СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТА ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

  • Т. В. Потапчук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0003-1680-6976
  • М. В. Клепар ДВНЗ «Прикарапатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0003-4923-8696
  • Н. С. Кравець ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0003-4334-1414
Ключові слова: соціально-виховне середовище, соціалізація особистості, соціокультурні цінності, формування духовних цінностей,, студенти вищих закладів освіти

Анотація

У статті особливе значення відведено процесу формування соціокультурних та духовних цінностей студентської молоді, що належить соціальному середовищу, соціально-педагогічним факторам. Здійснено теоретичне узагальнення й практичне розв’язання наукової проблеми формування соціокультурних та духовних цінностей студентів в умовах соціально-виховного середовища. Подано, що вихованню властиві всі складові елементи: наявність як мінімум двох індивідів, суб’єктів-об’єктів виховання, дії, вчинки, акти, за допомогою яких відбувається виховний вплив у вигляді прийомів, методів та засобів виховання, а також їхніх елементів у вигляді слів, дотиків, рухів, спрямованих на адресу один одного і таких, що впливають на їхню поведінку.

Соціальне середовище являє собою сукупність соціальних умов життєдіяльності людини (сфери суспільного життя, соціальні інститути, соціальні групи), що впливають на її свідомість і поведінку. Зазначено, що соціокультурні та духовні цінності мають практичне вираження у реальній поведінці студентів. Серед визначальних завдань соціально-виховного процесу у вищій школі постає забезпечення умов формування соціокультурних та духовних цінностей студентів. Кінцевим результатом педагогічної діяльності в університеті в цілому і кожного викладача зокрема є високодуховний випускник. Для того щоб уявити, якими якостями він повинен володіти у складному і багатоплановому процесі формування соціокультурних та духовних цінностей та орієнтацій, необхідно створити соціально-педагогічну технологію формування соціокультурних та духовних цінностей студентів.

Визначено базові функції соціально-виховного середовища: культурологічна, ціннісно-утворююча, адаптаційна, соціалізована, функція соціального контролю, нормативна, інтегративна.

Біографії авторів

Т. В. Потапчук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Потапчук Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, Україна). E-mail: tatvolod@ukr.net

М. В. Клепар, ДВНЗ «Прикарапатський національний університет імені Василя Стефаника»

Клепар Марія Василівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарапатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, Україна). E-mail: mklepar10@gmail.com

Н. С. Кравець, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кравець Надія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, Україна) E-mail: westangel@ukr.net

Посилання

1. Гапон Ю. А. Соціально-педагогічні технології виховання: теоретичні основи і практика. Педагогіка і психологія. 2006. # 2. C. 108–115.
2. Зеличенко А. И. Психология духовности. Москва : Изд-во Трансперсонального Института, 1996. 400 с.
3. Колісник О. П. Ступені духовності та психологічні механізми саморозвитку особистості. Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ–Луцьк, 1994. Ч. 1, розд. ІІІ. С. 349–392.
4. Костина Т. И. Духовность, образование, личность в условиях становления общества устойчивого развития: в 2-х ч. / Под ред. Ю. Л. Егорова. Москва : Изд-во «Микропринт», 2000. Ч. 1. 114 с.
5. Мартинюк І. В. Національне виховання: Теорія і методологія: методичний посібник. Київ : ІСДО, 1999. 160 с.
6. Матюша І. К. Духовність та її виховання у молодших школярів. Педагогіка і психологія. 2007. # 3. С.171‒178.
7. Омельченко Ж. Формування в учнів загальнолюдських цінностей. Теоретичні й методологічні основи. Шлях освіти. 2005. # 6. С. 15–18.
References
1. Hapon, Yu. A. (2006). Sotsialno-pedahohichni tekhnolohii vykhovannya: teoretychni osnovy i praktyka [Socio-pedagogical technologies of education: theoretical foundations and practice]. Pedahohika i psykholohiya, 2, 108–115 (ukr).
2. Zelichenko, A. I. (1996). Psikhologiya dukhovnosti [Psychology of spirituality], 400. Moscow: Publishing House of the Transpersonal Institute (rus).
3. Kolisnyk, O. P.(1994). Stupeni dukhovnosti ta psykholohichni mekhanizmy samorozvytku osobystosti. Mentalnist. Dukhovnist. Samorozvytok osobystosti: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Degrees of spirituality and psychological mechanisms of personal self-development. Mentality. Spirituality. Self-development of personality: materials of the International Scientific and Practical Conference], Ch. 1, Part III, 349–392. Kyiv – Lutsk (ukr).
4. Kostina, T. I. (2000). Dukhovnost, obrazovanie, lichnost v usloviyakh stanovleniya obshhestva ustoychivogo razvitiya [Spirituality, education, personality in the conditions of formation of a society of sustainable development], Ch. 1, 114. In 2 books Yu. L. Egorov (Ed.). Moscow: Mikroprint (rus).
5. Martyniuk, I. V. (1999). Natsionalne vykhovannya: Teoriya i metodolohiya: metodychnyi posibnyk [National education: Theory and methodology: methodological manual], 160. Kyiv: ISDO (ukr).
6. Matiusha, I. K. (2007). Dukhovnist ta ii vykhovannya u molodshykh shkolyariv [Spirituality and its upbringing in junior schoolchildren]. Pedahohika i psykholohiya, 3, 171-178 (ukr).
7. Omelchenko, Zh. (2005). Formuvannya v uchniv zahalnoliudskykh tsinnostey. Teoretychni i metodolohichni osnovy [Formation of universal values in students. Theoretical and methodological bases]. Shlyakh osvity, 6, 15 – 18 (ukr).
Опубліковано
2020-06-29