СУЧАСНІ ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В МЕДІАПРОСТОРІ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

  • M. O. Андреєва Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0001-6481-3631
  • О. М. Василенко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0001-5467-7509
  • К. А. Дмитренко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-4880-8274
Ключові слова: гендер, стереотипи, контент, гендерно-чутливі матеріали, медіапростір

Анотація

У статті розкриваються та аналізуються сучасні гендерні стереотипи, що акумулюються та нав’язуються у медіапросторі. Зазначається, що основним об’єктом впливу цих стереотипів виступає учнівська молодь, як основний споживач і користувач інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Наголошується, що однією з загальних функцій соціальних мереж є формування громадської думки, і, як зазначають автори, цю функцію соціальні мережі виконують в демократичному суспільстві, організовуючи на своїх сторінках обговорення важливих соціальних проблем, надаючи можливість виступу для всіх зацікавлених громадян з широкого кола актуальних питань. Визначено основні механізми формування і збереження гендерної нерівності у соціальних мережах, охарактеризовано основне завдання гендерного виховання підлітків, визначено закономірності.

Проведено ґрунтовний аналіз медіа-контенту на основі бесід і опитувань підлітків, зокрема учнів закладів загальної середньої освіти м. Харкова, за обраними критеріями: когнітивний, мотиваційний та поведінковий. Проведене опитування підлітків щодо виявлення найпопулярнішого у них контенту у соціальних мережах дало можливість визначити, що сфера інтересів дівчат – мода та краса, рукоділля та бьюті індустрія тощо; хлопців – спорт, тренування, музика, ігри тощо. Визначено, що гендерно-чутливі матеріали – це такі матеріали, що спрямовані на зменшення дискримінації за ознакою гендеру та висвітлюють гендерну проблематику у різноманітних сферах суспільного життя, зокрема у соціальних мережах.

У статті представлені матеріали моніторингу, під час якого аналізувалась кількість гендерно-чутливих матеріалів в мережі Інтернет і визначено їх соціалізуючий вплив на учнівську молодь.

Біографії авторів

M. O. Андреєва, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

 Андреєва Марія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: andreevamo1987@ukr.net

О. М. Василенко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Василенко Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: 1981velena@gmail.com

К. А. Дмитренко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Дмитренко Катерина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: dm_kat@ukr.net

Посилання

1. Бондар Т. С., Золочівський В. В. Актуальні проблеми рухового дозвілля підлітків за місцем проживання. Здоров'я людини у сучасному суспільстві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Сімферополь : Кримський інститут бізнесу, 2012. С. 25-27.
2. Вихор С. Т. Гендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / ТНПУ ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2006. 260 с.
References
1. Bondar, T. S. (2012). Aktualni problemy rukhovoho dozvillya pidlitkiv za mistsem prozhyvannia. Zdorovya lyudyny u suchasnomu suspilstvi: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoyi konferentsii. Simferopol, 25-27 (ukr).
2. Vykhor, S. T. (2006). Henderne vykhovannia uchniv starshoho pidlitkovoho ta rannoho yunatskoho viku [Gender education of older adolescents and young adolescents]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis). V. Gnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ternopil (ukr).
Опубліковано
2021-04-28