СПІВЗВУЧЧЯ МИСТЕЦТВ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

  • М. В. Роганова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0001-5985-4033
Ключові слова: естетичне виховання, духовна культура, взаємодія мистецтв, духовність, заклад вищої педагогічної освіти

Анотація

У статті викладено та проаналізовано теоретичні й  практичні  аспекти виховання духовної культури майбутніх педагогів засобами взаємодії мистецтв. На основі аналізу наукових доробок провідних вітчизняних та зарубіжних науковців розкрито його роль у становленні професіоналізму та культурно-духовному розвитку сучасного педагога. Акцентовано увагу на значенні синтезу мистецтв та розкрите його значення в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів у контексті діяльності науково-дослідної лабораторії «Духовні основи дошкільної освіти», мета якої – розробка наукових програм, проєктів духовного розвитку особистості дитини дошкільного віку та сприяння духовно-культурному відродженню, художньо-творчому та естетичному розвитку студентської молоді – майбутніх фахівців дошкільної освіти. Розкрито напрями авторської методики виховання духовної культури майбутніх педагогів засобами взаємодії мистецтв, як от: збагачення емоційно-чуттєвої сфери студентів, удосконалення художньо-образного сприйняття різних видів мистецтв, стимулювання художньо-творчої діяльності в художньо-естетичному напрямі.

Біографія автора

М. В. Роганова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Роганова Марина Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: marinavik@ukr.net

Посилання

1. Бутенко В. Г. Вплив естетичного фактору на формування духовних цінностей особистості. Гуманітарна освіта: Серія Психологія і педагогіка. Київ, 2000. Вип. 1. C. 113-124.
2. Пономарьова Г. Ф. Системні підходи до організації виховної роботи в педагогічному навчальному закладі. Система виховної роботи як важливий чинник формування особистості вчителя, вихователя: зб. наук. праць. ХГПІ. Харків, 2008. C. 5-8.
3. Ушакова І. О. Формування естетичного образу людини у студентської молоді комплексом мистецтв: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. Київ, 2015. 20 с.
4. Шевченко Г. П. Взаимодействие искусств в эстетическом воспитании и развитии подростков: aвтореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13. 00. 01. Киев, 1986. 48 с.
5. Шевченко Г. П. Образне мислення і процес його формування у студентської молоді засобами мистецтва: монографія. Луганськ, 2010. 188 с.
6. Шевченко Г. П. Формирование у младших подростков представлений о художественном образе средствами комплексного воздействия искусств: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Москва, 1973. 198 с.
7. Шевченко Г. П. Эстетическое воспитание в школе. Киев : Рад. шк., 1985. 144 с.
8. Шевченко Г. П. Естетична свідомість в структурі духовної культури особистості. Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. 2002. № 11(55). С. 5–6.
9. Шевченко Г. П. Духовно-культурні цінності виховання: сутність та основні змістовні характеристики. Духовно-культурні цінності виховання Людини: монографія. Луганськ, 2013. 332 с.

References
1. Butenko, V. H. (2000). Vplyv estetychnoho faktoru na formuvannia dukhovnykh tsinnostei osobystosti [The influence of aesthetic factors on the formation of spiritual values of the personality]. Humanitarna osvita: Seriia Psykholohiia i pedahohika, 1, 113-124. Kyiv (ukr).
2. Ponomarova, H. F. (2008). Systemni pidkhody do orhanizatsii vykhovnoi roboty v pedahohichnomu navchalnomu zakladi [System approaches to the organization of educational work in a pedagogical educational institution]. Systema vykhovnoi roboty yak vazhlyvyi chynnyk formuvannia osobystosti vchytelia, vykhovatelia: zb. nauk, prats, 5-8. KhSPI. Kharkiv (ukr).
3. Ushakova, I. O. (2015). Formuvannia estetychnoho obrazu liudyny u studentskoi molodi kompleksom mystetstv [Formation of the aesthetic image of a person in student youth by a complex of arts]. (Abstract of Candidate Thesis in Pedagogy), 20. Voloymyr Dahl East Ukrainian National University. Kyiv (ukr).
4. Shevchenko, G. P. (1986). Vzaimodeistvie iskusstv v esteticheskom vospitanii i razvitii podrostkov [Interaction of arts in aesthetic education and development of teenagers]. (Abstract of Doctor’s Thesis in Pedagogy), 48. Kiev (rus).
5. Shevchenko, G. P. (2010). Obrazne myslennia i protses yoho formuvannia u studentskoi molodi zasobamy mystetstva: monohrafiia [Figurative thinking and the process of its formation in student youth by means of art: monograph], 188. Luhansk (ukr).
6. Shevchenko, G. P (1973). Formirovanie u mladshykh podrostkov predstavleniy o khudozhestvennom obraze sredstvamy kompleksnogo vozdeistviya iskusstv [Formation in younger adolescents of ideas about the artistic image by means of the complex impact of arts]. (Candidate’s Thesis in Pedagogy), 198. Moscow (rus).
7. Shevchenko, G. P. (1985). Esteticheskoe vospitanie v shkole [Aesthetic education at school], 144. Kiev: Radianska shkola (rus).
8. Shevchenko, G. P. (2002). Estetychna svidomist v strukturi dukhovnoi kultury osobystosti [Aesthetic consciousness in the structure of the spiritual culture of the individual]. Visn. Luhan. derzh. ped. un-tu imeni Tarasa Shevchenka : Pedahohichni nauky, 11(55), 5 – 6 (ukr).
9. Shevchenko, G. P. (2013). Dukhovno-kulturni tsinnosti vykhovannia: sutnist ta osnovni zmistovni kharakterystyky [Spiritual and cultural values of education: the essence and main content characteristics]. Dukhovno-kulturni tsinnosti vykhovannia Liudyny: monohrafiia, 332. Luhansk (ukr).
Опубліковано
2020-05-13