ПАТРІОТИЗМ ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Ключові слова: духовний розвиток, патріотизм, виховання, патріотичне виховання, цінності

Анотація

Стаття присвячена дослідженню однієї із складових духовного розвитку – формуванню патріотизму як духовно-моральної основи особистості.

Людина – найголовніший носій моральних та етичних норм і цінностей. Особливо педагог у закладі загальної середньої освіти виступає «діячем-транслятором» в процесі обміну досвідом, інформацією, досягаючи результативності й гармонійності у формуванні в учнів духовної культури та громадянської відповідальності, активної громадянсько-патріотичної позиції як складової цієї культури. Уваги в дослідженні поставленої проблеми заслуговує формування в учнів патріотизму як духовно-моральної основи особистості, розуміння національної ідентичності, що повинно проявлятися в активних й свідомих громадянських відносинах та оцінках. У сучасному суспільстві, в умовах глобалізації, людина відчуває вплив економічних, соціально-політичних змін, що призводить до зміщення системи цінностей народу на другий план. Виходячи із зазначеного, у статті наголошується необхідність прийняття суспільством та державою важливості для особистості та кожного громадянина прийняття та усвідомлення загальнолюдських цінностей, національної свідомості як важливий чинник впливу на всебічний розвиток батьківщини й суспільства, зокрема його духовне збагачення й зростання.

У статті проаналізовано основні поняття, які визначають сутність та роль патріотичного виховання учнів в розвитку їхньої духовної культури (розвиток та формування моральних, етичних, естетичних, інтелектуальних, громадянських цінностей). Розглядаються питання значення патріотичного виховання учнів в Німеччині та Україні. Порівнюється реалізація патріотичного виховання учнів в закладах освіти в Німеччині та Україні.

Біографія автора

А. С. Хохлов, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Хохлов Артем Сергійович – аспірант кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: artemskhokhlov@gmail.com

Посилання

1. Березюк О. С., Власенко О. М. Дидактика: теорія і практика. Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 212 с.
2. Психологія самоактивності учнів у виховному процесі: навч.-метод. посіб. / М. Й. Боришевський та ін.; Ін-т змісту і методів навчання, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ, 1999. 190 с.
3. Данилова Л. Н. История немецкой школы в ХХ веке: учебное пособие. Ярославль : ЯГПУ, 2011. 212 с.
4. Пащенко М. І., Красноштан І. В. Педагогіка: навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2004. 228 с.
5. Про Стратегію національно-патріотичного виховання. Указ Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/286/2019 (дата звернення: 13.04.2020).
6. Шевченко Г. П. Виховання – процес людинотворчості, культуротворчості, духотворчості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / За матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-культурні цінності виховання людини» 27 травня 2015 р. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. Вип. 3 (66). 304 с.
7. Шевченко Г. П., Рашидова С. С. Духовні основи патріотичного виховання: монографія; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. Луганськ : Ноулідж, 2012. 197 с.
8. Шевченко Г. П. Культура і мистецтво в ідеалотворенні особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / Гол. редактор Г. П. Шевченко. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. Вип. 6 (75). 316 с.
9. Шевченко О. В. Духовне виховання у сучасній сім’ї. URL: http://lib.iitta.gov.ua/6953/1/Стаття_Шевченко_О.В._Духовне_виховання_у_сучасній_сім’ї.pdf (дата звернення: 13.04.2020).
10. Das Freiwillige Soziale Jahr – FSJ. URL: https://www.bundes-freiwilligendienst.de/fsj-freiwilliges-soziales-jahr/ (дата звернення: 13.04.2020).
11. Förderverein Ökologische Freiwilligendienste. URL: https://foej.de/en/start-eng/ (дата звернення: 13.04.2020).

References
1. Bereziuk, O. S., Vlasenko, O. M. (2017). Dydaktyka: teoriya i praktyka [Didactics: theory and practice]. Zhytomyr (ukr).
2. Boryshevsky, M. Y., Muzychuk, S. T., Antonenko, V. V., Udodova, L. P., Pylypenko, L. I., Frolov, P. D., … Martyniuk, I. V. (1999). Psykholohiya samoaktyvnosti uchniv u vykhovnomu protsesi: navchalno-metodychnyi posibnyk [Psychology of self-activity of students in educational process: training manual]. Kyiv (ukr).
3. Danilova, L. N. (2011). Istoryia nemetskoi shkoly v XX veke [The history of German school]. Yaroslavl (rus).
4. Pashhenko, M. I., Krasnoshtan, I. V. (2004). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv, (ukr).
5. Pro Stratehiiu natsionalno-patriotychnoho vykhovannia [The strategy of national-patriotic education]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 18 travnia 2019 roku №286/2019 Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019 (date of appeal: 13.04.2020) (ukr).
6. Shevchenko, G. P. (2015). Vykhovannia – protses liudynotvorchosti, kulturotvorchosti, dukhotvorchosti [Education is the process of people's creation, creation of the culture and the spirit]. Severodonetsk (ukr).
7. Shevchenko, G. P., & Rashydova, S. S. (2012). Dukhovni osnovy patriotychnoho vykhovannia [Spiritual bases of patriotic education]. Luhansk (ukr).
8. Shevchenko, G. P. (2016). Kultura i mystetstvo v idealotvorenni osobystosti [The culture and the art in personality’s ideal-creation]. Severodonetsk (ukr).
9. Shevchenko, O. V. Dukhovne vykhovannia u suchasnii simi [Spiritual education in a modern family]. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/6953/1/Stattia_Shevchenko_O.V._Dukhovne_vykhovannia_u_suchasnii_simi.pdf (date of appeal: 13.04.2020) (ukr).
10. Das Freiwillige Soziale Jahr – FSJ. Retrieved from https://www.bundes-freiwilligendienst.de/fsj-freiwilliges-soziales-jahr/ (date of appeal: 13.04.2020) (ger).
11. Förderverein Ökologische Freiwilligendienste. Retrieved from https://foej.de/en/start-eng/ (date of appeal: 13.04.2020) (ger).
Опубліковано
2020-05-13