РОЛЬ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ У ПРОЦЕСІ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • І. В. Апрєлєва Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-3012-7630
  • М. С. Пивоваренко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-2046-5206
Ключові слова: духовність особистості, моральне виховання, естетичне виховання, фізичне виховання, музично-ритмічне виховання, музично-ритмічна гімнастика, культура руху

Анотація

Нині актуальності набувають проблеми освіти, розвитку й виховання дітей дошкільного віку. У статті обґрунтовано роль музично-ритмічної гімнастики як засобу морально-естетичного виховання дітей дошкільного віку, на сучасному етапі розвитку суспільства загалом і освіти зокрема. Здійснено аналіз провідних наукових праць й методичної психолого-педагогічної літератури відповідно до досліджуваної проблеми. У статті зауважено на взаємозв’язку таких виховних ліній, як-от: моральне, естетичне (музичне) й фізичне (ритмічне). Визначено сутність понять «моральне виховання», «естетичне виховання», «музично-ритмічне виховання». Зазначено, що в сучасних умовах розвитку освіти актуальною залишається проблема морально-естетичного виховання дошкільників засобами рухової активності, зокрема музично-ритмічної гімнастики. Адже саме використання музики як виховного засобу, забезпечить оптимізацію процесу інтеграції морального, естетичного й фізичного виховання. Як результат, це забезпечує гармонійний розвиток й виховання людини, у якої працюють уява, естетичні почуття, образне мислення, сформовані базові якості особистості. Також визначено зв’язок між оволодінням рухом та духовним розвитком. Адже особистiсть піднімається на вищий рівень духовного розвитку та культурний рiвень руху, коли вона сприймається та усвідомлюється iз самої митi започаткування. Оптимізації цього процесу сприяє доречно підібрана музика, що супроводжує заняття фізичними вправами. Таким чином, через сприймання музичного твору й відтворення його за допомогою виконання певних рухів відбувається виховання культури й краси руху, позитивних моральних якостей.

Біографії авторів

І. В. Апрєлєва, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Апрєлєва Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: Apreleva555@ukr.net

М. С. Пивоваренко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Пивоваренко Марина Сергіївна – викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: marinapivovarenko.19@gmail.com

