21, 1, 94-101 (ukr).
2. Antonenko, T. L. (2016). Odukhotvorenist ta kultura osobystosti – dominuiuchi komponenty yii tsinnisno-smyslovoi sfery [Spirituality and culture of the personality – the dominant components of its value and sense sphere]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka: zbirnyk naukovykh prats, 6 (75), 6-19. Sievierodonetsk: vyd-vo SNU im. V. Dalia (ukr).
3. Bekh, I. D. (1999). Vykhovannia pidrostaiuchoi osobystosti na zasadakh novoi metodolohii [Education of the growing personality on the basis of the new methodology]. Pedahohika i psykholohiia, 3, 5–14 (ukr).
4. Bekh, I. D. (2008). Vykhovannia osobystosti: pidruchnyk [Personality education: textbook], 848. Kyiv: Lybid (ukr).
5. Verbets, V. V. (2009). Sotsiolohiia: Kurs lektsii: navch. posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Sociology: Course of lectures: textbook. manual for students of higher educational institutions]. Retrieved from http://www.biglibrary.com.ua/book/ 66_Sociologiya/ (date of appeal: 15.04.2020) (ukr).
6. Boryshevskyi, M. Y., Pylypenko, L. I. Penkova, O. I. et al. (2013). Vykhovannia dukhovnosti osobystosti: navchalno-metodychnyi posibnyk [Education of the spirituality of the personality: textbook], 104. M. Y. Boryshevskyi (Ed.). Kirovohrad: Imeks-LTD (ukr).
7. Horlynskyi, V. V. (2006). Tsinnosti dukhovnoho buttia suspilstva staloho rozvytku [Values of the spiritual existence of a society of sustainable development]. Multyversum. Filosofskyi almanakh, 52. Kyiv: Tsentr dukhovnoi kultury (ukr).
8. Horskyi, V. (1999). De shukaty Yevropu? (Pohliad z pozytsii ukrainskoho sohodennia) [Where to look for Europe? (View from the standpoint of the Ukrainian present]. Naukovi zapysky. Filosofiia i pravo, Vol.8, 11-15 (ukr).
9. Zhelanova, V. V. (2017). Taksonomiia typiv profesiinoi refleksii pedahoha: mizhdystsyplinarnyi kontekst [Taxonomy of types of professional reflection of a teacher: interdisciplinary context]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika: zb. nauk. prats, 27, 9-14 (ukr).
10. Knodel, L. V. (2008). Pedahohika vyshchoi shkoly: posib. dlia mahistriv [Higher school pedagogy: guide for masters], 136. Kyiv: Vyd. PALYVODA A.V. (ukr).
11. Kravtsiv, O. (2009). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku profesiinoi refleksii vykladachiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv [Psychological features of the development of professional reflection of teachers of higher pedagogical educational institutions]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Educational and Developmental Psychology), 20 (ukr).
12. Krymskyi, S. B. Diialnist ta kultura [Activities and culture]. Retrieved from www.nbuv.gov.ua/.../01_krymsky_sb.pdf (date of appeal: 10.04.2020) (ukr).
13. Bulekbaev, S. B., Mazorenko, M. O., Kukharenko, A. L.et al. (2017). Kultura 21 stolittia: yednist kriz riznomanittia: kolektyvna monohrafiia [Culture of the 21st century: unity through diversity: a collective monograph], 153. V. O. Ilhanaieva (Ed.). Kharkiv: KhNTUSH im. Petra Vasylenka (ukr).
14. Mazorenko, M. O. (2012). Fenomen mas-media v kulturnomu prostori informatsiinoho suspilstva: filosofsko-antropolohichnyi analiz [The phenomenon of mass media in the cultural space of the information society: philosophical and anthropological analysis]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Philosophy), 18. Kharkiv: Kharkiv H. S. Skovoroda Natinal Pedagogical University (ukr).
15. Opaliuk, T. L. (2017). Rozvytok refleksii osobystosti yak fundatsiina osnova formuvannia sotsialnoi refleksii maibutnoho vchytelia [Development of personality reflection as a fundamental basis for the formation of social reflection of the future teacher]. Molodyi vchenyi, 8(48), August, 268-271 (ukr).
