ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНО-МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЛІЦЕЇСТІВ У НАВЧАННІ МОВИ ІВРИТ

Ключові слова: культурно-мовна компетенція, мова іврит, учні ліцею

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність проблеми формування культурно-мовної компетенції ліцеїстів у навчанні мови іврит, проаналізовано лінгвістичну, лінгводидактичну, навчально-методичну літературу та чинні нормативні документи з метою визначення науково-методичних засад компетентнісно орієнтованого навчання мови іврит у ліцеї, представлено результати констатувального та формувального етапів педагогічного експерименту для вивчення стану формування культурно-мовної компетентнції, визначення рівня її сформованості в результаті дослідного навчання та корекції запропонованого змісту навчальних матеріалів.

Так, визначено поняття «культурно-мовної компетенції», провідні принципи навчання мови іврит у ліцеї, базові компоненти змісту культурно-мовної компетентності ліцеїстів у процесі навчання мови іврит, представлено кількісний і якісний аналіз результатів дослідного навчання для виявлення ефективності пропонованої методики.

Отримані результати було застосовано до розроблення й уточнення змісту, методів і прийомів компетентнісно орієнтованого навчання мови іврит у ліцеї та до підготовки рукопису розділів навчально-методичного посібника «Методика роботи з культурологічними текстами на уроках мови іврит у ліцеї».

Дослідження підтвердило свою актуальність і перспективність, довело вмотивованість застосування пропонованої методики, що має цілісний характер і спирається на науково виважені та належно апробовані дидактичні та лінгводидактичні принципи.

Дослідження стосується лише однієї з проблем навчання мови іврит у ліцеї. Перспективу подальших досліджень вбачаємо в теоретичному та технологічному розробленні інших проблем компетентісно орієнтованого навчання мови іврит з огляду на культуровідповідну парадигму освіти та сучасні інноваційні педагогічні технології навчання.

Біографія автора

Н. В. Бакуліна, Інститут педагогіки НАПН України

Бакуліна Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна). E-mail: natusya29@ukr.net

