ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПОКАЗНИКА ЇХ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ

Ключові слова: культура мовлення, мовна культура, культура спілкування, молодші школяри

Анотація

З огляду на те, що основним завданням сучасної шкільної освіти визначено формування в учнів ключових компетенцій, найважливішою з яких є комунікативна, акцентовано, що робота з формування і становлення особистості відбувається через спілкування і починається з розвитку мовлення уже в сім’ї, далі в дитячих освітніх установах, продовжується в загальноосвітній і старшій школах.

У статті розглянуті особливості формування культури мовлення у молодших школярів як показника і складової культури спілкування. Доведено, що культура мовлення і культура спілкування не існують одна без одної. Культура мови передбачає дотримання мовцем вимог володіння правилами вимови і слововживання, вміння вдаватися до виразних мовних засобів з урахуванням цілей і завдань мови. Разом із тим, культура мовлення розкриває не тільки нормованість і багатство мови, а й загальну культуру людини, її вихованість, тактовність, толерантність до інших тощо, вона стає відображенням культури спілкування.

Авторами представлено актуальний погляд на вивчаєму проблему в педагогічній науці; розкрито якісні характеристики культури мовлення; представлені практичні шляхи формування і розвитку мовленнєвої культури.

Наголошено, що педагогічна робота по формуванню культури мовлення учнів молодших класів складається з розвитку мовного слуху; вироблення літературної вимови; поповнення словникового запасу; освоєння комунікативної і етичної сторони мови (Дерев’янко); і відбувається через певну систему завдань, вправ, методів і форм (деякі з них представлені в поданій статті). Зміст занять будується через: обговорення актуальних життєвих проблем; використання ігрових технологій; індивідуальну роботу і роботу в парі, в діалозі; завдання на пошук помилок, порівняння і зіставлення; творчі завдання на розвиток уяви, фантазії (створення казок, оповідань, творче читання тощо). Такі форми і методи сприяють не тільки розвитку пам’яті, а й логіки, аналітичного і образного мислення, вчать слухати, висловлювати думки, вчать взаєморозумінню, толерантності і співтворчості.

Біографії авторів

А. К. Раду, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Раду Аліна Костянтинівна – магістрантка 1 курсу педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету (м. Ізмаїл, Україна).
E-mail: radu.alya@gmail.com

С. С. Рашидова, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Рашидова Світлана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: svetlana101068@gmail.com

Посилання

1. Бех І.Д. Виховання особистості : підручник. Київ : Либідь, 2008. 848 с.
2. Більдіна М. Педагогічні умови формування культури поведінки молодших школярів у позакласній діяльності. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2014. Вип. 48. С. 182–186.
3. Бондаревська Є. В. Сенс і стратегія особистісно-орієнтованого виховання. Педагогіка. 2001. № 1. С. 17–24.
4. Вербещук С. В. Формування мовленнєвої культури учнів початкової школи в процесі літературного читання: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова). Івано-Франківськ, 2016.
5. Дерев’янко Н. П. Теоретичні засади формування громадянської культури учнів загальноосвітньої школи: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Луганськ, 2004.
6. Корніяка О. М. Психологія комунікативної культури школяра. Київ : Міленіум, 2006.
7. Проценко О. П. Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування: автореф. дис. … канд. філ. наук: спец. 09.00.07 «Логіка». Київ, 2004.
8. Степанов О. М. Психологічна енциклопедія. Київ : Академвидав, 2006.
9. Тернопільська В. І. Шляхи виховання соціально-комунікативної культури молодших школярів. Початкова школа. 2009. № 10. 9–12.
10. Шестобуз О. С. Вікові особливості формування комунікативної культури молодших школярів. SWorld – 20-27 December. 2006. С. 22‒30
11. Шулигіна Р. А. Формування культури спілкування старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Київ, 2007.
References
1. Bekh, I. D. (2008) Vykhovannya osobystosti: Pidruchnyk [Personality education: textbook]. Kyiv: Lybidʹ, 848 (ukr).
2. Bilʹdina, M. (2014) Pedahohichni umovy formuvannya kulʹtury povedinky molodshykh shkolyariv u pozaklasniy diyalʹnosti [Pedagogical conditions of formation of culture of behavior of junior schoolchildren in extracurricular activities]. Psykholoho-pedahohichni problemy silʹsʹkoyi shkoly, 48, 182-186 (ukr).
3. Bondarevsʹka, Ye. V. (2001) Sens i stratehiya osobystisno-oriyentovanoho vykhovannya [The meaning and strategy of personality-oriented education]. Pedahohika, 1, 17–24 (ukr).
4. Verbeshchuk, S.V. (2016). Formuvannya movlennevoii kultury uchniv pochatkovoii shkoly v protsesi literaturnoho chytannya [Formation of speech culture of elementary schoolchildren in the process of literaturnoho reading]. (Candidate’s thesis in Pedagogy). Ivano-Frankivsk (ukr).
5. Derev’yanko, N. P. (2004) Teoretychni zasady formuvannya hromadyansʹkoyi kulʹtury uchniv zahalʹnoosvitnʹoyi shkoly [Theoretical principles of formation of civic culture of students of secondary school] (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy: 13.00.01). Luhansʹk (ukr).
6. Korniyaka, O. M. (2006) Psykholohiya komunikatyvnoyi kulʹtury shkolyara [Psychology of communicative culture of the student]. Kyiv: Milenium (ukr).
7. Protsenko, O. P. (2004) Etyket yak aksiolohichnyy vymir kulʹtury povedinky i spilkuvannya [Etiquette as an axiological dimension of the culture of behavior and communication]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Philosophy: 09.00.07). Kyiv: "Lohika" (ukr).
8. Stepanov, O. M. (2006) Psykholohichna entsyklopediya [Psychological Encyclopedia]. Kyiv: Akademvydav (ukr).
9. Ternopilʹsʹka, V. I. (2009) Shlyakhy vykhovannya sotsialʹno-komunikatyvnoyi kulʹtury molodshykh shkolyariv [Ways of education of social and communicative culture of junior schoolchildren]. Pochatkova shkola, 10, 9–12 (ukr).
10. Shestobuz O.S. (2006) Vikovi osoblyvosti formuvannya komunikatyvnoyi kulʹtury molodshykh shkolyariv [Age features of formation of communicative culture of junior schoolchildren]. SWorld – 20-27 December. 22-30 (ukr).
11. Shulyhina, R. A. (2007) Formuvannya kulʹtury spilkuvannya starshoklasnykiv u vykhovnomu protsesi zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv [Formation of culture of communication of senior pupils in educational process of comprehensive educational institutions] (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy: 13.00.07). Kyiv (ukr).
Опубліковано
2020-06-29