РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ЛІЦЕЇСТІВ

Ключові слова: обдарована особистість, наукова обдарованість, ліцей при Донецькому університеті, програма науково-практичної підготовки ліцеїстів, ліцейське наукове товариство, музей ліцейського наукового товариства, щорічна науково-практична конференція ліцеїстів, циклограма організації науково-дослідної роботи ліцеїстів, заохочення ліцеїстів та педагогів

Анотація

У статті розкрито сутність наукової обдарованості особистості, подано основні характеристики її прояву у старшокласників. Підкреслено, що, незважаючи на численні наукові публікації щодо дослідницької підготовки школярів, управління цією підготовкою, подальшого вивчення потребує досвід роботи ліцею при Донецькому національному університеті як такого навчально-виховного закладу, який за двадцять чотири роки свого існування створив ефективну практику розвитку наукової обдарованості старшокласників, результатом якої стали сформовані у кожного випускника позитивні мотиви навчання, стійкий інтерес до здобуття нових знань, потреба у поповненні знань, вміння опрацьовувати спеціальну літературу, аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагуватися, узагальнювати, спостерігати, формулювати висновки, прогнозувати тощо. Усе це дало можливість випускникам ліцею вступати до аспірантури, захищати кандидатські і докторські дисертації, ставати науковими співробітниками, що ще раз підкреслило важливість цілісного підходу щодо науково-практичної підготовки старшокласників, який разом з іншими підходами активно впроваджувався у ліцеї при Донецькому національному університеті.

Підкреслено, що цілісний характер розвитку наукової обдарованості учнів у ліцеї при Донецькому національному університеті забезпечувався створенням і впровадженням програми науково-практичної підготовки старшокласників. Проаналізовано зміст програми, форми і методи її реалізації. Особлива увага приділена ліцейському науковому товариству та його музею, принципам його роботи, а також навчальному курсу «Теорія і методи наукового дослідження», циклограмі організації науково-дослідної роботи майбутніх науковців, щорічній науково-практичній конференції ліцеїстів, результатам науково-практичної підготовки старшокласників, заохоченню учнів та їх педагогів.

Біографія автора

В. М. Алфімов, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Алфімов Валентин Миколайович – професор кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: alfimov_val@meta.ua

Посилання

1. Алфімов В. М. Виховання культурної особистості ліцеїста. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. За ред. Г. П. Шевченко. 2019. Вип. 2. С. 10–18.
2. Алфімов В. М. Центр підготовки до науково-практичної діяльності. Рідна школа. 1996. № 1. С. 4–7.
3. Завертана Н. Є. Система біологічної освіти в ліцеї. Рідна школа. 1996. № 1. С. 45–51.
4. Кабанець М. М. Педагогічна підтримка обдарованих школярів: східноукраїнський досвід : монографія. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2019. 310 с.
5. Ліцей готує майбутніх науковців. Педагогічна скарбниця Донеччини. 1995. № 2. С. 36–38.
6. Максименко В. П Розвиваємо історичне мислення ліцеїстів. Рідна школа. 1996. № 1. С. 51–53.
7. Соколець І. Б. Формування майбутнього науковця в хімічній освіті. Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів нового типу: тези доповідей та виступів. Київ: ІСДО, 1994. С. 292–294.
References
1. Alfimov, V. M. (2019). Vykhovannia kulturnoi osobystosti litseista [Education of cultural personality of the lyceum student]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka: zb. nauk. prats, 2, 10–18 (ukr).
2. Alfimov, V. M. (1996). Tsentr pidhotovky do naukovo-praktychnoi diialnosti [Centre for preparation for scientific and practical activities]. Ridna shkola. 1, 4–7 (ukr).
3. Zavertana, N. Ye. (1996). Systema biolohichnoi osvity v litsei [System of biological education in the lyceum]. Ridna shkola. 1, 45 – 51 (ukr).
4. Kabanets, M. M. (2019). Pedahohichna pidtrymka obdarovanykh shkoliariv: skhidnoukrainskyi dosvid: monohrafiia [Pedagogical support of gifted students: East Ukrainian experience: monograph], 310. Pokrovsk: DVNZ "DonNTU" (ukr).
5. Litsei hotuie maibutnikh naukovtsiv [The lyceum prepares future scientists] (1995). Pedahohichna skarbnytsia Donechchyny, 2, 36–38 (ukr).
6. Maksymenko, V. P. (1996). Rozvyvaiemo istorychne myslennia litseistiv [We develop historical thinking of lyceum students]. Ridna shkola, 1, 51–53 (ukr).
7. Sokolets, I. B. (1994). Formuvannia maibutnoho naukovtsia v khimichnii osviti [Formation of the future scientist in chemical education]. Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia z problem serednikh zahalnoosvitnikh navchalno-vykhovnykh zakladiv novoho typu: tezy dopovidei ta vystupiv, 292–294. Kyiv: ISDO (ukr).
Опубліковано
2020-06-29