Посилання

1. Бакуліна Н. В., Щербак О. Д., Яковлева О. М. Мова іврит. 10–11 класи : навч. прогр. для загальноосв. навч. закл. з укр. мовою навчання (рівень стандарту): затвердж. наказом МОН України від 20.04 2018 № 408. Київ, 2017. URL: https://lib.iitta.gov.ua/713421/, https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення 23.05.2020).
2. Бакуліна Н. В. До проблеми добору культурологічних текстів у процесі оволодіння мовою іврит у ліцеї. The Jewish Speech. 2017. № 8-1. С. 71-80. URL: http://jewish-speech.philosophy.spbu.ru/stable/14F4A838-C038-4B5C-85F7-1CA66B43E774 (дата звернення 23.05.2020).
3. Бакуліна Н. В. Методологічні основи оновлення компетентнісно орієнтованого змісту навчання мови іврит у ліцеї. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика : матеріали І всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 12 квіт. 2018 р. Дніпро, 2018. C. 81–88. URL: https://lib.iitta.gov.ua/711312/1/16.05%20%
D0%A1%D1%82_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf (дата звернення 23.05.2020).
4. Бакуліна Н. В. Культуровідповідна парадигма єврейського світогляду й освіти. Україна, українська мова – світ ХХІ століття у діалозі культурно-мовних, морально-громадянських цінностей особистості та педагогічних систем: ел. зб. статей за матеріалами ХІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 жовт. 2019 р. Київ, 2019. С. 16–22. URL: https://lib.iitta.gov.ua/718252/1/Bakulina_%
202019_%D0%9A%D0%93%D0%A1%D0%9C%20%D0%97%D0%B1%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_10%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB.doc.pdf (дата звернення 23.05.2020).
5. Бакуліна Н. В. Культурологічна компетентність як центральний компонент змісту навчання мови іврит у ліцеї. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2018 рік: зб. тез звіт. конф. Київ, 2019. С. 126-127. URL: https://lib.iitta.gov.ua/712807/1/TEZI_BAKULINA_2018_%601.pdf (дата звернення 23.05.2020).
6. Бакуліна Н. В. Культурологічні тексти у навчанні мови іврит у ліцеї. Проблеми сучасного підручника: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 14 трав. 2019 р. Київ, 2019. С. 9-10. URL: https://lib.iitta.gov.ua/716062/1/
Bakulina_tezi_PSP_2019.pdf (дата звернення 23.05.2020).
7. Бакуліна Н. В. Культурологічні тексти як ресурс у формуванні комунікативної компетентності з мови іврит у ліцеях України. Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві: зб. тез всеукр. кругл. ст., м. Київ, 12 вересня 2019 р. Київ, 2019. С. 63-65. URL: https://lib.iitta.gov.ua/
717565/1/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92._tezi_12_09_2019.pdf (дата звернення 23.05.2020).
8. Бакуліна Н. В. Дослідження рівня сформованості культурологічної компетентності ліцеїстів на уроках івриту. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік : зб. тез звіт. конф. Київ, 2019. С. 115-116. URL: https://lib.iitta.gov.ua/718752/1/
Bakulina_tezi_anotoaini2019.pdf (дата звернення 23.05.2020).
9. Бакуліна Н. В. Робота з культурологічними текстами – шлях до формування культурної виразності ліцеїстів у навчанні мови іврит. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи : збірник тез ІІ всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 5 берез. 2020 р. Київ, 2020. С. 16–17. URL: https://lib.iitta.gov.ua/719576/1/tezy_internet_konf_05_03_2020_Bakulina.pdf (англ.) (дата звернення 23.05.2020).
10. Бакуліна Н. В. Формування читацької компетентності ліцеїстів у процесі навчання мови іврит. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. VІІІ Волошинські читання: зб. тез всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 2020. С. 67–72. URL: https://lib.iitta.gov.ua/720415/1/%D0%91%D0%B0%D0%
BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A2%D0%95%D0%97_67_72.pdf (дата звернення 23.05.2020).
11. Бакуліна Н. В. Ефективні прийоми роботи з культурологічними текстами у процесі комунікативно орієнтованого навчання мови іврит у ліцеї. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика : зб. тез ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 12 берез. 2020 р. Дніпро, 2020. С. 204–210.
12. Бацевич Ф. С., Богданович Г. Ю. Українсько-російський словник термінів міжкультурної комунікації. Саки : ПП «Підприємство «Фенікс», 2011. 284 с.
13. Воробьёв В. В. Лингвокультурология. Москва : РУДН, 2008. 336 с.
