РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПОЛТАВЩИНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Л. М. Сбітнєва Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ДЗ «Луганський національний університет імена Тараса Шевченка»
Ключові слова: музична культура Полтавщини, музичне мистецтво, композитори України, музична творчість, музичні жанри, хорове мистецтво, інструментальна концертна діяльність

Анотація

У статті розкрито особливості розвитку музичної культури на Полтавщині в першій половині ХХ століття. Наголошено, що усвідомлення шляхів розвитку музичної культури в Україні можливо лише за умови дослідження особливостей розвитку у різних регіонах. Автор вважає, що Полтавщина – це один з найважливіших в історико-культурному і мистецькому значенні регіонів, в якому на протязі століть накопичувалися і розвивалися численні мистецькі традиції. В Полтаві народилися і провели більшу частину свого творчого життя відомі композитори, музикознавці і виконавці, які впливали на розвиток музичної культури українського суспільства у ХХ столітті. Обґрунтовано, що певне культурне середовище у Полтаві було сформовано ще на початку ХІХ століття, коли почали накопичуватися музичні традиції. Розкрито вплив співацької школи, яка була відкрита ще в кінці 18 ст. та Полтавського відділення Імператорського Російського музичного товариства на розвиток музичної культури суспільства. Доведено значущість народної творчості у розвитку музичного мистецтва. Розкрито, що в Полтаві на початку століття почали створюватися театральні, музичні, літературні гуртки, активно розвивалося хорове виконавство, характерною ознакою якого було створення різноманітних за складом та кількістю хорових гуртків, як професіональних, так і аматорських. Доведено, що перша чверть ХХ ст. визначилася злетом української музичної культури, активною творчою діяльністю композиторів і виконавців, які демонстрували і стверджували концепцію української національної музичної школи.

Біографія автора

Л. М. Сбітнєва , Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ДЗ «Луганський національний університет імена Тараса Шевченка»

Сбітнєва Людмила Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії Навчально-наукового інституту культури і мистецтв ДЗ «Луганський національний університет імена Тараса Шевченка» (м. Старобільськ, Україна). E-mail: sbitneva787@gmail.com 

Посилання

1. Грінченко М. Історія української музики. Київ : Спілка, 1922. 278 с.
2. Кауфман Л., Ахшарумов Д. В. Визначний музичний просвітитель. Київ, 1971. 154 с.
3. Кияновська Л. О. Українська музична культура: навч. посібник. Львів : Тріада плюс, 2008. 344 с.
4. Лісецький С. Українська музична література. Київ : Музична Україна, 1982. 72 с.
5. Литвиненко А. І. Культурно-мистецьке життя Полтавщини середини ХІХ – початку ХХ ст. у дзеркалі періодики. Студії мистецтвознавчі. № 2 (22). С. 7–11.
6. Полтавщина: Енциклопедичний довідник / За ред. А. В. Кудрицького. Київ : Українська енциклопедія, 1992. 1024 с.

References
1. Hrinchenko, M. (1922). Istoriya ukraiinskoii muzyky [History of Ukrainian Music], 278. Kyiv: Spilka (ukr).
2. Kaufman, L., & Akhsharumov, D. V. (1971). Vyznachnyi muzychnyi prosvitytel [An Outstanding Musical Educator], 154. Kyiv (ukr).
3. Kyyanovska, L. O. (2008). Ukraiinska muzychna kultura: navch. posibnyk [Ukrainian Musical Culture: textbook], 344. Lviv: Triada plius (ukr).
4. Lisetskyi, S. (1982). Ukraiinska muzychna literatura [Ukrainian Musical Literature], 72. Kyiv: Muzychna Ukrajina (ukr).
5. Lytvynenko, A. I. (2008). Kulturno-mystetske zhyttya Poltavshchyny seredyny XIX – pochatku XX st. u dzerkali periodyky [Cultural and Artistic Life of Poltava Region in the Middle of the 19th – beginning of the 20th century. in the mirror of periodicals]. Studii mystectvoznavchi, 2 (22), 7–11 (ukr).
6. Kudrytskyi, A. V. (Ed.) (1992). Poltavshhyna: Encyklopedychnyj dovidnyk [Poltava Region: Encyclopedic Reference Book], 1024. Kyiv: Ukraiinska entsyklopediya (ukr).
Опубліковано
2020-05-13