КРИТЕРІЇ Й ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ОДУХОТВОРЕНОГО ОБРАЗУ ЛЮДИНИ КУЛЬТУРИ В СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Ключові слова: критерії сформованості, одухотворений образ людини культури, ціннісний світогляд, естетичні цінності

Анотація

У статті розглядаються критерії і показники сформованості одухотвореного образу людини культури в студентської молоді. Обґрунтовано вибір груп критеріїв сформованості одухотвореного образу людини культури в студентської молоді, окреслено критерії сформованості образу людини культури та подано їх змістовні характеристики, схарактеризовано показники, які відповідають визначеним критеріям.

До аксіологічної групи віднесено ціннісно-смисловий та естетичний критерії, що показують сформовану систему духовних і культурних цінностей і світоглядних уявлень про сенс буття, сформований ціннісний, гуманістичний світогляд, ціннісне ставлення до національної культури, наявність естетичних і художніх потреб, здатність насолоджуватися прекрасним, сформовані естетичні смаки, прагнення до естетичного ідеалу, систему естетичних цінностей, художньо-естетичну компетентність.

До складу потребово-мотиваційної групи віднесено емоційно-оцінний та мотиваційний критерії, де показниками є: емпатія, переживання катарсису, прагнення до творчого самовияву, мотивація до оцінювання моральних якостей особистості, внутрішня потреба реалізації потенціалу носія культури, зацікавленість у наслідуванні культурних традицій, прагнення до культурної самоідентифікації.

Когнітивна група представлена когнітивним критерієм, що характеризується засвоєнням базових понять і  категорій культури, вмінням оперувати цими поняттями в побудові власних суджень, етнокультурна компетентність, критичне й інноваційне мислення.

Поведінкова група представлена операційно-дійовим і діяльнісним критеріями з показниками: соціокультурна адаптивність, готовність особистості до самостійної діяльності, культуротворча і духотворча діяльність.

Біографія автора

А. С. Ушаков , Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Ушаков Артем Сергійович – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: artem.s.ushakov@gmail.com

Посилання

1. Антоненко Т. Л. Психологічні засади становлення ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього фахівця: дис. … докт. психол. наук: 10.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Київ, 2019. 527 с.
2. Долженко В. О. Виховання духовних цінностей у студентської молоді в полікультурному просторі: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 «Теорія і методика виховання»; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Луганськ, 2006. 20 с.
3. Зезека Е. М. Духовно-нравственное воспитание молодежи в деятельности учреждений культуры: интегративно-педагогический подход: автореф. дисс. … канд. пед. наук.: 13.00.05 «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности». Тамбов, 2011. 24 с.
4. Климчук В. О. Феномени розвитку внутрішньої мотивації. Соціальна психологія, 2008. Вип. 6 (32). С.70-77.
5. Лаппо В. В. Теоретико-методичні засади формування духовних цінностей студентської молоді в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу: дис. … докт. пед. наук: 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Київ, 2018. 41 с.
6. Потапчук Т. В. Теоретико-методичні основи формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: дис. … докт. пед. наук: 13.00.07 «Теорія та методика професійної освіти». Київ : Ін-т проблем виховання НАПН України, 2015. 390 с.
7. Солодка А. К. Теоретико-методичні засади кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів: дис. … докт. пед. наук: 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Київ, 2016. 461 с.
8. Ушаков А. С. Виховання у студентської молоді одухотвореного образу людини культури. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2018. Вип. 3 (84). С. 242-252.
9. Філіпчук Г. Національна ідентичність: культурно-освітній вимір. Чернівці : Друк Арт, 2016. 304 с.
10. Чжоу Цянь. Критерії та показники ефективності виховання духовної культури студентів університету в процесі музично-естетичної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка, 2017. Вип. 23. С. 125-131.
11. Шкільна І. Формування національно-культурної ідентичності старших підлітків в умовах пограниччя. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2018. Вип. 22. С. 295-306.

References
1. Antonenko, T. L. (2019). Psykholohichni zasady stanovlennya tsinnisno-smyslovoyi sfery osobystosti maybutnoho fakhivtsya [Psychological foundations of the formation of the value and sense sphere of the future specialist’s personality]. (Doctor’s Thesis in Psychology), 527. Kyiv (ukr).
2. Dolzhenko, V. O. (2006). Vykhovannya dukhovnykh tsinnostey u studentskoii molodi v polikulturnomu prostori [Spiritual values upbringing among student youth in polycultural environment]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy), 20. Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Luhansk, 20 (ukr).
3. Zezeka, E. M. (2011). Duhovno-nravstvennoe vospitanie molodezhi v deyatelnosti uchrezhdeniy kultury: integrativno-pedagogicheskiy podhod [Spiritual and moral youth upbringing in the activity of cultural establisments]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy), 24. Tambov (rus).
4. Klymchuk, V. O. (2008). Fenomeny rozvytku vnutrishnyoii motyvastii [Inner motivation development phenomenon]. Sotsialna psykholohiya, 6 (32), 70-77 (ukr).
5. Lappo, V. V. (2018). Teoretyko-metodychni zasady formuvannja dukhovnykh cinnostej studentsjkoji molodi v navchaljno-vykhovnomu procesi vyshhogho navchaljnogho zakladu [Theoretical and methodical principles of spiritual formation of students in the educational process of higher educational establishment]. (Doctor’s Thesis in Pedagogy), 41. Kyiv (ukr).
6. Potapchuk, T. V. (2015). Teoretyko-metodychni osnovy formuvannya natsionalno-kulturnoii identychnosti studentiv vyshhykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv [Theoretical and methodological foundations of forming national and cultural identity among the students of higher pedagogical educational establishments]. (Doctor’s Thesis in Pedagogy), 390. Kyiv: Institute of Problems on Education of the NAES of Ukraine (ukr).
7. Filipchuk, H. (2016). Natsionalna identychnist: kulturno-osvitniy vymir [National identity: cultural and educational demention], 304. Chernivtsi: Druk Art (ukr).
8. Ushakov, A. S. (2018). Vykhovannya u studentskoii molodi odukhotvorenoho obrazu liudyny kultury [Spiritualized man of culture image upbringing among student youth]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka, 3 (84), 242-252, (ukr).
9. Solodka, A. K. (2016). Teoretyko-metodychni zasady kroskulturnoii vzayemodii uchasnykiv pedahohichnoho protsesu vyshhykh navchalnykh zakladiv [Theoretical and methodological foundations for crosscultural interaction of pedagogical process participants of higher educational establisments]. (Doctor’s Thesis in Pedagogy), 461. Kyiv (ukr).
10. Chzhou Tsyan (2017). Kryterii ta pokaznyky efektyvnosti vykhovannya dukhovnoii kultury studentiv universytetu v protsesi muzychno-estetychnoii diyalnosti [Criteria and indicators of spiritual culture upbringing efficiency among university students in the process of musical and aesthetic activity]. Naukovyj chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 11: Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika, 23, 125-131 (ukr).
11. Shkilna, I. М. (2018). Formuvannya natsionalno-kulturnoii identychnosti starshykh pidlitkiv v umovakh pohranychchya [Forming national and cultural identity among senior teen under the conditions of bordering]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannja ditej ta uchnivsjkoji molodi, 22, 295-306 (ukr).
Опубліковано
2020-05-13