ДУХОВНІСТЬ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР ТРУДОВОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • А. І. Чаговець Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0003-0680-3165
  • В. В. Яковенко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: духовна культура, духовність, праця, трудова діяльність, діти дошкільного віку

Анотація

У статті розкрито завдання виховання духовності дошкільників як незмінної цінності в різні періоди розвитку суспільства. Здійснено аналіз понять «духовність», «праця», «трудова діяльність». З’ясовано, що ставлення дитини до праці формується насамперед у родині, дієвою формою трудового виховання дітей дошкільного віку виступає спільна діяльність дітей та дорослих. Розкрито шляхи виховання духовності дітей дошкільного віку. Показано, що емоційна чуйність дітей дошкільного віку розвивається через залучення до духовної культури: музики, живопису, літератури, народного мистецтва; духовність, людяність, повага до людей та інші високоморальні якості не передаються у спадок, а їх потрібно виховувати у кожному поколінні, починаючи з дошкільного віку. Виховання розуміється як процес духовної взаємодії дорослого і дитини, як глибоке спілкування педагога з вихованцем в процесі сумісної розвиваючої, творчої діяльності. Дорослий для дитини виступає фундаментальною онтологічною підставою виникнення власне людського в людині, підставою її нормального розвитку та повноцінного життя.

У статті розглядається проблема, пов’язана із необхідністю використання духовно-творчого потенціалу особистості як могутнього засобу розвитку та формування основ трудової культури дітей дошкільного віку. Розкрито деякі підходи виховної практики, що дозволяють закладати фундамент майбутньої активної трудової діяльності дошкільників.

Стаття містить аналіз особливостей процесу формування трудової культури дітей дошкільного віку, який дав підстави стверджувати, що дошкільний вік – найбільш сенситивний період, коли закладаються основи духовності як системоутворюючого фактора трудової культури.

Біографії авторів

А. І. Чаговець, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Чаговець Алла Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: chagoalla@gmail.com

В. В. Яковенко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Яковенко Віта Валеріївна – викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: vita.val2017@ukr.net

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти. Науковий керівник: А. М. Богуш. Київ, 2012. 26 с.
2. Бєлєнька Г. Зростання дошкільника в праці. Київ : Шкільний світ, 2010. 108 с.
3. Духовно-культурні цінності виховання Людини: монографія / Г. П. Шевченко та ін. Луганськ : НОУЛІДЖ, 2013. 332 с.
4. Енциклопедичний словник з державного управління: за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с
5. Пісоцька Л. Трудове виховання дошкільників: ціннісні орієнтири родини. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2011. № 10. С. 166-169.
6. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. пос. Київ: Академвидав, 2006. 456 с.
7. Сухомлинський В. О. Трудолюбие – элемент духовной, интеллектуальной жизни. О воспитании. Москва. Политиздат, 1982.
8. Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності. Вихователь – методист дошкільного закладу. 2010. № 1. С. 4-13.
9. Шапаренко Х. Сучасні підходи до трудового виховання дітей дошкільного віку. Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки. 2014. Вип. 116. С. 238-243.
10. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Праця (дата звернення: 05.04.2020)

References
1. Bohush, A. M. (Ed.). Bazovyi komponent doshkilnoii osvity [The basic component of preschool education] (2012). Kyiv (ukr).
2. Belenka, H. (2010). Zrostannya doshkilnyka v pratsi [The growth of the preschooler at work], 108. Kyiv: Shkilnyi svit (ukr).
3. Shevchenko, G. P. et al (2013). Dukhovno-kulturni tsinnosti vykhovannia Liudyny: monohrafiia [Spiritual and cultural values of human education: monograph]. Luhansk: NOULIDZh, 2013. 332 s.
4. Kovbasiuk, Yu. V., Troshchynskyi, V. P., & Surmin, Yu. P. (Eds.). Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnya [Encyclopedic dictionary of public administration], 820. Kyiv: NADU (ukr).
5. Pisotska, L. (2011). Trudove vykhovannya doshkilnykiv: tsinnisni oriyentyry rodyny [Labor education of preschoolers: family values]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholya. Psykhologho-pedaghoghichni nauky, 10, 166-169 (ukr).
6. Ponimanska, T. I. (2006). Doshkilna pedahohika: navch. pos. [Preschool pedagogy: tutorial], 456. Kyiv: Akadem-vydav (ukr).
7. Sukhomlynskyi, V. O. (1982). Trudoliubie – element dukhovnoy, intellektualnoy zhyzny [Preschool pedagogy]. O vospitanii. Moskow. Politizdat (rus).
8. Trudove vykhovannya ditey doshkilnoho viku yak pedahohichna problema suchasnosti [Labor education of preschool children as a pedagogical problem of today] (2010). Vykhovatel - metodyst doshkilnoho zakladu, 1, 4 – 13 (ukr).
9. Shaparenko, Kh. (2014). Suchasni pidkhody do trudovogho vykhovannya ditey doshkilnoho viku [Modern approaches to labor education of preschool children]. Naukovi zapysky NPU im. M. P. Draghomanova. Seriya: Pedahohichni ta istorychni nauky,116, 238-243 (ukr).
10. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/ Pracja (data of appeal: 05.04.2020)
Опубліковано
2020-05-13