СЕЛФ-КОУЧИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Ключові слова: управлінська культура, коучинг, селф-коучинг, основні завдання селф-коучингу, інструменти селф-коучингу для розвитку управлінської культури керівника ЗО

Анотація

Нова ідеологія і практика вітчизняної освіти підкреслюють пріоритет людської особистості. Однією з вимог системного підходу до управління закладами освіти (далі – ЗО) стає підвищення управлінської культури керівника, що свідчить про її важливість і соціальну значущість.

Підвищити рівень управлінської культури керівників ЗО мають знання з менеджменту, висока вмотивованість щодо розвитку управлінської культури, бажання і здатність постійно працювати над собою, самовдосконалюватися. Однією з ефективних сучасних технологій розвитку і саморозвитку керівника ЗО є селф-коучинг, інструменти якого дозволяють вирішувати зазначені питання, розвивати управлінську культуру, навчитися керувати своєю професійною діяльністю та особистим життям.

Коучинг як ефективний метод управління успішно досліджується зарубіжними й українськими науковцями, у тому числі – щодо впровадження в роботу з педагогами. Проте питання використання селф-коучингу керівниками ЗО майже не досліджено, як і використання селф-коучингу для розвитку управлінської культури керівників ЗО.

У статті обґрунтовано теоретичні аспекти селф-коучингу керівника ЗО, визначено ключові ідеї та основні завдання цієї технології. Розкрито роль селф-коучингу в формуванні та розвитку управлінської культури. Визначено інструменти селф-коучингу для розвитку управлінської культури керівника ЗО.

Зроблено висновок, що селф-коучинг як ефективний інструмент управління та впливу на результати діяльності окремих працівників і закладу освіти в цілому сприяє, з одного боку, особистісному та професійному розвитку керівника; а з іншого – підвищенню рівня його управлінської культури.

Біографії авторів

О. П. Бодик, Маріупольський державний університет

Бодик Остап Петрович – доктор філософії (кандидат філологічних наук), доцент, доцент кафедри англійської філології Маріупольського державного університету (м. Маріуполь, Україна). E-mail: ostapb74@gmail.com

С. І. Макаренко, Маріупольський державний університет

Макаренко Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету (м. Маріуполь, Україна). E-mail: msi.osv@gmail.com

