МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ДЕФЕКТОЛОГІВ

  • Л. Ю. Москальова Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-9251-6746
  • Л. Є. Єрьоміна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8595-1961
Ключові слова: виховання, моральна культура, учитель-дефектолог

Анотація

У статті розкрито сутність професійної діяльності учителя-дефектолога, що перебуває за межами учительської діяльності. Робота учителя-дефектолога поєднується з реабілітаційною, соціально-педагогічною, консультативно-діагностичною. Обґрунтовано, що метою виховання моральної культури майбутнього учителя-дефектолога має бути підготовка фахівця, здатного етично мислити, здійснювати моральний вибір, приймати моральні рішення; готового до активної роботи над самовдосконаленням моральних якостей; виховної діяльності з дітьми та учнівською молоддю; спроможного до вияву почуття глибокої прихильності до оточення, здійснення морального вчинку.

У матеріалах статті зазначено, що виховання моральної культури  майбутнього учителя-дефектолога спрямовується на вдосконалення моральної свідомості, формування моральних почуттів і поведінки, моральних вчинків та розвитку готовності до самовиховання та виховної діяльності з учнями та їх батьками.

Автори визначають моральну культуру особистості майбутнього учителя-дефектолога як ціннісне явище, що має фундаментальну основу (цінності педагогічної професії), особливі функціональні ознаки (нормативність, результативність, динамічність, комплексність, системність) та через різні форми, методи і засоби здійснює виховний вплив на емоції, світогляд, спосіб і якість життя, цінності, морально-етичні риси як окремої особистості, так і усього суспільства.

Таким чином,  обґрунтовано перелік ефективних механізмів управління процесом виховання моральної культури у майбутніх учителів-дефектологів: індивідуальний розвиток моральних якостей; взаєморозвиток позитивних якостей у парній і груповій роботі; розвиток моральної культури здобувачів вищої освіти, що відбувається через аудиторні, позааудиторні види роботи, педагогічну практику, із залученням працівників закладу вищої освіти, фахівців і професіоналів відповідного профілю.

Біографії авторів

Л. Ю. Москальова, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Москальова Людмила Юріївна – проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна) E-mail: moskalevalu1@gmail.com

Л. Є. Єрьоміна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Єрьоміна Лілія Євгенівна – асистент кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна). E-mail: fznk04@ukr.net

Посилання

1. Виховання духовності особистості: навчально-методичний посібник / М. Й. Боришевський, Л. І. Пилипенко, О. І. Пенькова та ін.; за заг. ред. М. Й. Боришевського. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 104 с.
2. Булатов М. О. Філософський словник. Київ : Стилос, 2009. 575 с.
3. Шевченко Г. П. Виховання – процес людинотворчості, культуротворчості, духотворчості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2015. № 3 (66). С. 288-299
4. Малишевська І. Підготовка спеціальних педагогічних фахівців до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 8 (62). С. 264-274.

References
1. Boryshevsky, M. Y. (Ed.), Pylypenko, L. I., Penkova, O. I. et al. (2013). Vihovannya duhovnosti osobistosti: navchalno-metodichniy posIbnik [Fostering a person’s spirituality: tutorial]. Kirovograd: Imeks-LTD. Fakt (ukr).
2. Bulatov, M. O. (2009). Filosofsky slovnyk [Philosophical dictionary]. Kyiv: Stilos. Fakt (ukr).
3. Shevchenko, G. P. (2015). Vykhovannia – protses liudynotvorchosti, kulturotvorchosti, dukhotvorchosti. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka. Fakt (ukr).
4. Malyshevska, I. (2016). Pidhotovka spetsialnykh pedahohichnykh fakhivtsiv do roboti v umovakh inkliuzyvnoho osvitnoho seredovyshcha [Training of special pedagogical specialists to work in an inclusive educational environment.]. Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tehnolohii, 8 (62). Fakt (ukr).
Опубліковано
2020-05-13