ЛІДЕРСЬКА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ: НАСЛІДУВАННЯ ЧИ ЗМАГАЛЬНІСТЬ?

Ключові слова: вчений-лідер, лідерство, лідерська стратегія, педагогічна наука, науково-педагогічна діяльність

Анотація

Статтю присвячено осмисленню сучасної стратегії розвитку української педагогічної науки, розкриттю сутності лідерства в науково-педагогічній діяльності.

З’ясовано, що внаслідок суттєвого корегування вектору цивілізаційного прогресу, стрімкого зростання людського чинника у процесі суспільних перетворень, надання людській діяльності випереджального та культуротворчого спрямування неабиякого значення набуває лідерська позиція вченого-педагога, його вплив на поширення педагогічних інновацій. З цією метою уточнили професіографічний портрет науковця-лідера, сформулювали критеріальні показники його лідерської діяльності (самостійність, ініціативність, ентузіазм, сміливість, рішучість, гнучкість у розв’язанні проблем, принциповість, відповідальність). До специфічних ознак науково-педагогічного лідерства віднесли те, що воно ґрунтується на беззаперечному моральному авторитеті вченого, критичному ставленні до результатів будь-якої науково-дослідницької, професійно-практичної діяльності; наукові здобутки втілюються в освітньо-виховний процес, відображаються на конкретних показниках освітньої підготовки вихованців, закладають підґрунтя для подальшої їх життєвої і професійної успішності.

Визначено умови поширення лідерства у педагогічній науці: усвідомлена потреба колективу в лідері, успішне розв’язання завдань, інноваційний науковий пошук; особиста мотивація вченого на лідерську позицію, готовність до співпраці; змагальність, конкурентне наукове середовище; сприйнятливість колег, учнів, академічного середовища до нових ідей; особиста налаштованість на співпрацю і спільний успіх. Наголошено на тому, що поширення ідеї лідерства в академічному середовищі передбачає утвердження активного культуротворчого ставлення до розв’язання актуальних проблем навчання, виховання та розвитку особистості в сучасних соціокультурних координатах.

Біографія автора

A. O. Вітченко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Вітченко Андрій Олександрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ, Україна). E-mail: vitan2017@ukr.net

Посилання

1. Ануфриенко Л. В. Понятие лидерства в педагогической науке. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия : Педагогические науки. 2011. № 7. С. 71–75.
2. Драгомиров М. И. Офицерская памятка. URL: http://artofwar.ru/k/kazakow_a_m/text_0430.shtml (дата звернення: 15.01.2020).
3. Дюментон Г. Г. Научное лидерство: критерии, динамика и ранняя диагностика. Науковедение. 1999. № 4. С. 121–143.
4. Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. Статьи и выступления. 4-е изд., испр. и доп. Москва : Наука, 1987. 496 с.
5. Конт О. Курс позитивной философии. Антология мировой философии : в 4-х т. Т 3 : Буржуазная философия конца XVIII в. – первых двух третей XIX в. Москва : Мысль, 1971. С. 553–580.
6. Печчеи А. Человеческие качества ; пер. с англ. Изд. 2-е. Москва : Прогресс, 1985. 312 с.
7. Шиповалова Л. В. Научный потенциал и лидерство в науке. Социология науки и технологий. 2018. Т. 9. № 4. С. 39–51. DOI: 10.24411/2079-0910-2018-10019.
References
1. Anufrienko, L. V. (2011). Poniatie liderstva v pedagogicheskoi nauke [The concept of leadership in pedagogical science]. Vestnik Polotskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Pedagogicheskie nauki, 7, 71-75 (rus).
2. Dragomirov, M. I. Ofitserskaya pamyatka [Officer memo]. Retrieved rom http://artofwar.ru/k/kazakow_a_m/text_0430.shtml (date of appeal: 15.01.2020) (rus).
3. Diumenton, G. G. (1999). Nauchnoe liderstvo: kriterii, dinamika i ranniaia diagnostika [Scientific leadership: criteria, dynamics and early diagnosis]. Naukovedenie, 4, 121-143 (rus).
4. Kapitsa, P. L. (1987). Eksperiment. Teoriya. Praktika. Stati i vyistupleniya [Experiment. Theory. Practice. Articles and speeches], 496. 4th ed., Rev. and add. Moscow: Nauka (rus).
5. Kont, O. (1971). Kurs pozitivnoy filosofii. Antologiya mirovoy filosofii: v 4-h t. T.3: Burzhuaznaya filosofiya kontsa XVIII v. – pervyih dvuh tretey XIX v. [The course of positive philosophy. Anthology of world philosophy: in 4 volumes. Vol. 3: Bourgeois philosophy of the late 18th century – the first two-thirds of the 19th century], 553-580. Moscow: Myisl (rus).
6. Pechchei A. Chelovecheskie kachestva ; per. s angl. Izd. 2-e. Moskva : Progress, 1985. 312 s.
7. Shipovalova, L. V. (2018). Nauchnyi potentsial i liderstvo v nauke [Scientific potential and leadership in science]. Sotsiologiia nauki i tekhnologii, Vol. 9, 4, 39-51. doi: 10.24411/2079-0910-2018-10019 (rus).
Опубліковано
2020-06-29