ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ВМІНЬ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

Ключові слова: художньо-педагогічний аналіз, заклад вищої освіти, музично-теоретична підготовка, професійно-педагогічна спрямованість навчання, методичний аналіз навчального матеріалу, фахові музичні дисципліни

Анотація

У статті розглядається процес формування вмінь художньо-педагогічного аналізу музичних творів під час вивчення студентами різних фахових музичних дисциплін. Досліджуються погляди науковців щодо визначення сутності та змісту поняття «художньо-педагогічний аналіз», його впливу на розвиток музичного сприймання школярів.

Визначаються основні педагогічні умови, які сприяють ефективному формуванню у майбутнього фахівця вмінь художньо-педагогічного аналізу музичних творів. До таких умов віднесено: забезпечення ґрунтовної музично-теоретичної підготовки студента; засвоєння студентом методичних знань щодо особливостей музичного сприймання учнів і специфіки організації з ними процесу слухання музики; професійно-педагогічну спрямованість викладання фахових музичних дисциплін; постійне закріплення набутих студентом вмінь у практичній діяльності.

Описуються основні форми роботи, які формують у майбутніх фахівців вміння художньо-педагогічного аналізу музичних творів. Виділяються найбільш типові недоліки при написанні студентами анотацій та здійсненні усного аналізу музичних творів під час аудиторних занять і проходження різних видів педагогічної практики. Наголошується на тому, що формування у студента вищезазначених вмінь має здійснюватися систематично протягом усього періоду навчання у закладі вищої освіти.

Біографія автора

І. М. Боднарук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Боднарук Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна). E-mail: irina.bodnaruk21@gmail.com

Посилання

1. Береза А. В. Педагогічно-виконавська практика майбутнього вчителя музики: навч.-метод. посіб. Вид. 2-ге, доп. Вінниця : НОВА КНИГА, 2010. 184 с.
2. Гродзенская Н. Л. Школьники слушают музыку. Москва : Просвещение, 1969. 77 с.
3. Дідич Г., Гейченко М. Використання художньо-педагогічного аналізу в процесі сприймання програмних музичних творів. Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В.Винниченка. Педагогічні науки. 2011. Вип. 99. С. 82–91.
4. Мартинчук Т. Т. Художньо-педагогічний аналіз музичного твору як необхідна складова фахових умінь вчителя початкової школи. Молодий вчений. 2018. № 5.2 (57.2) травень. С. 18–22.
5. Рева В. П. Художественно-педагогический анализ музыкальных произведений в общеобразовательной школе: метод. пособ. Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. 56 с.
6. Ростовський О. Я. Педагогіка музичного сприймання: навч.-метод. посіб. Київ : ІЗМН, 1997. 248 с.
7. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: навч.-метод. посіб. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. 160 с.
References
1. Bereza, A. V. (2010). Pedahohichno-vykonavska praktyka maibutnoho vchytelia muzyky: navch.-metod. posib. [Pedagogical and performance practice of the future music teacher: training manual]. (2nd edit., ad.), 184. Vinnytsia: NOVA KNYHA (ukr).
2. Grodzenskaya, N. L. (1969). Shkolniki slushayut muzyku [Schoolchildren listen to music], 352. Moscow: Prosveshchenie (rus).
3. Didych, H., & Heichenko, M. (2011). Vykorystannia khudozhno-pedahohichnoho analizu v protsesi spryimannia prohramnykh muzychnykh tvoriv [The use of artistic and pedagogical analysis in the process of perception of program musical compositions]. Scientific notes of Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University. Pedagogical Sciences, 99, 82-91 (ukr).
4. Martynchuk, T. T. (2018). Khudozhno-pedahohichnyi analiz muzychnoho tvoru yak neobkhidna skladova fakhovykh umin vchytelia pochatkovoi shkoly [Artistic-pedagogical analysis of music creation how is the required composition of the professional skills of the primary school teacher]. Young scientist, 5.2 (57.2) May, 18-22 (ukr).
5. Reva, V. P. (2001). Khudozhestvenno-pedagogicheskiy analiz muzykal'nykh proizvedeniy v obshcheobrazovatel'noy shkole: metod. posob. [Artistic and pedagogical analysis of musical compositions in a comprehensive school: training manual], 56. Mogilev: Mogilev State A. A. Kuleshov University (rus).
6. Rostovskyi, O. Ya. (1997). Pedahohika muzychnoho spryimannia: navch.-metod. posib. [Pedagogy of musical perception: training manual], 248. Kyiv: IZMN (ukr).
7. Rostovskyi, O. Ya. (2011). Teoriia i metodyka muzychnoi osvity: navch.-metod. posib. [Theory and methods of musical education: training manual], 160. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan (ukr).
Опубліковано
2021-04-28