ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Ключові слова: освітня політика держави, суспільство, особистість, цінності, духовні цінності, суспільно значущі цінності

Анотація

ORCID 0000-0001-9778-2894

Стаття присвячена проблемі гармонізації взаємин суспільства і особистості на рівні цінностей та ціннісних орієнтацій. Показано цінності як рівень, на якому перетинаються шляхи особистості та суспільства. Важливим є те, що ці процеси відбуваються на тлі активних соціальних змін, які вимагають більш чітких і цілеспрямованих аксіологічних наголосів у державній освітній політиці та акцентуванні уваги на духовно-маральних питаннях на рівні практики роботи освітніх закладів. Обґрунтовано необхідність, на сучасному історичному етапі розвитку, змін ціннісних орієнтирів, створення та застосування в освітній діяльності ціннісної системи, побудованої на основі національних традицій як засобу духовно-морального виховання підростаючого покоління.

Звертається увага на необхідності активізації духовно-морального виховання та державної підтримки цього процесу. Лише маючи певну соціальну підтримку і впевненість у завтрашньому дні, людина здатна ставити високі духовно-моральні цілі, сприймати і підтримувати загальноприйняту в державі систему духовних цінностей. Цінності розглядаються як ключове ядро особистості, оскільки вони створюють основу для різноманітних взаємовідносин, у яких реально функціонує людина.

Акцентовано увагу на взаємозалежності таких якісних показників, як міцність держави, дотримання демократичних принципів та рівень розвиненості творчого потенціалу громадян. Людина представлена як найвища цінність, яка при забезпеченні відповідних умов, здатна зміцнити суспільство і державу.

У дослідженні були використані теоретичні методи аналізу, синтезу, аналогії, а також емпіричні методи спостереження та вивчення продуктів діяльності. Отримані результати вказують на необхідність розгляду проблеми цінностей як соціально-педагогічної, що дає змогу залучати до її вирішення педагогів, психологів, культурологів та соціологів. Проведена робота дає підстави стверджувати про доцільність проведення аналізу цінностей, що впроваджувалися на попередньому етапі суспільного розвитку, для того, щоб відповісти на питання – у чому причина складності зміни ціннісних орієнтацій населення та чому в нашому суспільстві так болісно відбувається перебудова.

Біографія автора

M. M. Букач , КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

Букач Микола Миколайович – доктор педагогічних наук, професор кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (м. Одеса, Україна). E-mail: nbukach@gmail.com

Посилання

1. Долинська Л. В., Максимчук Н. П. Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: монографія. Київ : НПУ ім. М. Драгоманова, Камянець-Подільський державний університет, 2008. 123 с.
2. Жигайло Н. І., Іванів О. Соціологія духовних цінностей молоді. Соціальні і духовні цінності молоді: соціально-психологічний дискурс проблеми. ЛНУ ім. І. Франка, 2006. С. 41–53.
3. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. Київ : «Знання» України, 2010. 520 с.
4. Маслоу А. Мотивация и личность. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 352 с.
5. Schweitzer A. Kultur und Ethik. 1960. 344 s.
6. Интернационал. URL: http://sovmusic.ru/text.php?fname=intern (дата звернення:15.06.2020).
References
1. Dolynska, L. V., & Maksymchuk, N. P. (2008). Psykholohiia tsinnisnykh oriientatsii maibutnoho vchytelia: monographia [Psychology of value orientations of the future teacher: monograph], 123. NPU im. M. Drahomanova, Kamianets-Podilskyi derzhavnyi universytet (ukr).
2. Zhyhailo, N. I., & Ivaniv, O. (2006). Sotsiolohiia dukhovnykh tsinnostei molodi [Sociology of spiritual values of youth]. Sotsialni i dukhovni tsinnosti molodi: sotsialno-psykholohichnyi dyskurs problemy, 41-53. LNU im. I. Franka (ukr).
3. Kremen, V. H. (2010). Filosofiia liudynotsentryzmu v osvitnomu prostori [Philosophy of anthropocentrism in the educational space], 520. Kyiv: "Znannia" Ukraiiny (ukr).
4. Maslou, A. (2008). Motivatsiya i lichnost [Motivationa and personality], 352. Saint Petersburg: Piter (rus).
5. Schweitzez, A. (1960). Kultur und Ethik [Culture and ethics], 344 (ger).
6. Internatsional [International]. Retrieved from http://sovmusic.ru/text.php?fname=intern (date of appeal: 15.06.2020) (rus).
Опубліковано
2020-06-29