СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОСЛАВНОЇ ОБЩИНИ ЗАСУДЖЕНИХ

Ключові слова: соціальне служіння, в’язниче служіння, душпастирська опіка, православна община, засуджені, інтеріоризація цінностей

Анотація

Функціональний простір релігійних спільнот не обмежується віроповчальною активністю і культовою практикою, він орієнтований і на соціальне служіння, де серед важливих напрямків на державному рівні визнано безоціночне прийняття особистості й супроводження осіб, які перебувають у конфлікті із законом, тобто в’язничне служіння. Нині особливої уваги заслуговують православні общини у контексті душпастирства засуджених. Саме допомога засудженим в процесі їх десоціалізації та ресоціалізації, розкаяння і примирення, отримання навичок відповідального життя, яка базується на традиційних християнських цінностях каяття, смирення, прагнення до миру, милосердя тощо дає можливість подолати трагедію відчуження людини й силами інтеріоризації цінностей змінити особу та показати їй новий шлях свого аксіологічного розвитку.

В даній статті подані результати соціально-психологічного аналізу православної общини на прикладі діючої установи виконання покарань. Звернено увагу на особливості функціонування православної общини, зокрема богослужбових і позабогослужбових напрямів душпастирської роботи із засудженими. Наголошено, що засуджені, які є постійними активними членами православних общин виправних установ, фіксуються як особи, які приймають участь у програмі диференційованого виховного впливу «Духовне відродження». Подано узагальнені результати опитування засуджених, які є членами православної общини. Серед низки індикаторів проаналізовано рівень освіти засуджених, наявність у них залежності, структуру сімейного стану та родинних зв’язків, причини скоєного злочину, ідентифікацію особистості, мотиви релігійного навернення, психічний стан після навернення тощо. Також визначено важливість таких засобів православної педагогіки та психології як богослужіння, заходи православної общини установи тощо.

Біографії авторів

Ю. Ю. Бойко-Бузиль, Державний науково-дослідний інститут МВС України

Бойко-Бузиль Юлія Юріївна – доктор психологічних наук, доцент, заступник завідувача науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення Державного науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ, Україна). E-mail: b-byy@ukr.net

М. О. Супрун , Київська духовна академія і семінарія

Супрун Микола Олексійович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри церковно-практичних дисциплін Київської духовної академії і семінарії (м. Київ, Україна). E-mail: suprun62@ukr.net

І. В. Пахомов, Білоцерківський центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

Пахомов Ілля Володимирович – старший викладач циклу психолого-педагогічних дисциплін Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (м. Біла Церква, Україна). E-mail: pahomovilyavolodimirovich@gmail.com

Посилання

1. Олішевський О. В. Православна Церква як суб’єкт протидії злочинності та профілактики злочинів. Форум права. 2011. № 3. С. 565–569.
2. Косенко Г. В. Розвиток душпастирства в Україні як механізм партнерської взаємодії органів державної влади і релігійних організацій. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2013. Вип. 2. С. 84–89.
3. Висоцька Х. О., Степанюк А. Х. Новий етап взаємодії між установами виконання покарань та релігійними організаціями: законодавчі та практичні результати. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2019. №5.
4. Пахомов І. В., Супрун М. О. Православні цінності як чинник ресоціалізації засуджених. Труди Київської Духовної Академії. 2016. № 25. С. 285–297.
References
1. Olishevskyi, O. V. (2011). Pravoslavna Tserkva yak subiekt protydii zlochynnosti ta profilaktyky zlochyniv [The Orthodox Church as a subject of crime prevention and crime prevention]. Forum prava, 3, 565–569 (ukr).
2. Kosenko, H. V. (2013). Rozvytok dushpastyrstva v Ukraini yak mekhanizm partnerskoi vzaiemodii orhaniv derzhavnoi vlady i relihiinykh orhanizatsii [Development of pastoral care in Ukraine as a mechanism of partnership between public authorities and religious organizations]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohiky ta psykholohii, 2, 84–89 (ukr).
3. Vysotska, Kh. O., & Stepaniuk, A. Kh. (2019). Novyi etap vzaiemodii mizh ustanovamy vykonannia pokaran ta relihiinymy orhanizatsiiamy: zakonodavchi ta praktychni rezultaty [A new stage of interaction between penitentiaries and religious organizations: legislative and practical results]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka", 5 (ukr).
4. Pakhomov, I. V., & Suprun, M. O. (2016). Pravoslavni tsinnosti yak chynnyk resotsializatsii zasudzhenykh [Orthodox values as a factor of resocialization of convicts]. Trudy Kyivskoi Dukhovnoi Akademii, 25, 285–297 (ukr).
Опубліковано
2021-04-28