16. Prykhodko, Yu., & Yurchenko, V. (2012). Psykholohichnyi slovnyk-dovidnyk: navch. posib. [Psychological dictionary-reference: tutorial], 328. Kyiv: Karavela Retrieved from https://www.psyh.kiev.ua/Refleksiia_pedahoha (date of appeal: 15.04.2020) (ukr).
17. Sommer, D. S. (2014). Moral 21 veka [Morals for the 21st century], 480. Moscow: Kodeks (rus).
18. Stepanenko, I. V. (2004). Dukhovnist: filosofski konstrukty i sotsiokulturni reprezentatsii [Spirituality: philosophical constructs and socio-cultural representations]. (Absract of Doctor’s Thesis in Philosophy). H. S. Skovoroda Institute of Philosophy of National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv (ukr).
19. Sukhomlynska, O. V. (2004). Vykhovannia yak sotsialnyi protses: osoblyvosti suchasnykh transformatsiinykh zmin [Education as a social process: features of modern transformational changes]. Ridna shkola, 2, 2–6 (ukr).
20. Iemelianova, Ye. S. (Ed.), Amelina, S. M., & Zhuk, L. Ya. (2013). Terminolohiia i profesiina komunikatyvna kultura fakhivtsiv ahrarnoi sfery [Terminology and professional communication culture of specialists in the agricultural sector], 294. Kharkiv (ukr).
21. Tur, R. I. (2004). Pedahohichna refleksiia – osnova formuvannia tvorchoho samorozvytku osobystosti [Pedagogical reflection is the basis for the formation of creative self-development of the personality]. Upravlinnia shkoloiu, 13, 17-23. Kharkiv (ukr).
22. Shevchenko Galyna Pavlivna. Wikipedia. Retrieved from http://webhp.kspu.edu/joomla/index.php?option=com_glossary&func=view&Itemid=76&catid=44&term=%D8%E5%E2%F7%E5%ED%EA%EE+%C3%E0%EB%E8%ED%E0+%CF%E0%E2%EB%B3%E2%ED%E0 (date of appeal: 10.04.2020) (ukr).
23. Shevchenko, G. P. (2015). Vykhovannia – protses liudynotvorchosti, kulturotvorchosti, dukhotvorchosti [Education – the process of humane, cultural and spiritual personality creation]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka. 3, 288-299 (ukr).
24. Shevchenko, G. P. (2006). Dukhovnist ta dukhovna kultura osobystosti [Spirituality and spiritual culture of the personality]. Formuvannia dukhovnoi kultury ukrainskoi molodi zasobamy mystetstva: monohrafiia. Luhansk: SNU im. V. Dalia, 7–37 (ukr).
25. Shevchenko, G. P. (2017). Dukhovna bezpeka: dukhovna kultura i dukhovni tsinnosti suchasnoi liudyny [Spiritual security: spiritual culture and spiritual values of modern person]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 3 (78). Retrieved from oaji.net/articles/2017/690-1507114933.pdf (date of appeal: 10.04.2020) (ukr).
26. Shevchenko, G. P., & Rashydova, S. S. (2017). Dukhovni osnovy patriotychnoho vykhovannia: monohrafiia [Spiritual bases of patriotic education: monograph], 198. Luhansk: Noulidzh (ukr).
27. Shevchenko, G. P. (2015). Odukhotvorenyi obraz liudyny kultury KhKhI stolittia: protses yoho vykhovannia u vyshchii shkoli [Spiritual image of a man of culture of the XXI century: the process of his upbringing in high school]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 5 (68), 213-225 (ukr).
28. Shershnev, L. I. (2000). Rossiya i Mir: Dvizheniya k novoy bezopasnosti v 21 veke [Russia and the World: Movements for New Security in the 21st Century.]. Bezopasnost. Inform. sb. Fonda nats. i mezhdunarod. Bezopasnosti, 1-12(52). Moscow (rus).
29. Carpa, F. (1975). The Tao of Physics, 11-12. N. Y. (eng).
Опубліковано
2020-05-13