ГАРМОНІЯ ПОЄДНАННЯ ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

Ключові слова: міждисциплінарність, духовно-моральні цінності, культура, компетентність, фахівець-особистість

Анотація

У статті наголошується, що гармонія поєднання духовності і культури у сучасного студента лежить на стику цілого комплексу наук: студент як особистість має вибудовувати свій соціально-психологічний простір, філософськи ставитися до проблем сучасності як життєвого вибору у бік людяності й цінності освіти. Автор наголошує на міждисциплінарності та її ролі в гармонійному поєднанні духовності і культури студента сучасного закладу вищої освіти, бо проблеми вивчення й виховання студента, для якого процес соціалізації закінчується у закладі вищої освіти, переплітаються з багатьма дисциплінами. Подано важливі роздуми про соціальну кризу, яка склалася у суспільстві на порозі карантину й поглибилася під час нього, коли духовно-моральні цінності відступають на другий план. Підкреслено вплив вищої школи на духовний світ майбутніх фахівців і вплив кризового стану суспільства, його морально-психологічної атмосфери на духовний світ студентської молоді.

Акцентовано на потенційних можливостях культури, гармонійному поєднанні духовності і культури в навчально-виховному процесі сучасного ЗВО. Автор звертає увагу, що виховання будь-якого напрямку відбувається поза бажанням людини, бо виховують інші люди, обставини, вчинки, умови, в які потрапляє людина. Визначено, що міждисциплінарність у формуванні майбутнього фахівця-особистості можна простежити на прикладі дисциплін із програми професійної підготовки здобувачів за спеціальністю 015 – професійна освіта. Наводяться приклади дієвої педагогіки громадян під час карантину, які гідно витримали екзамен на силу духу й духовно-моральні цінності, виявили людяність і милосердя. Завдяки цьому гармонійному наповненню людини як особистості не тільки суспільство, а людство може продовжити своє існування. Автор доводить, що студент на шляху до себе духовно зростає упродовж життя, наповнює життя смислом і цінностями, які стануть орієнтиром у подальшій професійній діяльності.

Біографія автора

О. П. Лучанінова , Національна металургійна академія України

Лучанінова Ольга Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України (м. Дніпро, Україна). E-mail: 2017olgapetrovna@gmail.com

