ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Ключові слова: дослідницька компетентність, дослідницька діяльність учителя, професійна підготовка вчителя, дослідницькі вміння й навички, учитель української мови та літератури

Анотація

У статті висвітлено сутність дослідницької компетентності вчителя, розкрито етапи організації дослідницької роботи майбутніх учителів української мови та літератури. Представлено комплекс педагогічних умов для ефективного формування дослідницьких умінь та навичок, який полягає в інтеграції науково-дослідної роботи у процес фахової підготовки майбутніх учителів української мови та літератури під час вивчення фахових дисциплін (написання курсових робіт), проходження практик (передусім педагогічних) та позааудиторної наукової діяльності (підготовка тез, статей, конкурсних студентських досліджень).

Визначено показники сформованості науково-дослідної діяльності: вміння формулювати мету й гіпотезу дослідження; вміння опрацьовувати різноманітні джерела з метою збирання необхідних даних; вміння вибирати основні й допоміжні методи проведення дослідження, вміння визначати практичну спрямованість дослідження.

Встановлено, що ефективне формування дослідницьких умінь і навичок має відбуватися лише під чітким і постійним керівництвом викладача, мета якого забезпечення постійного контролю й корекції рівнів сформованості дослідницьких умінь, що слугуватиме мотивувальним чинником для удосконалення дослідницьких навичок.

Доведено, що сформована дослідницька компетентність майбутнього вчителя української мови та літератури сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності, творчого мислення, дослідницьких навичок фахівця, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичного їх застосування під час вирішення поставленої освітньої проблеми, дає змогу викладачеві-філологу стати більш гнучким у парадигмі власних професійних обов’язків, конкурентоспроможним, допомагає бути більш успішним у подальшому житті.

Біографія автора

Г. П. Бондаренко , Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Бондаренко Галина Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології та журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: galyna.p.bondarenko@gmail.com

 

Посилання

1. Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. 2-е изд. Казань : Центр инновационных технологий, 2000. 608 с.
2. Головань М. С., Яценко В. В. Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність». Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: зб. наук. праць. Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. Випуск VII. С. 55-62.
3. Князян М. О. Педагогічні засади формування дослідницької спрямованості особистості студента. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: зб. наук. пр. Одеса, 2002. Вип. 11-12. С. 129-136.
4. Махмутов М. И. Современный урок: вопросы теории. Москва : Педагогика, 1981. 192 с.
5. Мацько Д. С. Формування науково-дослідницької компетентності – складової професійної культури майбутніх учителів іноземної мови як провідна мета національної системи освіти України. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Київ : НАПН України, 2016. Вип. 20(1). С. 317-332.
6. Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти». URL: https://osvita.ua/doc/files/news/787/78704/Nakaz_2736__3_.pdf. (дата звернення: 04.03.2021).
7. Саприкіна Н. Науково-дослідна робота як засіб розвитку креативних здібностей студентів-філологів. Вісник Львівського університету. URL: http://litmisto.org.ua/?p=19610 (дата звернення: 05.03.2021).
8. Сорочан Т. Професіоналізм та компетентності вчителів у контексті післядипломної освіти. Освіта на Луганщині. 2010. № 1. С. 7–12.
References
1. Andreev, V. I. (2000). Pedagogika: Uchebnyi kurs dlya tvorcheskogo samorazvitiya [Pedagogy: a training course for creative self-development], 608. (2-d ed.). Kazan: Tsentr innovatsyonnykh tehnologiy (rus).
2. Holovan, M. S., & Yatsenko, V. V. (2012). Sutnist ta zmist poniattia "doslidnytska kompetentnist" [The essence and content of the concept of "research competence"]. Teoriia ta metodyka navchannia fundamentalnykh dystsyplin u vyshchiy shkoli: zbirnyk naukovykh prats, VII, 55-62. Kryvyi Rih: Vydavnychyi viddil NMetAU (ukr).
3. Kniazian, M. O. (2002). Pedahohichni zasady formuvannia doslidnytskoi spriamovanosti osobystosti studenta [Pedagogical principles of research orientation formation student identity]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. K. D. Ushynskoho, Zb. Nauk pr., 11-12, 129-136. Odesa (ukr).
4. Makhmutov, M. I. (1981). Sovremennyj urok: voprosy teorii [A modern lesson: questions of theory], 192. Moscow: Pedagogika (rus).
5. Matsko, D. S. (2016). Formuvannia naukovo-doslidnytskoi kompetentnosti – skladovoi profesiynoi kultury maybutnikh uchyteliv inozemnoi movy yak providna meta natsionalnoi systemy osvity Ukrainy [Formation of research competence – a component of professional culture of future foreign language teachers as the leading goal of the national education system of Ukraine]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditey ta uchnivskoi molodi, 20(1), 317-332. Kyiv: NAES of Ukraine (ukr).
6. Profesiynyi standart za profesiyamy "Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity", "Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity" [Professional standard for the professions "Primary school teacher of general secondary education", "Teacher of general secondary education"]. Retrieved from https://osvita.ua/doc/
files/news/787/78704/Nakaz_2736__3_.pdf. (date of appeal: 04.03.2021) (ukr).
7. Saprykina, N. Naukovo-doslidna robota yak zasib rozvytku kreatyvnykh zdibnostey studentiv-filolohiv [Research work as a means of developing the creative abilities of students of philology]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Retrieved from http://litmisto.org.ua/?p=19610 (date of appeal: 05.03.2021) (ukr).
8. Sorochan, T. (2010). Profesionalizm ta kompetentnosti vchyteliv u konteksti pisliadyplomnoi osvity [Professionalism and competencies of teachers in the context of postgraduate education]. Osvita na Luhanshchyny, 1, 7–12 (ukr).
Опубліковано
2021-04-28