МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • М. Л. Роганов Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-2153-6854
  • М. М. Роганов Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-6488-8692
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, учитель інформатики, морально-етичні аспекти, духовна безпека

Анотація

В статті розглядаються питання морально-етичних аспектів інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності вчителя інформатики; наголошується, що сучасний учитель повинен не лише давати знання, а й формувати цінності, світогляд молодого покоління. Знання інформаційної безпеки, уміння ефективно використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій у житті і професійній діяльності мають стати для учнів, студентів – майбутнього нашої держави –  засобом формування нового типу мислення й природним ефективним інструментом освітньо-пізнавальної, творчої, самостійної діяльності. Для  формування технологічно обізнаної, культурно-розвиненої особистості запропоновано спецкурс «Морально-етичні аспекти інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя інформатики», представлений такими змістовими модулями, як «Соціальні та етичні питання інформаційно-комунікаційних технологій» та «Морально-етичні норми комп’ютерної етики» з відповідними  темами, які розкривають особливості комп'ютерної етики, конфіденційність персональної інформації в базах даних;  етичні проблеми і норми при формуванні інформаційного суспільства, зокрема віртуальна (інформаційна) етика, етика міжособистісного спілкування в інформаційному просторі. Все це забезпечує розуміння вчителями інформатики соціальних аспектів розробки інформаційних технологій, урахування можливих негативних наслідків і реальних цінностей, також знання етичних кодексів в сфері інформаційних  технологій.

Біографії авторів

М. Л. Роганов , Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Роганов Максим Львович – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: maxmar1@ukr.net

М. М. Роганов , Національний університет біоресурсів і природокористування України

Роганов Максим Максимович – викладач кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна). E-mail: maxipro1987@gmail.com

Посилання

1. Баранівський В. Ф. Вища освіта у вирішенні проблем духовної безпеки українського суспільства. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. 2013. Вип. 41(1). С. 206–221.
2. Безугла М. В. Духовно-культурні цінності і духовна безпека особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип. 4. С. 34-45.
3. Беспалько В. Г. Духовная безопасность как объект уголовно-правовой охраны.. Право и безопасность. 2006. № 3–4. С. 29–37.
4. Горбатюк Р. М. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій. Педагогічний дискурс. 2012. Вип. 11. С. 43-49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_11_12 (дата звернення: 17.04.2020).
5. Духовно-культурні цінності виховання: сутність та основні змістовні характеристики. Духовно-культурні цінності виховання Людини: монографія / Г. П. Шевченко та ін. Луганськ: Вид-во «НОУЛІДЖ», 2013.– 332 с.
6. Когут У. П., Вдовичин Т. Я. Підготовка бакалаврів інформатики у ВНЗ України. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. 2013. Вип. 40(2). С. 100-109.
7. Панченко Л. М. Гуманітарна освіта як основа духовної безпеки. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. 2012. Вип. 38. С. 149–161.
8. Романишина О. Я. Теоретичні і методичні основи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Вінниця. 2016. 40 с.
9. Суховірський О. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Ін-т педагогіки АПН України. К. 2005. 303 с.
10. Сухорукова А. В. Вплив ЗМІ на формування духовності особистості та суспільства. Культура народов Причерноморья. 2006. № 84. С. 78–82.

References
1. Baranivskyi, V. F. (2013). Vyshcha osvita u vyrishenni problem dukhovnoi bezpeky ukrainskoho suspilstva [Higher education in solving problems of spiritual security of Ukrainian society]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Filosofiia, 41(1), 206–221 (ukr).
2. Bezuhla, M. V. (2017). Dukhovno-kulturni tsinnosti i dukhovna bezpeka osobystosti [Spiritual and cultural values and spiritual security of the personality]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 4, 34-45 (ukr).
3. Bespalko, V. G. (2006). Dukhovnaya bezopasnost kak obyekt ugolovno-pravovoy okhrany [Spiritual security as an object of criminal protection]. Pravo i bezopasnost, 3–4, 29–37 (rus).
4. Horbatiuk, R. M. (2012). Pidhotovka maibutnikh inzheneriv-pedahohiv do vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Preparation of future engineers-teachers for the use of information and communication technologies]. Pedahohichnyi dyskurs, 11, 43-49. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/
UJRN/0peddysk_2012_11_12 (date of appeal: 17.04.2020) (ukr).
5. Shevchenko, G. P. et al (2013). Dukhovno-kulturni tsinnosti vykhovannia: sutnist ta osnovni zmistovni kharakterystyky [Spiritual and cultural values of education: the essence and main content characteristics]. Dukhovno-kulturni tsinnosti vykhovannia Liudyny: monohrafiia, 332. Luhansk: NOULIDZh (ukr).
6. Kohut, U. P., & Vdovychyn, T. Ya. (2013). Pidhotovka bakalavriv informatyky u VNZ Ukrainy [Training of bachelors of computer science in Ukrainian universities]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Pedahohika i psykholohiia, 40(2), 100-109 (ukr).
7. Panchenko, L. M. (2012). Humanitarna osvita yak osnova dukhovnoi bezpeky [Humanitarian education as a basis for spiritual security]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Filosofiia, 38, 149–161 (ukr).
8. Romanyshyna, O. Ya. (2016). Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia profesiinoi identychnosti maibutnikh uchyteliv zasobamy informatsiinykh tekhnolohii [Theoretical and methodical bases of formation of professional identity of future teachers by means of information technologies]. (Abstract of Doctor’s Thesis in Pedagogy), 40. Vinnytsia (ukr).
9. Sukhovirskyi, O. V. (2005). Pidhotovka maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly do vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii [Preparation of the future primary school teacher for the use of information technologies]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy), 303. Institute of Pedagogy of the APS of Ukraine. Kyiv (ukr).
10. Sukhorukova, A. V. (2006). Vplyv ZMI na formuvannia dukhovnosti osobystosti ta suspilstva [The influence of the media on the formation of the spirituality of the individual and society]. Kultura narodov Prychernomoria, 84, 78–82 (ukr).
Опубліковано
2020-05-13