Посилання

1. Бердяев Н. А. Царство духа и царство кесаря. 167 с. URL: https://vtoraya-literatura.com/pdf/berdyaev_tsarstvo_dukha_i_tsastvo_kesarya_1951__ocr.pdf – (дата звернення: 16.05.2020).
2. Бех І. Совість: психологічна сутність та механізм виховання. Рідна школа. 2011. № 1‒2 (січень-лютий). С. 3‒7.
3. Бистрицький Є. Велика криза та її наслідки. Круглий стіл часопису. Філософська думка. 2009. № 2. С. 14–20.
4. Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV–XV веков. Москва: Высшая школа, 1977. С. 185–187. URL: https://vikent.ru/enc/2413/ (дата звернення: 16.05.2020).
5. Гончаренко С. У. Педагогічний український словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.
6. Ємельянова Є. С., Амеліна С. М., Жук Л. Я. Термінологія і професійна комунікативна культура фахівців аграрної сфери: монографія / під заг. ред. Є. С. Ємельянової. Харків, 2013. 294 с.
7. Колот А. М. Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності. Соціальна економіка. 2014. № 1‒2. С. 76‒83.
8. Кошевська К. Про владу та її межі. Міжкультурна освіта. Порадник для вчителя. За редакцією Б. Валькевич, Е. Кендрацька, А. Климович, К. Кошевська, Е. Любчинська, М. Помяновська та ін. Polskapomoc. Варшава: ЦОУВ, 2008. 160 с.
9. Криза, що об’єднує. На карантині. URL: https://ukrainer.net/buty-likarem/ (дата звернення: 16.05.2020).
10. Лучанінова О. П. Методика професійного навчання. Ч. : навчальний посібник. Дніпро : НМетАУ, 2019. 102 с.
11. Плахтій Т. Природа процесів морального і соціального занепаду українського суспільства та способи їх подолання. URL: http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5257 (дата звернення:18.05.2020).
12. Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи. Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників, 8 листопада 2007 р. Житомир : Вид-во ПП Сахневич, 2007. 210 с.
13. Сисоєва С. Розвиток порівняльної професійної педагогіки в Україні: освітологічний контекст. Освітологія. 2018. № 7. С. 49‒59.
14. Шестопалов Г. Г. и др. Подготовка и становление инженера и гражданина. Днепропетровск : НМетАУ, 1996. 136 с.
15. Трансдисциплінарність в сучасній науці. URL: http://psychologis.com.ua/-1-684.htm (дата звернення: 18.05.2020).
16. Шевченко Г. П. Духовність і цінність життя. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр. 2004. Вип. 5. С. 3‒15.
References
1. Berdyaev, N. A. Czarstvo dukha i czarstvo kesarya [The kingdom of spirit and the kingdom of Caesar]. 167. Retrieved from https://vtoraya-literatura.com/pdf/berdyaev_tsarstvo_dukha_i_tsastvo_kesarya_1951__ocr.pdf – (date of appeal: 16.05.2020) (rus).
2. Bekh, I. (2011). Sovist: psykholohichna sutnist ta mekhanizm vykhovannia [Conscience: psychological essence and mechanism of education]. Ridna shkola, 1-2 (January-February), 3 -7 (ukr).
3. Bystrytskyi, Ye. (2009). Velyka kryza ta yii naslidky. Kruhlyi stil chasopysu "Filosofska dumka" [The Great Crisis and its consequences. Round table of the magazine "Philosophical Thought"]. Filosofska dumka, 2, 14–20 (ukr).
4. Brahyna, L. M. (1977). Ytalianskyi humanyzm. Etycheskye uchenyia XIV-XV vekov [Italian humanism. Ethical teachings of the 14th -15th centuries], 185-187. Moscow: Vysshaya shkola. Retrieved from https://vikent.ru/enc/2413/ (date of appeal: 16.05.2020) (rus).
5. Honcharenko, S. U. (1997). Pedahohichnyi ukrainskyi slovnyk [Pedagogical dictionary], 376. Kyiv: Lybid (ukr).
6. Iemelianova, Ye. S., Amelina, S. M., Zhuk, L. Ia. (2013). Terminolohiia i profesiina komunikatyvna kultura fakhivtsiv ahrarnoi sfery: monohrafiia [Terminology and professional communicative culture of agrarian specialists: monograph], 294. Ye. S. Iemelianova (Ed.). Kharkiv (ukr).
7. Kolot, A. M. (2014). Mizhdystsyplinarnyi pidkhid yak dominanta rozvytku ekonomichnoi nauky ta osvitnoi diialnosti [Interdisciplinary approach as a dominant development of economic science and educational activities]. Sotsialna ekonomika, 1-2, 76-83 (ukr).
8. Koshevska, K. (2008). Pro vladu ta yii mezhi [On power and its limits]. Mizhkulturna osvita. Poradnyk dlia vchytelia, 160 B.Valkevych, E.Kendratska, A.Klymovych, K.Koshevska, E.Liubchynska, M.Pomianovska et al (Eds.). Polskapomoc. Varshava: TsOUV (ukr).
9. Kryza, shcho obiednuie. Na karantyni [Crisis that unites. In quarantine]. Retrieved from https://ukrainer.net/buty-likarem/ (date of appeal: 16.05.2020) (ukr).
10. Luchaninova, O. P. (2019). Metodyka profesiinoho navchannia. Chastyna 1: navchalnyi posibnyk [Methods of professional training. Part 1: manual], 102. Dnipro: NMetAU (ukr).
11. Plakhtii, T. Pryroda protsesiv moralnoho i sotsialnoho zanepadu ukrainskoho suspilstva ta sposoby yikh podolannia [The nature of the processes of moral and social decline of Ukrainian society and ways to overcome them]. Retrieved from http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5257 (date of appeal: 18.05.2020) (ukr).
12. Problema dukhovnosti suchasnoi molodi: realii ta perspektyvy [The problem of spirituality of modern youth: realities and prospects] (2007). Materialy Mizhrehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh doslidnykiv (November 8, 2007), 210. Zhytomyr: Vyd-vo PP Sakhnevych (ukr).
13. Sysoieva, S. (2018). Rozvytok porivnialnoi profesiinoi pedahohiky v Ukraini: osvitolohichnyi kontekst [Development of comparative professional pedagogy in Ukraine: educational context]. Osvitolohiia, 7, 49-59 (ukr)
14. Shestopalov, H. H., Lahuta, L. N., Levkovskyi, K. M. et al (1996). Podhotovka y stanovlenye ynzhenera y hrazhdanyna [Training and becoming an engineer and a citizen], 136. Dnepropetrovsk: NMetAU (rus)
15. Transdystsyplinarnist v suchasnii nautsi [Tansdisciplinarity in the modern science]. Retrieved from http://psychologis.com.ua/-1-684.htm (date of appeal: 18.05.2020) (ukr).
16. Shevchenko, G. P. (2004). Dukhovnist i tsinnist zhyttia [Spirituality and values of life]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka : zb. nauk. pr., 5, 3-15 (ukr).
Опубліковано
2020-06-29