14. Дороз В. Ф. Принцип крос-культурного діалогізму як одна з основ гуманізації змісту мовної освіти. Вікторія Дороз: науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство): зб. наук. пр до 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / відп. ред. Л. І. Мацько. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. Вип. 3. С. 274–281.
15. Колода С. А. Культурологический подход в обучении ивриту студентов-филологов. Язык иврит: исследования и преподавание: материалы XVIII междунар. ежегод. конф. по иудаике, Москва, 2011. Вып. 38. Т. 5. С. 162–170.
16. Колода С. О. Івритський текст : лінгвістичні аспекти організації структури (на матеріалі сучасної прози) : автореф. дис. … канд. філ. наук: 10.02.13. Київ, 2008. 22 с.
17. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник / В. Г. Редько та ін.; за наук. ред. В. Г. Редька. Київ : Педагогічна думка, 2013. 360 с.
18. Маслова В. А. Лингвокультурология : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. Минск : Академия, 2010. 208 с.
19. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігіч О. Б. та ін. ; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.
20. Микаберидзе И. А. Национально-культурная специфика взаимодействия вербального и невербального компонентов коммуникации: на материале русской и еврейской лингвокультур : автореф. дис. … канд. фил. наук : 10.02.20. Краснодар, 2008. 27 с. URL: http://www.dissercat.com/content/
natsionalno-kulturnaya-spetsifika-vzaimodeistviya-verbalnogo-i-neverbalnogo-komponentov-komm#ixzz2lrYHgbaU (дата звернення 23.05.2020).
21. Микаберидзе И. А. Корреляция вербальных и невербальных компонентов коммуникации (на материале русской и еврейской лингвокультур). Вестник Ставропольского государственного университета: сб. науч. тр., Ставрополь, 2008. № 54. С. 117–121. URL: http://vestnik.stavsu.ru/54-2008/21.pdf (дата звернення 23.05.2020).
22. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь : учеб. пос. 7-е изд., стереотип. Москва : Флинта: Наука, 2016. 320 с.
23. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf (дата звернення 25.05.2020).
24. Пассов Е. И. Содержание иноязычного образования как методическая категория. Иностранные языки в школе, 2007. № 6. С. 13–23.
25. Пассов Е. И., Кибирева Л. В., Колларова Э. Концепция коммуникативного иноязычного образования (теория и её реализация): метод. пособ. для русистов. Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. 200 с.
26. Пассов Е. И. Терминосистема методики, или Как мы говорим и пишем. Санкт-Петербург : Златоуст, 2009. 124 с.
27. Проект Державного стандарту базової середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/
ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti (дата звернення 25.05.2020).
28. Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. Москва : URSS, 2017. 224 с.
29. Редько В. Г. Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов. Теорія і практика : монографія. Київ : Генеза, 2012. 224 с.
30. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2011. 844 с.
31. Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. Москва, 1976. 336 с.
32. Телия В. Н. Культурные слои во фразеологизмах и дискурсивных практиках. Москва : Языки славянской культуры, 2004. 340 с.
33. Фідкевич О. Л., Курач Л. І. Проблема розвитку лінгвокультурологічної компетентності учнів у процесі навчання мов національних меншин. Український педагогічний журнал. 2015. № 3. С. 136–144.
34. Фідкевич О. Л., Курач, Л. І. Робота з культурологічним текстом на уроках російської мови як засіб формування комунікативної компетентності учнів 5-6 класів. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 15-22 трав. 2017 р. Запоріжжя, 2017. №2 (2 (28)). URL: https://lib.iitta.gov.ua/709069/1/
Kurach_Fidkevich.pdf (дата звернення 25.05.2020).
35. Халупо О. И. Языковая культура и лингвокультурная компетентность. Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение: сб. науч. тр., Челябинск, 2011. Вып. 50, № 3 (218). С. 152-155.
36. Хомский Н. Язык и проблемы знания ; пер. И. М. Кобозевой, Н. Исакадзе, А. А. Арефьева. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1999. 126 с.
37. Шкатова Л. А. Словарь лингвокультурной грамотности как компонент контрольно-измерительных материалов. Проблемы истории, филологии, культуры. 2009. № 2 (24). С. 738–741.
References