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Наук. кер.: А. М. Богуш. Вихователь-методист дошкільного закладу, 2012.
2. Бальсевич В. К., Королева М. Н., Майорова Л. Г. Развитие быстроты и координации движений у детей 4-6 лет. Теория и практика физической культуры. 1986. № 10. С. 21–25.
3. Вацьо М. В. Творча особистість вчителя початкових класів і музично-ритмічне виховання молодших школярів. Вебсайт. URL: https://dspace.vspu.edu.ua/
bitstream/handle/123456789/3268/Vatso_M_011.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 19.05.2020)
4. Вільховченко Т. Сучасні естетичні технології виховання дітей дошкільного віку засобами ритміки. Дидаскал. 2017. № 17. С. 256–259. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8788 (дата звернення: 20.11.2019).
5. Вільчковський Е. С., Денисенко Н. Ф., Шевченко Ю. М. Інтеграція рухів і музики у фізичному розвитку дітей старшого дошкільного віку : навч.-метод. посібн. Тернопіль : Мандрівець, 2011. 128 с.
6. Денисенко Н. Оздоровчі технології – в освітній процес. Дошкільне виховання, 2009. № 11. С. 7–11.
7. Дмитренко Т. І. Руховий режим у дитячому садку. Київ : Радянська школа, 1980. С. 96.
8. Єфименко М. М. Програма з фізичного виховання дітей раннього та до шкільного віку «Казкова фізкультура». Вид. 2-ге, доп. і перероб. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 52 с.
9. Каплуновська О. М. Вчуся жити. Духовно-моральне виховання дошкільнят. Старший дошкільний вік. Xарків : Вид-во «Ранок», 2014. 144 с.
10. Косенко С. І. Створення умов для розкриття творчого потенціалу кожної дитини. Бібліотечка вихователя дитячого садка, 2007. №7. С. 54 77
11. Косенко Ю. М. Педагогіка : загальні основи, теорія виховання, теорія навчання : навч. метод. посібн. 2-ге вид., доп. Маріуполь : ТОВ «Друкарня «Новий світ», 2014. 264 с.
12. Круцевич Т. Розвиток моральної складової особистості старших дошкільників у процесі організованої рухової активності. Спортивний вісник Придніпров’я. 2015. № 2. С. 93–97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2015_2_18 (дата звернення: 20.11.2019).
13. Курганский А. В. О возникновении и координации ритмических движений. Теория и практика физической культуры, 1996. № 11. С. 44 49.
14. Лохвицька Л. В. Аргументація принципу ціннісно-регуляційної інтеракції у концептуальній моделі морального виховання дошкільників. Психологія і особистість : наук. ж-л. 2018. № 1 (13). С. 128–138. URL: http://doi.org/10.5281/
zenodo.1169793 (дата звернення: 19.11.2019)
15. Осокина Т. Физическая культура в детском саду. Москва : Просвещение. 1986. 304 с.
16. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посібн. Київ : «Академвидав», 2006. 456 с.
17. Роганова М. В. Виховання естетичного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку як основа їх духовності. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип. 1. С. 184–194. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_1_22 (дата звернення: 09.05.2020).
18. Чаговець А. І. Проблеми гармонійного виховання дітей дошкільного віку в історії педагогічної думки. Теорія та методика навчання та виховання, 2018. Вип. 44. С. 123 139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2018_44_12 (дата звернення: 07.05.2020).
References
1. Bazovyi komponent doshkilnoii osvity [The basic component of preschool education] (2012). Nauk. ker.: Boghush, A. M. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu (ukr).
2. Balsevich, V. K., Koroleva, M. N., & Mayorova, L. G. (1986). Razvitie bystroty i koordinatsii dvizheniy u detey 4-6 let [The development of speed and coordination of movements in children 4-6 years old.]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, 10, 21-25 (rus).
3. Vacjo, M. V. (2005). Tvorcha osobystist vchytelya pochatkovykh klasiv i muzychno-rytmichne vykhovannya molodshykh shkolyariv [Creative personality of a primary school teacher and musical-rhythmic education of junior schoolchildren.]. Retrived from https://dspace.vspu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3268/Vatso_M_011.pdf?sequence=1&isAllowed=y (date of appeal: 19.05.2020) (ukr).
4. Vilkhovchenko, T. (2017). Suchasni estetychni tekhnolohii vykhovannya ditey doshkilnoho viku zasobamy rytmiky [Modern aesthetic technologies of education of preschool children by means of rhythmics]. Dydaskal. 17, 256–259. Retrived from http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8788 (date of appeal: 20.11.2019) (ukr).
5. Vilchkovskyi, E. S., Denysenko, N. F., & Shevchenko, Yu. M. (2011). Intehratsiya rukhiv i muzyky u fizychnomu rozvytku ditey starshoho doshkilnoho viku [Integration of movements and music in the physical development of older preschool children]: navch.-metod. posibn. Ternopil: Mandrivets (ukr).
6. Denysenko, N. (2009). Ozdorovchi tekhnolohii – v osvitniy protsess [Health technologies - in the educational process]. Doshkiljne vykhovannja, 11, 7-11 (ukr).
7. Dmytrenko, T. I. (1980). Rukhovyi rezhym u dytyachomu sadku [Motor mode in kindergarten]. Kyiv: Radyanska shkola (ukr).
8. Yefymenko, M. M. (2019). Prohrama z fizychnoho vykhovannya ditey rannoho ta doshkilnoho viku "Kazkova fizkultura"[The program on physical education of children of early and to school age "Fabulous physical culture"]. 2-d ed, add., rev. Vinnytsya: TOV "TVORY" (ukr).
9. Kaplunovska, O. M. (2014). Vchysya zhyty. Dukhovno-moralne vykhovannya doshkilnyat. Starshyi doshkilnyi vik [I'm learning to live. Spiritual and moral education of preschool children. Senior preschool age.]. Kharkiv: Ranok (ukr).
10. Kosenko, S. I. (2007). Stvorennya umov dlya rozkryttya tvorchoho potentsialu kozhnoii dytyny [Creating conditions for the disclosure of the creative potential of each child]. Bibliotechka vykhovatelya dytyachoho sadka, 7, 54–77 (ukr).
11. Kosenko, Yu. M. (2014). Pedahohika: zahalni osnovy, teoriya vykhovannya, teoriya navchannya [Pedagogy: general principles, theory of education, theory of education]: navch. metod. posibn. 2-d ed., add. Mariupol: TOV "Drukarnja "Novyi svit" (ukr).
12. Krutsevych, T. (2015). Rozvytok moralnoii skladovoii osobystosti starshykh doshkilnykiv u protsesi orhanizovanoii rukhovoii aktyvnosti [Development of the moral component of the personality of senior preschoolers in the process of organized motor activity]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovya, 2, 93–97. Retrived from http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2015_2_18 (date of appeal: 20.11.2019) (ukr).
13. Kurganskiy, A. V. (1996). O vozniknovenii i koordinatsii ritmicheskih dvizheniy [On the occurrence and coordination of rhythmic movements]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, 11, 44 49 (rus).
14. Lokhvytska, L. V. (2018). Arhumentatsiya pryntsypu tsinnisno-rehulyatsiynoii interaktsii u kontseptualniy modeli moralnoho vykhovannya doshkilnykiv [Argumentation of the principle of value-regulatory interaction in the conceptual model of moral education of preschoolers]. Psykholohiya i osobystist: nauk. zh-l., 1 (13), 128–138. doi.org/10.5281/zenodo.1169793 (date of appeal: 19.11.2019) (ukr).
15. Osokina, T. (1986). Fizicheskaya kultura v detskom sadu [Physical education in kindergarten]. Moscow: Prosveshhenie (rus).
16. Ponimansjka, T. I. (2006). Doshkilna pedahohika: navchalnyi posibnyk [Preschool pedagogy: tutorial]. Kyiv: Akadem-vydav (ukr).
17. Rohanova, M. V. (2017). Vykhovannya estetychnoho stavlennya do pryrody u ditey starshoho doshkilnoho viku yak osnova iikh dukhovnosti [Education of aesthetic attitude to nature in older preschool children as the basis of their spirituality]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka, 1, 184–194. Retrived from http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_1_22 (date of appeal: 09.05.2020) (ukr).
18. Chaghovets, A. I. (2018). Problemy harmoniynoho vykhovannya ditey doshkilnoho viku v istorii pedahohichnoi dumky [Problems of harmonious upbringing of preschool children in the history of pedagogical thought]. Teoriya ta metodyka navchannya ta vykhovannya, 44, 123 139. Retrived from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2018_44_12 (date of appeal: 07.05.2020) (ukr)
Опубліковано
2020-06-29