ВПЛИВ МИСТЕЦТВА НА ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ КУЛЬТУРИ

Ключові слова: мистецтво, культура, окультурення, художність, гуманітарність, виховання, Людина Культури

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз впливу мистецтва на виховання у студентської молоді якостей Людини Культури. Підкреслено, що культура є фундаментальною основою збереження людини від тих негативних впливів сучасної цивілізації, які спрямовані на руйнування власне людського в людині. Автор зауважує, що культура формує особливий тип людини, яка у різні історичні епохи відповідає духу свого часу; а також вона є стрижнем людської особистості, який втілює в собі світоглядну культуру особистості, світовідношення, систему цінностей і смислів людського життя і виділяє людську людськість над жорстокістю та байдужістю; важливою умовою удосконалення особистості, вибору культурних ідеалів людського життя. Автор підкреслює, що окультурення – це є олюднення особистості, здатної жити в людському суспільстві. З’ясовано, що виховання культури покладено на гуманітарні науки. Особлива роль автором відводиться саме живому знанню, яке дає студентам можливість «саморефлексувати», «бути самим собою», «пізнавати себе», «говорити про себе».

Автор статті акцентує особливу увагу на збереженні у людини саме людських якостей, пов’язаних з життєлюбством, працелюбством, вірою, любов’ю, добротою, світорозумінням, світовідношенням, патріотизмом. У статті наголошується на тому, що людина повинна бути гармонійно розвиненою, духовно-моральною, художньо-естетичною і висококультурною. Доведено, що важлива роль у вихованні найкращих людських рис, морально-естетичних ідеалів належить мистецтву, адже його використання в освітньому процесі ЗВО сприяє взаємозбагаченню, взаємодоповненню образного і абстрактно-логічного мислення та сприяє сутнісним змінам в духовно-культурному та художньо-естетичному відношенні особистості до світу. Автор робить висновок – мистецтво має навчити людей культивувати Добре, Прекрасне, сприяти формуванню найвищих людських ідеалів, прагненню до творчості, що дозволить виховати в майбутньому зі студента справжню Людину Культури.

Біографія автора

Г. П. Шевченко, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Шевченко Галина Павлівна – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор науково-дослідного Інституту духовного розвитку людини, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти», завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк – м. Київ, Україна). E-mail: shevchencko.gala@gmail.com

Посилання

1. Альварес М. Простота уюта. Хюгге, лагом и энергия повседневных удовольствий / пер. с англ. Ирины Вышеславцевой. Санкт-Петербург : Изд-во ИГ «Весь», 2019. 224 с. URL: https://www.litmir.me/br/?b=644804&p=1 (дата звернення: 16.06.2020).
2. Бондарєв Ю. Диалоги о формулах и красоте. Кн. для учителя. Москва : Просвещение, 1990. 224 с.
3. Выготский Л. С. Психология искусства. Москва, 1968. 576 c.
4. Голсуорси Джон. Мастерство. Собрание сочинений в 8-ми томах. Москва, 1986. Т. 5.
5. Зинченко В. П. «Психологическая педагогика». Материалы к курсу лекций «Живое Знание». Самара, 1998. 216 с.
6. Ильин И. А. Что такое художественность. Одинокий художник. Москва: Искусство, 1993. 348 с.
7. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. Москва, 1992. 543 с.
8. Станиславский К. С. Соч. Т. 6. Москва, 1958.
9. Тоффлер Э. Шок будущего: пер. с англ. Москва: Издательство ACТ, 2002. 557 с.
10. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. Москва, 1999. 532 с.
11. Шалва Амонашвили: «Современные дети – это народ другой породы» / Сост. Д. Зайцева. Газета 7 дней. КОМПЕТЕНТНО. № 40 от 03 октября 2019. URL: https://7dney.by/ru/issues?art_id=6815 (дата звернення: 13.06.2020).
12. Schafer D. Paul. The Age of Culture. A New Road Book. Rock’s Mill Press. 2014. 231 р.
References
1. Alvarez, M. (2019). The Simplicity of Cozy: Hygge, Lagom & the Energy of Everyday Pleasures, 224. Translated from English by Irina Vysheslavtseva. Saint-Petersburg: Ves. Retrieved from https://www.litmir.me/br/?b=644804&p=1 (дата звернення: 16.06.2020) (rus).
2. Bondarev, Yu. (1990). Dialogi o formulakh i krasote. Kn. dlya uchitelya [Dialogues about formulas and beauty. Book. for the teacher], 224. Moscow: Prosveshchenie, 224 (rus).
3. Vygotsky, L. S. (1968). Psikhologiya iskusstva [Psychology of art], 576. Moscow, (rus).
4. Galsworthy, J. (1986). Masterstvo. Sobranie sochineniy v 80-mi tomakh [Craftsmanship. Collected works in 8 volumes], Vol. 5. Moscow (rus).
5. Zinchenko, V. P. (1998). "Psikhologicheskaya pedagogika". Materialy k kursu lektsiy "Zhivoe Znanie" ["Psychological Pedagogy". Materials for the course of lectures "Living Knowledge"]. Samara, 216 (rus).
6. Ilyin, I. A. (1993). Chto takoe khudozhestvennost'. Odinokiy khudozhnik [What is artistry. Lonely artist.], 348. Moscow: Iskusstvo 348 (rus).
7. Sorokin, P. A. (1992). Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo [Man. Civilization. Society], 543. Moscow (rus).
8. Stanislavski, K. S. (1958). Sochineniya [Works], Vol. 6. Moscow (rus).
9. Toffler, A. (2002). Shok budushchego [Future shock]. Transl. from English. Moscow: ASТ (rus).
10. Huntington, S. (1999). Stolknovenie tsivilizatsiy i preobrazovanie mirovogo poryadka. Novaya postindustrial'naya volna na Zapade. Antologiya [Clash of civilizations and the transformation of the world order. New post-industrial wave in the West. Anthology], 532. Moscow (rus).
11. Zaitseva, D. (2019). Shalva Amonashvili: "Sovremennye deti – eto narod drugoy porody" [Shalva Amonashvili: "Modern children are a people of a different breed"]. Newspaper 7 dney. KOMPETENTNO. No.40 on October 03, 2019. Retrieved from https://7dney.by/ru/issues?art_id=6815 (date of appeal: 13.06.2020) (rus).
12. Schafer, D. P. (2014). The Age of Culture. A New Road Book. Rock’s Mills Press (eng).
Опубліковано
2020-06-29