1. Bakulina, N. V., Shherbak, O. D., & Yakovleva, O. M. (2017). Mova ivryt. 10–11 klasy: navch. proghr. dlya zahalnoosv. navch. zakl. z ukr. movoiu navchannya (riven standartu): zatverdzh. nakazom MON Ukraiiny vid 20.04 2018 # 408 [Hebrew. 10–11 classes: textbook. progr. for general education textbook lock from Ukrainian language of instruction (standard level): approved. by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated April 20, 2018 № 408]. Kyiv. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/713421/, https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (date of appeal: 23.05.2020) (ukr).
2. Bakulina, N. V. (2017). Do problemy doboru kulturolohichnykh tekstiv u protsesi ovolodinnya movoiu ivryt u litseii [On the problem of selection of culturological texts in the process of mastering the Hebrew language in high school]. The Jewish Speech, 8-1, 71-80. Retrieved from http://jewish-speech.philosophy.spbu.ru/stable/14F4A838-C038-4B5C-85F7-1CA66B43E774 (date of appeal: 23.05.2020) (ukr).
3. Bakulina, N. V. (2018). Metodolohichni osnovy onovlennya kompetentnisno oriyentovanoho zmistu navchannya movy ivryt u litseii [Methodological bases of updating the competence-oriented content of teaching Hebrew in lyceum]. Suchasna osvita: metodolohiya, teoriya, praktyka: materialy I vseukr. nauk.-prakt. konf., m. Dnipro, 12 kvitnya 2018, 81-88. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/711312/1/16.05%20%D0%A1%D1%82_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf (date of appeal: 23.05.2020) (ukr).
4. Bakulina, N. V. (2019). Kulturovidpovidna paradyhma yevreyskoho svitohlyadu i osvity [ulturally appropriate paradigm of the Jewish worldview and education]. Ukraiina, ukraiinska mova – svit XXI stolittya u dialozi kulturno-movnykh, moralno-hromadyanskykh tsinnostey osobystosti ta pedahohichnykh system: el. zb. statey za materialamy XVII vseukr. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 25 zhovt. 2019, 16-22. Kyiv. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/718252/1/Bakulina_%202019_%D0%9A%D0%93%D0%A1%D0%9C%20%D0%97%D0%B1%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_10%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB.doc.pdf (date of appeal: 23.05.2020) (ukr).
5. Bakulina, N. V. (2019). Kulturolohichna kompetentnist yak tsentralnyi komponent zmistu navchannya movy ivryt u litseii [Cultural competence as a central component of the content of teaching Hebrew in high school]. Anotovani rezultaty naukovo-doslidnoii roboty Instytutu pedahohiky za 2018 rik: zb. Tez zvit. konf. Kyiv, 2019, 126-127. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/712807/1/
TEZI_BAKULINA_2018_%601.pdf (date of appeal: 23.05.2020) (ukr).
6. Bakulina, N. V. (2019). Kulturolohichni teksty u navchanni movy ivryt u litseii [Cultural texts in teaching Hebrew in lyceum]. Problemy suchasnoho pidruchnyka: zb. tez mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 14 trav. 2019 r. Kyiv, 2019, 9-10. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/716062/1/Bakulina_tezi_PSP_2019.pdf (date of appeal: 23.05.2020) (ukr).
7. Bakulina, N. V. (2019). Kulturolohichni teksty yak resurs u formuvanni komunikatyvnoii kompetentnosti z movy ivryt u litseyakh Ukraiiny [Culturological texts as a resource in the formation of communicative competence in the Hebrew language in lyceums of Ukraine]. Problema chytannya v suchasnomu informatsiynomu suspilstvi: zb. tez vseukr. kruhl. st., m. Kyiv, 12 veresnya 2019. Kyiv, 2019. S. 63-65. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/717565/
1/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92._tezi_12_09_2019.pdf (date of appeal: 23.05.2020) (ukr).
8. Bakulina, N. V. (2019). Doslidzhennya rivnya sformovanosti kulturolohichnoii kompetentnosti litseiistiv na urokakh ivrytu [Research of the level of formation of culturological competence of lyceum students in Hebrew lessons]. Anotovani rezultaty naukovo-doslidnoii roboty Instytutu pedahohiky NAPN Ukraiiny za 2019 rik: zb. tez zvit. konf. Kyjiv, 2019, 115-116. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/718752/1/Bakulina_tezi_anotoaini2019.pdf (date of appeal: 23.05.2020) (ukr).
9. Bakulina, N. V. (2020). Robota z kulturolohichnymy tekstamy – shlyakh do formuvannya kulturnoii vyraznosti litseiistiv u navchanni movy ivryt [Work with culturological texts – a way to form the cultural expressiveness of high school students in teaching Hebrew]. Kompetentnisno oriyentovane navchannya: vyklyky ta perspektyvy: zbirnyk tez II vseukr. nauk.-prakt. internet-konf., m. Kyiv, 5 bereznya 2020. Kyiv, 2020, 16-17. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/719576/1/
