ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Й ІДЕЇ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УЧЕННІ Г. П. ШЕВЧЕНКО

Ключові слова: виховання особистості, вчення, концептуальні ідеї, наукові положення, Г. П. Шевченко

Анотація

Стаття присвячена аналізу вчення Галини Павлівни Шевченко (доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, директора науково-дослідного Інституту духовного розвитку людини, завідувача кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти», завідувача кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, члена Національної комісії України у справах ЮНЕСКО) щодо основних концептуальних ідей виховання особистості.

Новизною роботи є той факт, що до цього часу спроб вивчення, аналізу і концептуального та системного осмислення вчення Г. П. Шевченко ще не було, але які наразі потребують такого осмислення.

У всіх своїх працях учена наголошує на особливій значущості виховання, яке спрямоване на формування досконалості особистості, на її окультурення, одухотворення тощо.

Всі праці автора спрямовані на розкриття проблем, пов’язаних з двома основними напрямами в вихованні особистості: художньо-естетичним і духовним. В межах цих напрямів побудовані концепції і цікаві концептуальні ідеї, про які йдеться в представленій статті.

Окреслені напрями в творчості Г. П. Шевченко не існують окремо. Вони інтегровані один в одному, взаємозалежні. Тож, одна з основних (можливо, головних) ідей полягає в тому, що духовне не можливе без художньо-естетичного; і, навпаки, духовне існує, живе в межах художньо-естетичного, в межах мистецтва.

Таке розуміння виховання стає можливим у духовному і художньо-естетичному середовищі через засоби мистецтва, ідеальні образи, особистий приклад тощо. Це нове розуміння виховання і нові в лексиці педагогічної науки поняття (людинотворчість, культуротворчість, духотворчість) розкри­вають увесь сенс виховного процесу – заради Людини, її становлення, розкриття її задатків, розвитку здатностей, найкращих потенцій, становлення її духу, збагачення і творення духовного світу.

Здійснене дослідження не вичерпує всіх питань, проблем, ідей і положень, піднятих у наукових розвідках Г. П. Шевченко; воно лише схематично окреслює авторське бачення тих головних положень і ідей, яким присвячено науково-творчу діяльність вченої і які стали базовими положеннями для продовжувачів цих ідей в Україні, для їх розвитку її науковою школою, і  знайшли відгук і співзвуччя з ідеями вчених зарубіжжя.

Біографія автора

С. С. Рашидова, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Рашидова Світлана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: svetlana101068@gmail.com

Посилання

1. Духовно-культурні цінності виховання Людини: монографія / Г. П. Шевченко, та ін. Луганськ : НОУЛІДЖ, 2013. 332 с.
2. Мистецтво виховання Людини: колективна монографія / Г. П. Шевченко та ін. Київ : Педагогічна думка, 2017. 304 с.
3. Шевченко Г.П. Виховання – процес людинотворчості, культуротворчості, духотворчості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. Вип. 3(66). С. 288-298.
4. Шевченко Г. П. Духовність особистості у вимірах культури, виховання та освіти: вибрані наукові статті. Київ : Педагогічна думка, 2017. 210 с.
5. Шевченко Г. П. Культура і мистецтво в ідеалотворенні особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. Вип. 6 (75). С. 294-305.
6. Шевченко Г. П., Пастухова Ю. А. Художньо-естетичне виховання студентської молоді: монографія. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. – 211 с.
7. Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: основні концептуальні ідеї: науковий збірник. Вип. ІІ / за заг. ред. Шевченко Г. П. Луганськ : ЛДПУ, 2000. 94 с.

References
1. Shevchenko, G. P., Antonenko, T. L., Bielykh, O. S., Zelenov, Ye. A., Karpenko, I. M., Krsek, O. Ye., …Shaikina, O. O. (2013). Dukhovno-kulturni tsinnosti vykhovannia Liudyny: monohrafiya [Spiritual and cultural values of education of the Human: monograph], 332. Luhansk: NOULIDZh (ukr).
2. Shevchenko, G. P., Alfimov, V. M., Antonenko, T. L., Bezuhla, M. V., Zelenov, Ye. A., Luchaninova, O. P., …Tiurina, T. H. (2017). Mystetstvo vykhovannia Liudyny: kolektyvna monohrafiya [The art of education of the Human: collective monograph], 304. Kyiv: Pedahohichna dumka (ukr).
3. Shevchenko, G. P. (2015). Vykhovannia – protses liudynotvorchosti, kulturotvorchosti, dukhotvorchosti [Upbringing – the process of humancreativity, culturalcreativity, spiritualcreativity]. Spirituality of personality: methodology, theory and practice: collection of scientific papers, 3(66), 288-298. Severodonetsk: V. Dahl EUNU Publishing House (ukr).
4. Shevchenko, G. P. (2017). Dukhovnist osobystosti u vymirakh kultury, vykhovannia ta osvity: vybrani naukovi statti [Spirituality of personality in the dimensions of culture, upbringing and education: selected scientific articles], 210. Kyiv: Pedahohichna dumka (ukr).
5. Shevchenko, G. P. (2016). Kultura i mystetstvo v idealotvorenni osobystosti [Culture and art in the ideal personality creation]. Spirituality of personality: methodology, theory and practice: collection of scientific papers, 6 (75), 294-305. Severodonetsk: V. Dahl EUNU Publishing House (ukr).
6. Shevchenko, G. P., & Pastukhova, Yu. A. (2010). Khudozhno-estetychne vykhovannia studentskoi molodi: monohrafiya [Art and aesthetic education of student youth: monograph], 211. Luhansk: V. Dahl EUNU Publishing House (ukr).
7. Shevchenko, G. P. (Ed.). (2000). Formuvannia dukhovnoi kultury uchnivskoi molodi zasobamy mystetstva: osnovni kontseptualni idei: naukovyi zbirnyk [Formation of spiritual culture of student's youth by means of art: basic conceptual ideas: scientific collection], II, 94. Luhansk: LDPU (ukr).
Опубліковано
2020-05-13