РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ АНДРАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Ключові слова: культура, правова культура, офіцери-прикордонники, андрагогічний підхід

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності використання андрагогічного підходу для розвитку правової культури офіцерів-прикордонників.

У статті автор подає власне розуміння правової культури офіцера-прикордонника. Звертається увага, що показником правової культури є правова активність особистості як вища форма правомірної поведінки і правового мислення.

Виокремлено принципи андрагогіки, якими варто керуватися у розвитку правової культури офіцерів-прикордонників: 

принцип використання наявного позитивного життєвого та професійного досвіду офіцерів-прикордонників;

принцип коректування застарілого досвіду й особистих установок, що перешкоджають засвоєнню нових знань;

принцип індивідуального підходу до розвитку правової культури;

принцип рефлективності – заснований на свідомому ставленні офіцера до необхідності розвитку правової культури через поглиблення правових знань, умінь, навичок, компетентностей тощо;

принцип затребуваності правової культури як результату навчання практичною діяльністю;

принцип системності та безперервність з урахуванням результатів попереднього виховання (вже сформованого рівня правової культури) і нових потреб;

принцип актуалізації результатів виховання – їх швидке використання в оперативно-службовій діяльності.

Правова культура розуміється як результат правового виховання. Виокремлено форми правового виховання: правова освіта, правова пропаганда, правова агітація, правова профілактична робота, юридичне консультування, правове самовиховання.

Біографія автора

В. І. Мірошніченко , Національна академія Державної прикордонної служби України

Мірошніченко Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України (м. Хмельницький, Україна). E-mail: mvi_2016@ukr.net

Посилання

1. Протасова Н. Г. Гуманізація післядипломної освіти педагогів. Київ, 1998. 151 с.
2. Мандрик Є. В. Система післядипломного педагогічного забезпечення професійної діяльності інженерно-технічного персоналу ДПСУ: дис. … канд. пед. наук. Хмельницький. 2009. 243 с.
3. Шевченко Г. П. Культура і мистецтво в ідеалотворенні особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. ред. Г. П. Шевченко. Вип. 5 (75). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ імені Володимира Даля, 2016. С. 294–305.
4. Хоружий Г. Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. 320 с
5. Котюк В. О. Теорія права. Київ : Вентурі, 1996. 208 с.
6. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: навчально-методичний посібник. Київ : Вища школа, 2002. 100 с.
7. Райко В. В. Формування в офіцерського складу Державної прикордонної служби України правосвідомості як складової правової культури особистості. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2006. № 36. Ч. ІІ. С. 122–125.
8. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.
9. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.
10. Рисіч О. Участь у бойових діях як чинник переосмислення військовослужбовцями життєвих цінностей. URL: http://eprints.zu.edu. ua/2837/1/Рисіч_О.В..pdf (дата звернення:19.04.2020).
11. Шевченко Г. П., Рашидова С. С. Духовні основи патріотичного виховання: монографія. Луганськ, 2012. 198 с.

References
1. Protasova, N. H. (1998). Humanizatsiia pisliadyplomnoi osvity pedahohiv [Humanization of postgraduate education of teachers], 151. Kyiv (ukr).
2. Mandryk, Ye. V. (2009). Systema pisliadyplomnoho pedahohichnoho zabezpechennia profesiinoi diialnosti inzhenerno-tekhnichnoho personalu DPSU [The system of postgraduate pedagogical support of professional activity of engineering and technical personnel of SBGS]. (Candidate’s Thesis in Pedagogy), 243. Khmelnytskyi (ukr).
3. Shevchenko, G. P. (2016). Kultura i mystetstvo v idealotvorenni osobystosti [Culture and art in the ideology of personality]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka: zbirnyk naukovykh prats, 5 (75), 294–305. G. P. Shevchenko (Ed.). Sievierodonetsk: Publishinh House of Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University (ukr).
4. Khoruzhyi, H. F. (2012) Akademichna kultura: tsinnosti ta pryntsypy vyshchoi osvity [Academic culture: values and principles of higher education], 320. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan (ukr).
5. Kotiuk, V. O. (1996) Teoriia prava [Theory of law], 208. Kyiv: Venturi (ukr).
6. Shcherban, P. M. (2002). Prykladna pedahohika: navchalno-metodychnyi posibnyk [Applied pedagogy: textbook], 100. Kyiv: Vyshcha shkola (ukr).
7. Raiko, V. V. (2006) Formuvannia v ofitserskoho skladu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby [Ukrainy pravosvidomosti yak skladovoi pravovoi kultury osobystosti Formation of legal consciousness in the officers of the State Border Guard Service of Ukraine as a component of the legal culture of the individual]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 36, P. II, 122–125. Seriia: pedahohichni ta psykholohichni nauky. Khmelnytskyi: Vyd-vo NADPSU (ukr).
8. Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary], 376. Kyiv: Lybid (ukr).
9. Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 03.04.2003 r. [On the State Border Guard Service of Ukraine: Law of Ukraine of April 3, 2003] (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 27, St. 208 (ukr).
10. Rysich, O. Uchast u boiovykh diiakh yak chynnyk pereosmyslennia viiskovosluzhbovtsiamy zhyttievykh tsinnostei [Participation in hostilities as a factor in the rethinking of life values by servicemen]. Retrieved from http://eprints.zu.edu. ua/2837/1/Rysich_O.V.pdf (date of appeal: 19.04.2020) (ukr).
11. Shevchenko, G. P., & Rashydova, S. S. (2012). Dukhovni osnovy patriotychnoho vykhovannia: monohrafiia [Spiritual foundations of patriotic education]. Luhansk. 2012. 198 (ukr).
Опубліковано
2020-05-13