КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В НЕПЕРЕРВНІЙ МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ

Ключові слова: духовний потенціал, особистість, неперервна мистецька освіта, кластер, модель

Анотація

У статті розглядається проблема розвитку духовного потенціалу особистості у неперервній мистецькій освіті. Запропоновано кластерну модель розвитку духовного потенціалу особистості та його компонентну структуру. Обґрунтовано ефективність застосування кластерного підходу в неперервній мистецькій освіті. Звернення освіти до людини, її особистісної сфери, індивідуальності, самореалізації у творчій діяльності є чинником наукової рефлексії нових тенденцій. З погляду цілісної людини освітній процес у вищій школі розглядається як конструкт, спрямований на розвиток духовних сил особистості.

Кластерний підхід проголошує основним пріоритетом розвиток духовного потенціалу особистості в освітньому процесі і визначає важливіші складники постнекласичної мистецької освіти. Духовний потенціал проявляється у зверненості суб’єктів освітнього процесу до універсуму культури. Світ уявлень, образів, духовних переживань, через які суб’єкти освітнього процесу здійснюють перетворення, інтегрується у феномені духовного досвіду.

Розвиток духовного потенціалу особистості залежить від якості неперервної освіти. Упровадження кластерної моделі розвитку духовного потенціалу особистості в мистецькій освіті передбачає з нових позицій осмислити перехід від минулого до майбутнього. Основною місією неперервної мистецької освіти є забезпечення умов самореалізації особистості в житті і професії упродовж всього життя.

Біографія автора

О. М. Олексюк , Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Олексюк Ольга Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна).
E-mail: o.oleksiuk@kubg.edu.ua

Посилання

1. Маноха І. П. Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід : автореф. … д-ра психол. наук: спеціальність 19.00.01 - загальна психологія, історія психології. Київ, 2003. 36 с.
2. Олексюк О. М. Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті: монографія. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. 192 с. ISBN 978-617-658-035-5.
3. Помиткін Е. О. Духовний потенціал особистості: психологічна діагностика, актуалізація та розвиток: посібник. Київ : Внутрішній світ, 2015. 144 с
4. Шевченко Г. П. Цінності освітнього середовища як чинники культурного одухотворення суб’єктів педагогічної взаємодії. Горизонт духовності виховання: колективна монографія / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph. Уклали й підготували Йонас Кевішас та Олена М. Отич. Вільнюс: Žuvėdra, 2019. 584 с.

References
1. Manokha, I. P. (2003). Psykholohiia potentsialu indyvidualnoho buttia liudyny: ontolohichno oriientovanyi pidkhid [Psychology of the potential of individual human existence: an ontologically oriented approach]. (Abstract of Doctor’s Thesis in Psyhology), 36. Kyiv (ukr).
2. Oleksiuk, O. M. (2017). Rozvytok dukhovnoho potentsialu osobystosti u postneklasychnii mystetskii osviti: monohrafiia [Development of spiritual potential of personality in post-nonclassical art education: monograph], 192. Kyiv: B. Hrinchenko Kyiv University. ISBN 978-617-658-035-5 (ukr).
3. Pomytkin, E. O. (2015). Dukhovnyi potentsial osobystosti: psykholohichna diahnostyka, aktualizatsiia ta rozvytok: posibnyk [Spiritual potential of personality: psychological diagnosis, actualization and development: textbook], 144. Kyiv: Vnutrishnii svit (ukr).
4. Shevchenko, G. P. (2019). Tsinnosti osvitnoho seredovyshcha yak chynnyky kulturnoho odukhotvorennia subiektiv pedahohichnoi vzaiemodii [Values of the educational environment as factors of cultural spiritualization of the subjects of pedagogical interaction]. The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph, 584. Yonas Kevishas, & Olena M. Otych (Eds.). Vilnius: Žuvėdra (ukr).
Опубліковано
2020-05-13