tezy_internet_konf_05_03_2020_Bakulina.pdf (date of appeal: 23.05.2020 (eng).
10. Bakulina, N. V. (2020). Formuvannya chytatskoii kompetentnosti litseiistiv u protsesi navchannya movy ivryt [ormation of reading competence of lyceum students in the process of learning Hebrew]. Shkilna literaturna osvita: tradytsii i novatorstvo. VIII Voloshynski chytannya: zb. tez vseukr. nauk.-prakt. konf. m. Kyiv, 2020, 67-72. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/720415/1/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A2%D0%95%D0%97_67_72.pdf (date of appeal: 23.05.2020) (ukr).
11. Bakulina, N. V. (2020). Efektyvni pryyomy roboty z kulturolohichnymy tekstamy u protsesi komunikatyvno oriyentovanoho navchannya movy ivryt u litseii [Effective methods of working with culturological texts in the process of communicatively oriented teaching of Hebrew in lyceum]. Suchasna osvita: metodolohiya, teoriya, praktyka: zb. tez III vseukr. nauk.-prakt. konf., m. Dnipro, 12 bereznya 2020 r. Dnipro, 204-210 (ukr).
12. Batsevych, F. S., & Bohdanovych, H. Yu. (2011). Ukraiinsko-rosiyskyj slovnyk terminiv mizhkulturnoii komunikatsii [Ukrainian-Russian dictionary of terms of intercultural communication], 284. Saky: PP "Pidpryyemstvo "Feniks" (ukr).
13. Vorob'ev, V. V. (2008). Lingvokulturologiya [Linguoculturolog], 336. Moscow: RUDN (rus).
14. Doroz, V. F. (2009). Pryntsyp kros-kulturnoho dialohizmu yak odna z osnov humanizatsii zmistu movnoii osvity [The principle of cross-cultural dialogue as one of the foundations of humanization of the content of language education]. Viktoriya Doroz: naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 8. Filolohichni nauky (movoznavstvo i literaturoznavstvo): zb. nauk. pr do 175-richchya NPU im. M. P. Drahomanova, 3, 274-281. Kyiv: M. P. Drahomanov NPU (ukr).
15. Koloda, S. A. (2011). Kulturologicheskiy podkhod v obuchenii ivritu studentov-filologov. Yazyk ivrit: issledovaniya i prepodavanie: materialy XVIII mezhdunar. ezhegod. konf. po iudaike [Culturological approach in teaching Hebrew to students of philology], 38, Vol. 5, 162-170. Moscow (rus).
16. Koloda, S. O. (2008). Ivrytskyi tekst: linhvistychni aspekty orhanizatsii struktury (na materiali suchasnoii prozy) [Hebrew text: linguistic aspects of the organization of the structure (on the material of modern prose)]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Philology: 10.02.13), 22. Kyiv (ukr).
17. Redko, V. H. (Ed.). et al. (2013). Linhvodydaktychni zasady navchannya inozemnoii movy uchniv starshykh klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv: navchalno-metodychnyi posibnyk [Linguodidactic principles of teaching a foreign language to high school students: textbook], 360. Kyiv: Pedahohichna dumka (ukr).
18. Maslova, V. A. (2010). Lingvokul'turologiya: ucheb. posob. dlya stud. vyssh. ucheb. zaved [Linguoculturology: textbook for students of higher educational institutions], 208. Minsk: Akademiya (rus).
19. Bighich, O. B. et al. (2013). Metodyka navchannya inozemnykh mov i kultur: teoriya i praktyka: pidruchnyk dlya stud. klasychnykh, pedaghoghichnykh i linghvistychnykh universytetiv [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice: textbook for students. classical, pedagogical and linguistic universities], 590. S. Ju. Nikolayeva (Ed.). Kyiv: Lenvit (ukr).
20. Mikaberidze, I. A. (2008). Natsionalno-kulturnaya spetsifika vzaimodeystviya verbal'nogo i neverbal'nogo komponentov kommunikatsii: na materiale russkoy i evreyskoy lingvokul'tur [ational-cultural specifics of interaction of verbal and nonverbal components of communication: on the material of Russian and Jewish linguoculture]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Philology: 10.02.20), 27. Krasnodar. Retrieved from http://www.dissercat.com/content/natsionalno-kulturnaya-spetsifika-vzaimodeistviya-verbalnogo-i-neverbalnogo-komponentov-komm#ixzz2lrYHgbaU (date of appeal: 23.05.2020) (rus).
