ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ В МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ

  • С. В. Колосова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-6112-685X
  • Ю. В. Сирова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0003-4964-5451
Ключові слова: вихователь, професійний імідж, ціннісні орієнтири, духовність, духовна культура

Анотація

У статті висвітлено окремі аспекти формування духовної культури майбутніх вихователів як складової частини іміджу педагога. Розкрито основні компоненти професійного іміджу педагога: природні якості (комунікабельність, емпатійність, рефлексійність, красномовність); якості, сформовані внаслідок виховання та навчання (морально-етичні уявлення, психологічне здоров’я, комунікаційні навички, духовна культура); життєвий і професійний досвід. Встановлено, що імідж вихователя в наукових дослідженнях розглядають у контексті проблем формування індивідуального стилю педагога і визначено як якісну характеристику особистості, яка сприяє прояву її внутрішніх установок, особистісних і професійних якостей, життєвих позицій, духовної культури. Здійснено аналіз різних поглядів на проблему формування духовності особистості. З’ясовано, що духовна культура залежить від психологічних особливостей особистості, її моральних цінностей, пов’язана з оціночними категоріями та з загальною культурою. Узагальнено основні ціннісні орієнтири формування духовної культури майбутніх фахівців дошкільного профілю: гуманістичні цінності (толерантність, емпатія, альтруїзм, перцепція); моральні цінності (совість, гідність, чесність, повага, правдивість, справедливість); професійні цінності (працелюбність, відповідальність, професійні знання та навички, педагогічний такт, професійна етика); самоосвітні цінності (рефлексія, прагнення до пізнання світу, себе, сенсу та призначення свого життя). Встановлено, що цілеспрямована робота по формуванню ціннісних орієнтирів в процесі фахової підготовки сприяє розвитку професійно-особистісної компетентності майбутніх педагогів дошкільного профілю.

Біографії авторів

С. В. Колосова , Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- педагогічна академія» Харківської обласної ради

Колосова Світлана Вікторівна – викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна).
E-mail: kolosova.svetlanavik@gmail.com

Ю. В. Сирова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- педагогічна академія» Харківської обласної ради

Сирова Юлія Володимирівна – викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна).
E-mail: yuliya_syrovaya@ukr.net

Посилання

1. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1: Особистісно-орієнтовний підхід: теоретико-технологічні засади. Київ : Либідь, 2003. 280 с
2. Богуш А. Духовність у педагогічному вимірі. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Івано-Франківськ, 2014. Вип. 8. С. 76.
3. Донская Л. Ю. Психологические условия формирования имиджа преподавателя высшей школы: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Сев.-Кавк. гос. тех. ун-т. Ставрополь, 2004. 21 с.
4. Зеньковский В. Христианство и педагогическая деятельность. Духовність, духовна культура: проблеми, дослідження, практичні здобутки. Дайджест 3. Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2007.С. 22‒35.
5. Колосова С. В. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх вихователів в процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерство освіти і науки України. Харків, 2017. 267 с.
6. Кочуркова О. Духовний розвиток особистості: соціально-філософський аналіз. Versus. 2017. №1(9). С.48
7. Крутій К. Формування позитивного іміджу навчального закладу. Практика управління дошкільним закладом. 2011. № 1. С. 21‒26.
8. Сухомлинська О. В. Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей. Шлях освіти. 2002. № 4. С. 14.
9. Шепель В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям. Москва : Народное образование, 2002. 635 с.
10. Шепель В. М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. 2-е изд. перераб. и доп. Москва : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. 382 с.
References
1. Bekh, I. D. (2003). Vykhovannya osobystosti [Education of personality]: in 2 books. Book 1: Osobystisno-oriyentovnyi pidkhid: teoretyko-tekhnolohichni zasady, 280. Kyiv: Lybid (ukr)
2. Bohush, A. (2014). Dukhovnist u pedahohichnomu vymiri [Spirituality in the pedagogical dimension]. Visnyk Prykarpatskogo universytetu. Politolohiya, 8, 76. Ivano-Frankivsk (ukr)
3. Donskaja, L. Yu. (2004). Psihologicheskie usloviya formirovaniya imidzha prepodavatelya vysshej shkoly [Psychological conditions for the image of a higher schoolteacher]. (Abstract of Candidate of Psychological Sciences Thesis: 19.00.07), 21. North-Caucasus State Technical University, Stavropol (rus).
4. Zenkovskiy, V. (2007). Khristianstvo i pedagogicheskaya deyatelnost [Christianity and pedagogical activity]. Dukhovnist, dukhovna kultura: problemy, doslidzhennya, praktychni zdobutky, Daydzhest 3, 22-35. Zaporizhzhya: TOV "LIPS" LTD (rus).
5. Kolosova, S. V. (2017). Formuvannya indyvidualnoho styliu profesiynoii diyalnosti majybutnikh vykhovateliv v protsesi fakhovoii pidhotovky [Formation of individual style of professional activity of future educators in the process of professional training]. (Candidate’s Thesis n Pedagogy: 13.00.04), 267. SHEI "Pereyaslav-Khmelnytszkyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University, Kharkivs (ukr).
6. Kochurkova, O. (2017). Dukhovnyi rozvytok osobystosti: sotsialno-filosovskyi analiz [Spiritual development of personality: socio-philosophical analysis]. Versus, 1(9), 48(ukr)
7. Krutiy, K. (2011). Formuvannya pozytyvnoho imidzhu navchalnoho zakladu [Formation of a positive image of the educational institution]. Praktyka upravlinnya doshkil`ny`m zakladom, 1, 21-26 (ukr)
8. Sukhomlynska, O. V. (2002). Kontseptualni zasady formuvannya dukhovnosti osobystosti na osnovi khrystyyanskykh moralnykh tsinnostey [Conceptual principles of formation of personality spirituality on the basis of Christian moral values]. Shlyakh osvity, 4, 14 (ukr).
9. Shepel, V. M. (2002). Imidzhelogiya. Kak nravitsya lyudyam [Imageology. How do people like], 635. Moscow: Narodnoe obrazovanie (rus).
10. Shepel, V. M. (1997). Imidzhelogiya. Sekrety lichnogo obayaniya [Imageology. Secrets of Personal Charm], 382. Second ed. reworked and supplemented Moscow: Kul'tura i sport, JuNITI (rus)
Опубліковано
2020-06-29