Посилання

1. Бодик О. П. Модель формування управлінської культури керівника закладу загальної середньої освіти у процесі підвищення кваліфікації. Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : Збірник тез міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 10–11 трав. 2019 р. Харків, 2019. С. 59–62.
2. Бойко І. І. Професійна компетентність керівника закладу освіти як складова його професійної культури. Педагогічний дискурс, 2009. Вип. 5. С. 25-28. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&
P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=peddysk_2009_5_7 (дата звернення: 01.07.2020).
3. Калініна Л. М., Онаць О. М. Базовий стандарт професійної діяльності керівника нової української школи. Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири: зб. наук, праць. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. С. 52–60.
4. Королюк С. В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу: монографія. Полтава, 2007. 168 с.
5. Мармаза О. І. Інноваційний менеджмент. Харків : ТОВ «Планета-принт», 2016. 197 с.
6. Петровська І. Р. Підвищення ефективності управлінської діяльності керівника за допомогою коучингу. Соціотехнічні системи, 2010. Вип. 4. 12 с. URL: http://ipp.lp.edu.ua/WebRC/issues/Issue%204/Pertovska.pdf (дата звернення: 01.07.2020).
7. Пшенична Л. В. Керівник навчального закладу : навч. посіб. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 520 с.
8. Розвиток управлінської культури керівників професійно-технічних навчальних закладів: посібник / В. І. Свистун та ін.; за ред. В. І. Свистун. Київ : ІПТО НАПН України, 2015. 141 с.
9. Святоха Н. А. Вплив управлінської культури керівника вищого навчального закладу на ефективність менеджменту. Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2013. № 3. С. 227–233. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tippp_2013_3_40 (дата звернення: 02.07.2020).
10. Сидоренко В. В. Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи: спецкурс. Київ : Агроосвіта, 2020. 94 с.
11. Makarenko S. Scientific and Methodological Support of the Individual Trajectory of Educators’ Professional Development. Universal Journal of Educational Research, 8(4): 1326-1336, 2020. DOI: 10.13189/ujer.2020.080424.
12. Whitmore J. Coaching for Performance: The Principles and Practice of Coaching and Leadership. Fifth Edition. London - Boston : Nicholas Brealey Publishing, 2017. 180 p.
References
1. Bodyk, O. Р. (2019). Model formuvannya upravlinskoi kultury kerivnyka zakladu zahalnoi serednoi osvity u protsesi pidvyshchennia kvalifikatsii [Model of formation of managerial culture of the head of the institution of general secondary education in the process of professional development]. Aktualni pytannia zastosuvannia na praktytsi dosiahnen suchasnoi pedahohiky i psykholohii: zbirnyk tez mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kharkiv (ukr).
2. Boiko, I. І. (2009). Profesiina kompetentnist kerivnyka zakladu osvity yak skladova yoho profesiinoi kultury [Professional competence of the head of an educational institution as a component of his professional culture]. Pedahohichnyi dyskurs, 5, 25–28. Retrived from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=peddysk_2009_5_7 (date of appeal: 01.07.2020) (ukr).
3. Kalinina, L. M., & Onats, O. M. (2017). Bazovyi standart profesiinoi diialnosti kerivnyka novoi ukrainskoi shkoly [The basic standard of professional activity of the head of the New Ukrainian school]. Kerivnyk novoi ukrainskoi shkoly: svitohliadno-profesiini oriientyry, 52-60. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova (ukr).
4. Koroliuk, S. V. (2007). Rozvytok upravlinskoii kultury kerivnyka zahalnoosvitnyoho navchalnoho zakladu: monografiya [Development of managerial culture of the head of a secondary school: monograph]. Poltava: Redaktsiino-vydavnychyi viddil POIPPO (ukr).
5. Marmaza, O. I. (2016). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]. Kharkiv: TOV "Planeta-prynt" (ukr).
6. Petrovska, I. R. (2010). Pidvyshchennya efektyvnosti upravlinskoi diialnosti kerivnyka za dopomohoiu kouchynhu [Improving the effectiveness of managerial activities through coaching]. Sotsiotekhnichni systemy, 4, 1–12. Retrived from http://ipp.lp.edu.ua/WebRC/issues/Issue%204/Pertovska.pdf (date of appeal: 01.07.2020) (ukr).
7. Pshenychna, L. V. (2016). Kerivnyk navchalnoho zakladu [Head of educational institution]. Sumy: Vyd‐vo SumDPU imeni A. S. Makarenka (ukr).
8. Svystun, V. I., Bolharina, V. S., Hryhorieva, V. A., Yelnykova, H. V., Kuzminska, L. D., Palkevych, Yu. S., & Petrenko, L. M. (Eds.). (2015). Rozvytok upravlinskoi kultury kerivnykiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Development of managerial culture of heads of vocational schools]. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy (ukr).
9. Sviatokha, N. A. (2013). Vplyv upravlinskoi kultury kerivnyka vyshchoho navchalnoho zakladu na efektyvnist menedzhmentu [The influence of the managerial culture of the head of a higher educational institution on the effectiveness of management]. Teoretychni i prykladni problemy psykholohii, 3, 227-233. Retrived from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tippp_2013_3_40 (date of appeal: 02.07.2020) (ukr).
10. Sydorenko, V. V. (2020). Self-kouchynh (samonastavnytstvo) yak tekhnolohiia profesiinoho rozvytku pedahoha Novoi ukrainskoi shkoly [Self-coaching (self-tutoring) as a technology of professional development of a teacher of the New Ukrainian school]. Kyiv: Ahroosvita (ukr).
11. Makarenko, S. (2020). Scientific and Methodological Support of the Individual Trajectory of Educators’ Professional Development. Universal Journal of Educational Research, 8(4), 1326-1336. doi: 10.13189/ujer.2020.080424 (eng).
12. Whitmore, J. (2017). Coaching for Performance: The Principles and Practice of Coaching and Leadership. Fifth Edition. London - Boston: Nicholas Brealey Publishing (eng).
Опубліковано
2020-06-29