ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ» В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Ключові слова: практична підготовка, дистанційна форма навчання, студенти, «Moodle», «ZOOM»

Анотація

У статті схарактеризовано термін «практична підготовка» як складника професійної освіти, що відображає закономірності, зміст, методи і форми організації процесу формування готовності здобувачів вищої освіти до їх професійної діяльності. Проаналізовано погляди наукових діячів щодо організації практичної підготовки студентів галузі знань «Сфера обслуговування», а також законодавчі документи, що регламентують процес проходження практики. Обґрунтовано, що практична підготовка здобувачів вищої освіти Запорізького національного університету є невід’ємною складовою підготовки майбутніх фахівців за всіма рівнями вищої освіти. Навчально-методичне забезпечення практичної підготовки складають наскрізна програма практики для кожного освітнього рівня за освітньою програмою та робоча програма практики для кожного її виду практики. Перелік видів практики для кожної спеціальності та освітньої програми визначаються навчальними компонентами освітніх програм, тривалість і терміни практики – навчальними планами. До практичної підготовки студентів галузі знань «Сфера обслуговування», до якої належать спеціальності «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа», належать такі види практик, як навчально-ознайомча та виробничі. Схарактеризовано сучасну епідеміологічну ситуацію, що склалася в нашій країні та світі, і опанування особливого режиму організації освітнього процесу – дистанційного (онлайн). Визначено заходи організації дистанційного проходження практичної підготовки здобувачів освіти означених спеціальностей за допомогою використання онлайн-платформи «Moodle», а також онлайн-платформи організації відео-конференцій «ZOOM».

Біографія автора

А. В. Сидорук, Запорізький національний університет

Сидорук Анна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна). E-mail: anna0956564651@gmail.com

Посилання

1. Федорченко В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 2005. 512 с.
2. Федорченко В. К., Фоменко Н. А. Педагогіка туризму. Київ : Видавничий дім «Слово», 2004. 296 с.
3. Освітній портал «Кадровик-01». URL: https://www.kadrovik01.com.ua/news/4101-chi-mojna-pd-chas-karantinu-brati-studentv-na-praktiku (дата звернення: 01.06.2020).
4. Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти Запорізького національного університету URL: http://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/
normatyvna_basa/polozhennya_pro_praktichnu_p__dgotovku_zdobuvach__v_vischoyi_osv__ti_znu.pdf (дата звернення: 01.06.2020).
References
1. Fedorchenko, V. K. (2005). Teoretychni ta metodychni zasady podhotovky fakhivtsiv dlya sfery turyzmu [Theoretical and methodical bases of preparation of experts for sphere of tourism]. (Doctor’s Thesis in Pedagogy), 512. Institute of pedagagy and psychology of professional education of NAES of Ukraine y psykholohiyi profesiynoyi osvity APN Ukrayiny, Kyiv (ukr).
2. Fedorchenko, V. K., & Fomenko, N. A. (2004). Pedahohika turyzmu [Pedagogy of tourism], 296. Kyiv: Vydavnychyy dim "Slovo" (ukr).
3. Osvitniy portal "Kadrovyk-01" [Educational portal "Personnel-01"]. Retrieved from https://www.kadrovik01.com.ua/news/4101-chi-mojna-pd-chas-karantinu-brati-studentv-na-praktiku (date of appeal: 01.06.2020) (ukr).
4. Polozhennya pro praktychnistʹ pidhotovku zdobuvachiv vyshchoyi osvity Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu [Regulations on practical training of higher education students of Zaporizhia National University]. Retrieved from http://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/normatyvna_basa/polozhennya_pro_praktichnu_p__dgotovku_zdobuvach__v_vischoyi_osv__ti_znu.pdf (date of appeal: 01.06.2020)
Опубліковано
2020-06-29