РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: вища освіта, тенденції, проблеми, розвиток, історичні реалії

Анотація

Автор статті здійснює історіографічний аналіз проблеми розвитку вищої освіти в Україні, обґрунтовує основні етапи її розвитку на основі історичних особливостей країни та виявляє тенденції і зміст кожного з них.

На думку автора в історії розвитку вищої освіти Україні умовно на основі історичних подій можна виділити декілька етапів. Перший (1576–1805 рр.) – зародження вищої освіти, поява перших навчальних центрів; ІІ етап (1805–1850) організаційний – виникнення університетів на українській території, що перебувала у складі Російської та Австро-Угорської імперій, удосконалення змісту освіти; ІІІ етап (1850–1917) – спеціалізація вищих навчальних закладів з урахуванням сучасних перетворень в промисловості; ІV етап (1917–1991) − радянський період розвитку вищої освіти: зростання кількості вищих навчальних закладів і чисельності студентів, введення заочної форми навчання, покращення навчально-методичного забезпечення та якості навчання студентів; V етап (1991 до сьогодення) – утвердження незалежності України: реформування, децентралізація й демократизація вищої освіти, розширення прав вищих закладів освіти, надання академічної свободи у виборі форм і методів навчання, підвищення ролі самостійної роботи студентів, інтеграція у загальноєвропейську систему освіти.

Біографія автора

В. М. Вакуленко, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Вакуленко Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри адміністрування та управління Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Краматорськ, Україна). E-mail: vnvakylen@gmail.com

Посилання

1. Высшее образование в России: очерки истории до 1917 года / под. ред. В. Г. Кинелова. Москва : Статус, 1995. 470 с.
2. Высшая школа в СССР за 50 лет / под ред. В. П. Елютина. Москва: Наука, 1967. 370 с.
3. Ефименко Г. Г. Высшая школа УССР. Успехи, проблемы развития. Киев : Наукова думка, 1978. 250 с.
4. Історія вищої освіти в Україні. URL: http://ua-referat.com/ (дата звернення: 30.05.2020).
5. Україна у 1945–1991 рр. URL: http://supermif.com/Ukraina_novitnja/26
istoria_ukraini.html (дата звернення: 01.06.2020).
6. Кривчик Г. Г. Вища школа і Болонський процес: конспект лекцій. Дніпропетровськ : ПДАБА, ДРІДУ, 2008. 34 с.
7. Мантров Ю. Н. Государственная политика России по управлению и развитию университетов в первой трети ХІХ в.: дис… канд. истор. наук : 07.00.02. Москва, 2007. 160 с.
8. Сандугей В. В. Освіта як фактор конкурентоспроможності вітчизняної робочої сили з позиції глобалізаційної перспективи. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. Вип. 25. C. 55–63.
9. Степанович Е. П. Высшая специальная школа на Украине (конец ХІХ – нач. ХХ в.). Киев : Наукова думка, 1991. 98 с.
References
1. Kinelov, V. G. (Ed.) (1995). Vysshee obrazovanie v Rossii: ocherki istorii do 1917 goda [Higher education in Russia: essays on history until 1917], 470. Moscow: Status (rus).
2. Elyutin, V. P. (1967). Vysshaya shkola v SSSR za 50 let [Higher school in the USSR for 50 years], 370. Moscow: Nauka (rus).
3. Efimenko, G. G. (1978). Vysshaya shkola USSR. Uspekhi, problemy razvitiya [Higher School of the USSR], 250. Kyiv: Naukova dumka (rus).
4. Istoriia vyshchoi osvity v Ukraini [History of higher education in Ukraine]. Retrieved from http://ua-referat.com/ (date of appeal: 30.05.2020) (ukr).
5. Ukraina u 1945–1991 rr. [Ukraine in 1945–1991]. Retrieved from http://supermif.com/ Ukraina_novitnja/26 istoria_ukraini.html (date of appeal: 01.06.2020) (ukr).
6. Kryvchyk, H. H. (2008). Vyshcha shkola i Bolonskyi protses: konspekt lektsii [Higher School and the Bologna Process: lecture notes], 34. Dnipropetrovsk: PDABA, DRIDU (ukr).
7. Mantrov, Yu. N. (2007). Gosudarstvennaya politika Rossii po upravleniyu i razvitiyu universitetov v pervoy treti XIX veke [State policy of Russia on the management and development of universities in the first third of the 19th century]. (Thesis of Candidate of Historial Sciences: 07.00.02), 160. Moscow (rus).
8. Sanduhei, V. V. (2014). Osvita yak faktor konkurentospromozhnosti vitchyznianoi robochoi syly z pozytsii hlobalizatsiinoi perspektyvy [Education as a factor of competitiveness of the domestic labor force from the standpoint of globalization perspective]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 18. Ekonomika i pravo: zb. nauk. prats, 25, 55-63. Kyiv: Publishing House of M. P. Drahomanov National Pedagogical University (ukr).
9. Stepanovich, E. P. (1991). Vysshaya spetsial'naya shkola na Ukraine (konets XIX – nach. XX v.) [Higher Special School in Ukraine (late 19th - early 20th century)], 98. Kiev: Naukova dumka. 98 (rus).
Опубліковано
2020-06-29