ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ: ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Ключові слова: педагогічна компаративістика, педагогічна підтримка обдарованих школярів, завдання і функції порівняльних досліджень з проблеми педагогічної підтримки обдарованих школярів, фактори, що підлягають аналізу у контексті педагогічної підтримки обдарованих школярів, таксономія результатів порівняння теорії і практики педагогічної підтримки обдарованих школярів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем компаративістики у галузі педагогічної підтримки обдарованих школярів. Розкриті завдання, функції та фактори педагогічної підтримки обдарованих школярів в Україні та закордоном в контексті компаративістики. Підкреслено, що порівняльна педагогіка покликана об’єктивно вивчати міжнародний досвід становлення теорії і практики освіти. Це стосується й педагогіки обдарованості, основними завданнями якої є пояснення, передбачення і перевірка. Із цих завдань випливають такі її функції як пояснювальна, прогностична, критична та функція перенесення. Відмічається, що рекомендації компаративіста можуть впливати на політику в галузі досліджень і практики шкільної обдарованості у вітчизняній педагогіці, що не можна допускати неточностей у цих порадах. Рекомендації мають бути чіткими, зрозумілими виконавцям і адресовані керівникам освіти, шкільним управлінцям, педагогам, батькам та самим учням. Втім, розробляючи рекомендації, слід пам’ятати, що традиції, які склалися у тій чи іншій країні, не завжди можна переносити на національну систему освіти через рівень економічного розвитку країн, цінності народу тощо. Таксономія результатів, які мають бути враховані при аналізі педагогічної підтримки обдарованих учнів, має бути такою: освітня політика; організація підтримки (національний, регіональний, муніципальний, шкільний рівні); фінансування заходів; навчальні плани й навчальні програми, посібники (слід пам’ятати, що їх зміст в різних країнах орієнтується на різні філософські системи – прагматизм, раціоналізм, гуманізм тощо, різні педагогічні концепції); орієнтація змісту освіти. Також слід врахувати досвід підготовки педагогічних кадрів до роботи із обдарованими школярами, сімейне виховання, допомогу різноманітних благодійних фондів, позакласну роботу.

Біографія автора

В. М. Алфімов , Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Алфімов Валентин Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). Е-mail: alfimov_val@meta.ua

Посилання

1. Вульфсон Б. Л. Сравнительная педагогика: история и современные проблемы. Москва : УРАО, 2003. 232 с.
2. Джуринский А. Н. Сравнительная педагогика: учеб. пособ. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. Москва : ACADEMIA, 1998. 171 с.
3. Іванюк І. Міжнародні порівняльні дослідження як інструмент моніторингу якості освітніх систем. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ :К.І.С., 2004. С. 48-59.
4. Локшина О. І. Міжнародні порівняльні дослідження якості знань учнів як інструмент моніторингу якості освітніх систем. Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти: матеріали методолог. семінару АПН України, (Київ, 15 листоп. 2006 р.). Київ : СПД Богданова А. М., 2007. С. 47-56 с.
5. Малькова З. А. Методологические проблемы сравнительной педагогики: сб. научн. тр. АПН СССР, НИИ теории и истории педагогики. Москва : АПН СССР, 1991. 92 с.
6. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. / упоряд.: І. М. Богданова, Н. І. Дідусь, З. Н. Курлянд [та ін.]. Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2000. 164 с.
7. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. [2-ге вид., стер.]. Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. 320 с.
References
1. Wolfson, B. (2003). Sravnitelnaya pedagogika: istoriya i sovremennye problem [Comparative pedagogy: history and modern problems], 232. Moscow: URAO (rus).
2. Dzhurinsky, A. (1998). Sravnitelnaya pedagogika: ucheb. posob. dlya stud. sred. i vyssh. ped. ucheb. zavedeniy [Comparative pedagogy: textbook for students of secondary and higher pedagogical establishments], 171. Moscow: ACADEMIA (rus).
3. Ivaniuk, I. (2004). Mizhnarodni porivnialni doslidzhennia yak instrument monitorynhu yakosti osvitnikh system [International comparative research as a tool for monitoring the quality of educational systems]. Monitorynh yakosti osvity: svitovi dosiahnennia ta ukrainski perspektyvy, 48-59. Kyiv: К.І.С. (ukr).
4. Lokshyna, O. (2007). Mizhnarodni porivnialni doslidzhennia yakosti znan uchniv yak instrument monitorynhu yakosti osvitnikh system [International comparative studies of students’ knowledge quality as a tool for monitoring the quality of educational systems]. Problemy yakosti osvity: teoretychni i praktychni aspekty: materialy metodoloh. seminaru APN Ukrainy, 47-56. Kyiv: SPD Bogdanova A. M. (ukr).
5. Malkova Z. (1991). Metodologicheskie problemy sravnitel'noy pedagogiki: sb. nauchn. tr. APN SSSR, NII teorii i istorii pedagogiki [Methodological problems of comparative pedagogy: Collection of Scientific Works], 92. Moscow: Academy of Pedagogical Sciences of the USSR (rus).
6. Bogdanova, I., Didus, N., & Kurliand, Z. (2000). Porivnialna pedahohika: navch. posib. [Comparative pedagogy: textbook]. Odesa: Ushinsky PDPU, 164 p (ukr).
7. Sbrueva, A. (2004) Porivnialna pedahohika: navch. posib. [Comparative pedagogy: textbook] (2nd ed., 320). Sumy: VTD "University Book" (ukr).
Опубліковано
2021-04-28