РИЗИКИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ключові слова: соціалізація, інформаційне суспільство, соціальні мережі, ризики, молодь, сім’я, освіта, масова культура, кіберсоціалізація

Анотація

У статті говориться про кризи соціалізації молоді в умовах інформаційного суспільства. Нова модель соціалізації молоді знаходиться на етапі становлення. Глобалізаційні процеси відбиваються на цій соціальній групі в першу чергу. Зміна цінностей, особливостей та способів спілкування, що породжені цифровою революцією, сприяли посиленню індивідуалізації соціальних практик. Зростання складності соціального життя супроводжується інтенсифікацією процесів обміну інформацією і підвищенням потреби людей в ній. Адаптуючись до нових умов існування, сучасна людина змушена трансформувати свої когнітивні стратегії й встигати обробляти більшу кількість інформації за коротший проміжок часу. Лінійне, бінарне мислення замінюється нелінійним. Сьогодні людина все частіше мислить яскравими образами, брендами, рекламними текстами, не маючи цілісної картини. Під тиском інформаційного потоку змінюється свідомість людини, її мова, процес мислення, комунікативні якості особистості. Змінюється співвідношення традиційних та нових форм в структурі практик читання сучасної молоді. Розглядається процес кіберсоціалізації особистості, який набуває значущості в умовах трансформації соціокультурного середовища і ціннісної системи. Акцентується увага на системі освіти як ключовому інституті у забезпеченні соціального розвитку молоді. Актуальність цієї проблематики пов'язана з розвитком віртуального комунікативного простору соціальних мереж і появою у сучасної молоді потреби в соціальних мережах.

Біографія автора

Н. А. Уманец, Національний університет «Львівська політехніка»

Уманець Наталія Анатоліївна – старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна). E-mail: natalia.11@ukr.net

Посилання

1. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние / Пер. с англ. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 374 с.
2. Кількість інтернет-користувачів в Україні. Інтернет-журнал Консалтинг в Україні. URL: http://consulting-ua.com (дата звернення: 15.06.2020.)
3. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні: за результатами дослідження 2019 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Д. М. Павлова, Н-М. К. Нгуєн, О. Г. Левцун, Н. П. Пивоварова, О. Т. Сакович; О. В. Флярковська. Київ :ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», 2019. 214 с. URL: http://knowledge.org.ua/wp-content/uploads/
2019/10/B_Report_ESPAD_2019_Internet.pdf (дата звернення: 17.06.2020)
4. Мудрик А. В. Социализация и школа на рубеже веков. Полидисциплинарное видение социокультурных вызовов школе: дополнительность и оппозиции: материалы круглого стола (29 июня – 1 июля 2015). Ульяновск : ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34241877&selid=26126311 (дата звернення: 27.05. 2020)
5. Плешаков В. А. Киберсоциализация как инновационный социально-педагогический феномен. Преподаватель XXI век. 2009. № 3. Т. 1. С. 32–39. URL: http://sirdionis.ucoz.ru/load/prezentacija_po_teme_kibersocializacija/1-1-0-1 (дата звернення: 15.06.2020)
6. Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз). Київ : МАУП2000. 278 с.
References
1. Zimbardo, F., & Lyayppe, M. (2001). Sotsial'noe vliyanie [Social influence], 374. Translation from English. Saint-Peterburg: Piter (rus).
2. Kilkist internet-korystuvachiv v Ukraini [Number of Internet users in Ukraine]. Internet-zhurnal Konsaltynh v Ukraini. Retrieved from http://consulting-ua.com (date of appeal: 15.06.2020.) (ukr).
3. Balakirieva, O. M., Pavlova D. M., Nhuien N-M. K., Levtsun, O. H., Pyvovarova, N. P., Sakovych, O. T., & Fliarkovska, O. V (2019). Kurinnia, vzhyvannia alkoholiu ta narkotychnykh rechovyn sered pidlitkiv, yaki navchaiutsia: poshyrennia y tendentsii v Ukraini: za rezultatamy doslidzhennia 2019 roku v ramkakh mizhnarodnoho proektu "Ievropeiske opytuvannia uchniv shchodo vzhyvannia alkoholiu ta inshykh narkotychnykh rechovyn – ESPAD" [Smoking, alcohol and drug use among adolescents who are studying: prevalence and trends in Ukraine: according to the results of a 2019 study in the framework of the international project "European survey of students on alcohol and other drug use - ESPAD"]., 214 Kyiv: TOV "OBNOVA KOMPANI". Retrieved from http://knowledge.org.ua/wpcontent/uploads/2019/10/B_Report_ESPAD_2019_Internet.pdf (date of appeal: 17.06.2020) (ukr).
4. Mudrik, A. V. (2015). Sotsializatsiya i shkola na rubezhe vekov. Polidistsiplinarnoe videnie sotsiokul'turnykh vyzovov shkole: dopolnitel'nost' i oppozitsii: materialy kruglogo stola (June 29 – July 1, 2015) [Socialization and school at the turn of the century.]. Ul'yanovsk: FGBOU VPO "UlGPU im. I. N. Ul'yanova". Retrieved from https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34241877&selid=26126311 (date of appeal: 27.05.2020) (ukr).
5. Pleshakov, V. A. (2009) Kibersotsializatsiya kak innovatsionnyy sotsial'no-pedagogicheskiy fenomen [Cyber socialization as an innovative socio-pedagogical phenomenon]. Prepodavatel' XXI vek, 3, Vol. 1, 32–39. Retrieved from http://sirdionis.ucoz.ru/load/prezentacija_po_teme_kibersocializacija/1-1-0-1 (date of appeal: 15.06.2020) (rus).
6. Tsyba, V. T. (2000). Sotsiolohiia osobystosti: systemnyi pidkhid (sotsialno-psykholohichnyi analiz) [Sociology of personality: a systematic approach (socio-psychological analysis)], 278. Kyiv: MAUP (rus).
Опубліковано
2020-06-29