ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ СТУДЕНТІВ ВНЗ: БРИТАНСЬКИЙ ПІДХІД

Ключові слова: досвід студента, освітні інновації, вища школа Великої Британії, випускник закладу вищої освіти, результати здобуття вищої освіти, інструменти відображення досвіду студента, національні опитування рівня задоволеності студентів закладів вищої освіти, цілісність вищої освіти, концепція економіки знань

Анотація

У статті представлено основні положення, що відображають результати авторського монографічного дослідження стосовно педагогічного феномену «досвіду студента» як інноваційного складника сучасної вищої школи Великої Британії. З’ясовано, що наявний національний контекст окресленого питання зумовлений дискусією навколо пріоритетності підходів до розуміння означеного феномена з погляду забезпечення академічної якості або задоволеності студентів отриманими послугами, де ключовими чинниками впливу є державні ініціативи щодо реформування освітньої галузі та соціально-економічні зміни. Охарактеризовано досвід студента з погляду експертів вищої освіти Великої Британії як цілісне та багатоаспектне явище, що відображає «подорож» здобувача вищої освіти, починаючи з моменту знайомства з університетом та завершуючи успішним працевлаштуванням. Визначено основні групи чинників, що впливають на формування унікального досвіду в процесі навчання, серед яких безпосередня програма підготовки, позааудиторна діяльність, оточення тощо. Визначено, що інструментами відображення досвіду студентів університетів Великої Британії є національні опитування різного рівня, а також такі ініціативи, як HEAR – Звіт за результатами здобуття вищої освіти, що дозволяють ефективно представити відповідний досвід як здобутки опанування вищої освіти широкому колу стейкхолдерів.

Біографія автора

Т. В. Модестова , Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

 Модестова Тетяна Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). Е-mail: tetyanateacher@gmail.com

Посилання

1. Shevchenko, G. P. (2015) Odukhotvorenyy obraz lyudyny kulʹtury XXI stolittya: protses yoho vykhovannya u vyshchiy shkoli [Spiritualized image of man of culture of the XXI century: process of its upbringing in the higher school]. Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, 5(68), 213-225. (Ukr)
2. Modestova, T. V. (2019). Suchasni tendentsiyi rozvytku vyshchoyi osvity Velykoyi Brytaniyi: v konteksti pidvyshchennya potentsialu universytetiv Ukrayiny [Current development trends of the UK higher education in the context of increasing Ukrainian universities capacity], 472. Kyiv (Ukr)

Література
1. Шевченко Г. П. Одухотворений образ людини культури ХХІ століття: процес його виховання у вищій школі. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2015. Вип. 5(68). С. 213-225.
2. Модестова Т. В. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти Великої Британії: в контексті підвищення потенціалу університетів України: монографія. Київ. 2019. 472 с.
Опубліковано
2020-05-13