ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО ЛЮДИНИ У КУРСАНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС ЗАСОБАМИ ВЕБТЕХНОЛОГІЙ

Ключові слова: естетичне ставлення, естетичний інтерес, естетична оцінка, естетичний ідеал, закритий / відкритий освітній простір, вебтехнології, віртуальний музей

Анотація

У статті розглядаються проблеми формування естетичного ставлення курсантів закладів вищої освіти системи МВС України до людини. Одним із завдань виховної роботи є розробка і використання, пошук нових можливостей підвищення естетичного виховання майбутніх правоохоронців. Виховання військовослужбовця вимагає створення умов та застосування різних педагогічних засобів впливу з метою формування естетично розвиненої особистості.  Естетичне виховання дозволяє розвинути у курсантів естетичне ставлення до своєї життєдіяльності, до об'єктів реальності, до виконання професійного обов'язку. Специфіка освітнього простору вищих навчальних закладів системи МВС України полягає у його закритості, що не сприяє розвитку прагнення людини до гуманістичних цінностей.

Автори відзначають, що естетичне відношення до людини формується у курсанта в процесі поетапного розвитку естетичного інтересу в наступній послідовності: спочатку до самого себе, потім до минулого й лише потім до образа майбутнього. При цьому естетичний компонент є визначальним компонентом у структурі естетичного відношення й проявляється у вигляді естетичної спрямованості особистості курсанта. Процес формування в курсантів естетичного відношення до людини знаходить своє втілення в самовираженні як способі пробудження й прояву їх естетичної активності.

Враховуючи технічні і дидактичні можливості вебтехнологій для формування естетичного відношення до людини для курсантів авторами запропонований розроблений веборіентований  спецкурс «Мистецтво і інтернет».

Біографії авторів

В. Е. Краснопольський , Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дидоренка

Краснопольський Володимир Едуардович — доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дидоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: v.e.krasnopolskyi@gmail.com

Н. Е. Могілевська, Морський ліцей ОРТ

Могілевська Нателла Едуардівна — кандидат педагогічних наук, доцент, викладач Морського ліцею ОРТ (м. Ашдод, Ізраїль). E-mail: natella.e.m@gmail.com

Посилання

1. Шевченко Г. П. Розвиток естетичного виховання у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі. Витоки педагогічної майстерності.
Серія: Педагогічні науки. 2010. Вип. 7. С. 9-13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2010_7_4 (дата звернення: 5.04.2020).

References
1. Shevchenko, G. P. (2010). Rozvytok estetychnogo vykhovannya u vyshсhykh navchalnykh zakladakh Ukraiiny na suchasnomu etapi [Development of aesthetic education in higher educational institutions of Ukraine at the present stage.]. Vytoky pedahohichnoii maysternosti, 7, 9-13. Seriya: Pedahohichni nauky. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2010_7_4 (date of appeal: 5.04.2020) (ukr).
Опубліковано
2020-05-13