21. Mikaberidze, I. A. (2008). Korrelyatsiya verbalnykh i neverbalnykh komponentov kommunikatsii (na materiale russkoy i evreyskoy lingvokul'tur) [Correlation of verbal and nonverbal components of communication (on the material of Russian and Jewish linguistic cultures)]. Vestnik Stavropol'skogo gosudarstvennogo universiteta: sb. nauch. tr., Stavropol, 54, 117–121. Retrieved from http://vestnik.stavsu.ru/54-2008/21.pdf (date of appeal: 23.05.2020) (rus).
22. Nelyubin, L L. (2016). Tolkovyy perevodovedcheskiy slovar: ucheb. pos. [Explanatory translation dictionary: textbook], 320.7-e izd., stereotip. Moscow: Flinta: Nauka (rus).
23. Nova ukraiinska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannya serednyoii shkoly [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform]. Retrieved from http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf (date of appeal: 25.05.2020) (ukr).
24. Passov, E. I. (2007). Soderzhanie inoyazychnogo obrazovaniya kak metodicheskaya kategoriya. Inostrannye yazyki v shkole [The content of foreign language education as a methodological category], 6, 13-23 (rus).
25. Passov, E. I., Kibireva, L. V., & Kollarova, E. (2007). Kontseptsiya kommunikativnogo inoyazychnogo obrazovaniya (teoriya i ee realiatsiya): metod. posob. dlya rusistov [The concept of communicative foreign language education (theory and its implementation): a method. allowance. for Russians], 200. Saint-Peterburg: Zlatoust (rus).
26. Passov, E. I. (2009). Terminosistema metodiki, ili Kak my govorim i pishem [erminological system of methodology, or How we speak and write], 124. Saint-Peterburg: Zlatoust (rus).
27. Proekt Derzhavnogho standartu bazovoji serednjoji osvity [Draft State Standard of Basic Secondary Education]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti (date of appeal: 25.05.2020) (ukr) .
28. Prokhorov, Yu. E. (2017). Natsional'nye sotsiokul'turnye stereotipy rechevogo obshcheniya i ikh rol' v obuchenii russkomu yazyku inostrantsev [National socio-cultural stereotypes of speech communication and their role in teaching Russian to foreigners], 224. Moscow: URSS (rus).
29. Redko, V. Gh. (2012). Zasoby formuvannja komunikatyvnoji kompetentnosti u zmisti shkiljnykh pidruchnykiv z inozemnykh mov. Teorija i praktyka: monoghrafija [Means of formation of communicative competence in the content of school textbooks in foreign languages. Theory and practice: a monograph.], 224. Kyiv: Gheneza (ukr).
30. Selivanova, O. O. (2011). Linhvistychna entsyklopediya [Linguistic encyclopedia], 844. Poltava: Dovkillya-K (ukr).
31. Slobin, D., & Grin, J. (1976). Psikholingvistika [Psycholinguistics], 336. Moscow (rus).
32. Teliya, V. N. (2004). Kul'turnye sloi vo frazeologizmakh i diskursivnykh praktikakh [Cultural layers in phraseology and discursive practices], 340. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury (rus).
33. Fidkevych, O. L., & Kurach, L. I. (2015). Problema rozvytku linhvokulturolohichnoii kompetentnosti uchniv u protsesi navchannya mov natsionalnykh menshyn [The problem of development of linguo-cultural competence of students in the process of learning the languages of national minorities]. Ukraiinskyi pedahohichnyi zhurnal, 3, 136-144 (ukr).
34. Fidkevych, O. L., & Kurach, L. I. (2017). Robota z kulturolohichnym tekstom na urokakh rosiyskoii movy yak zasib formuvannya komunikatyvnoii kompetentnosti uchniv 5-6 klasiv [Work with culturological text in Russian lessons as a means of forming communicative competence of students in grades 5-6]. Neperervna osvita novoho storichchya: dosyahnennya ta perspektyvy: materialy III mizhnar. nauk.-prakt. konf., Zaporizhzhya, 15-22 trav. 2017 r. Zaporizhzhya, 2(28). Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/709069/1/Kurach_Fidkevich.pdf (date of appeal: 25.05.2020) (ukr).
35. Khalupo, O. I. (2011). Yazykovaya kultura i lingvokulturnaya kompetentnost [Language culture and linguistic and cultural competence]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. Iskusstvovedenie: sb. nauch. tr., Chelyabinsk, Issue 50, 3 (218), 152-155 (rus).
36. Khomskiy, N. Yazyk i problemy znaniya [Language and problems of knowledge], 129. Transaltion by I. M. Kobozevf, N. Isakadze, & A. A. Arefeva. Moscow: Publishing House of Moscow University (rus).
37. Shkatova, L. A. (2009). Slovar lingvokulturnoy gramotnosti kak komponent kontrol'no-izmeritel'nykh materialov [Dictionary of linguistic and cultural literacy as a component of control and measuring materials]. Problemy istorii, filologii, kultury, 2 (24),738-741 (rus).
Опубліковано
2020-06-29