ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Ключові слова: прикордонна служба, педагогічні умови, майбутні офіцери-прикордонники, організаторська компетентність, компетентність

Анотація

У статті проаналізовано проблему реформування прикордонної служби України завдяки удосконаленню підготовки майбутніх офіцерських кадрів відомства. Розкрито сутність та статус компетентнісного підходу у системі вищої освіти України, представлено визначення компетентності та організаторської компетентності як здатність щодо здійснення департаменталізації; здатність щодо делегування повноважень; здатність щодо оцінки та визначення кількості персоналу, тобто «контрольного діапазону»; здатність до здійснення вертикального та горизонтального узгодження діяльності, тобто координації дій у прикордонному підрозділі). Проаналізовано зміст поняття «організація», а також основних теорій організації, зосередившись на її класичному варіанті. Представлено основні напрямки наукових досліджень з проблеми формування організаторської компетентності в майбутніх офіцерів-прикордонників. Педагогічними умовами є: розвиток мотивації майбутніх офіцерів-прикордонників щодо здійснення організаційної професійної діяльності; використання в освітньому процесі інноваційних технологій з метою формування професійно-організаторських знань; розроблення структурованого спецкурсу з метою формування організаторських умінь та навичок майбутніх офіцерів-прикордонників; формування рефлексивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників. Сформульовано висновки дослідження та перспективи подальших наукових пошуків (визначення результативних методик, прийомів та технологій у формуванні організаторської компетентності в майбутніх офіцерів-прикордонників, формулювання наскрізних та специфічних методичних рекомендацій науково-педагогічним працівникам щодо формування зазначеної компетентності в майбутніх фахівців).

Біографія автора

В. Волобуєв , Державна прикордонна служба України

Волобуєв В. начальник ВПС «Мілове» Луганського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. E-mail: volobuev-vladislavit@gmail.com

Посилання

1. Балагур Л. О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2015. 227 с.
2. Безрукова О. А. Відповідальність в сучасному світі: соціологічні інтерпретації та емпіричні студії: монографія. Запоріжжя. 2015. 308 с.
3. Богданюк О. Д. Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів Державної прикордонної служби: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2007. 20 с.
4. Гура О. І. Професійні компетенції та професійна компетентність педагога вищої школи: порівняльний аналіз понять. Наука і сучасність. Зб. наук. праць Націон. педаг. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2006. Том 54. С. 3–12.
5. Давидов П. Г. Вища освіта в Україні. Університетська освіта: навч. посіб. для студ. технічних спеціальностей. Донецьк : Світ книги; ДонІЗТ, 2012. 201 с.
6. Дем’янюк Ю. А. Формування військово-організаторських умінь у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2010. 20 с.
7. Діденко О. Сутність, зміст і структура поняття «професійна надійність фахівця». Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2015. № 1. С. 90-101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2015_1_1:0 (дата звернення: 12.01.21).
8. Зеер Э., Сыманюк Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования. Высшее образование в России. 2005. № 4. С. 23-30.
9. Зимняя І. А. Загальна культура і соціально-професійна компетентність людини. Вища освіта сьогодні. 2005. № 11. С. 14-20.
10. Злобіна О. Г. Особистість як суб’єкт соціальних змін: монографія. Київ : Інститут соціології НАН України, 2004. 400 с.
11. Іщенко Д. Методика оцінювання професійної компетентності офіцерів відділів прикордонної служби. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2015. № 2. С. 121-130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2015_2_13 (дата звернення: 12.01.21).
12. Кубіцький С. О. Система оцінювання готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2002. 19 с.
13. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір. Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ, 2008. 316 с.
14. Пилипенко В., Гончарук О. Вища освіта в Україні: інноваційний вимір. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Київ : Інститут соціології НАН України, 2014. Випуск 1 (15). С. 472–485.
15. Пільова С. Г. Визначення сутності понять «компетентність» і «компетенція» в сучасній педагогіці. Личность в образовательном пространстве: сб. науч. статей. Запорожье, 2010. Ч. 1. С. 141–143.
16. Про вищу освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145VIІI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2145-19 (дата звернення: 12.01.21).
17. Ручка А. О. Компетентність як ресурс життєвої активності. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Київ : Інститут соціології НАН України, 2017. С. 264–274.
18. Свірчук Т. Поняття компетентності та компетенції у працях сучасних педагогів та лінгводидактів. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2008. Вип. 16. С. 115–122.
19. Свистун В. І. Зміст поняття «компетентність» у контексті професійної підготовки фахівців як управлінців. Науковий вісник НАУ. 2005. № 88. С. 180-189.
20. Смакота В. Освіта в умовах інформаційного суспільства: світові та українські реалії. Вектори змін українського суспільства. Київ : Інститут соціології НАН України, 2014. С. 275–292.
21. Ставицький О. М. Організація професійного виховання у Національній академії Держаної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2013. № 1. С. 298–308.
22. Степаненко В. Громадянське суспільство в Україні: проблеми інституціоналізації. Соціальні виміри суспільства. Вип. 7. Київ : Ін-т соціології НАН України, 2004. С. 320–341.
23. Торічний О. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами проектної діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2016. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_1_10 (дата звернення: 10.03.2018).
24. Хуторской А. В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов. Интернет-журнал «Эйдос». 2002. 23 апреля. URL: eidos.ru/journal/2002/0423.htm (дата обращения: 16.06.2014).
References
1. Balahur, L. O. (2015). Pidhotovka maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do upravlinnya osnovnymy pidrozdilamy okhorony derzhavnoho kordonu [Preparation of future border guards to manage the main units of state border protection]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 227. National Academy State Border Services named after Bohdan Khmelnytskyi. Khmelnytskyi (ukr).
2. Bezrukova, O. A. (2015). Vidpovidalnist v suchasnomu sviti: sotsiolohichni interpretatsii ta empirychni studii: monohrafiia [Responsibility in the modern world: sociological interpretations and empirical studies: monograph], 308. Zaporizhzhia (ukr).
3. Bohdaniuk, O. D. (2007). Formuvannya hotovnosti do profesiynoii diyalnosti u maybutnikh ofitseriv-kinolohiv Derzhavnoii prykordonnoii sluzhby [Formation of readiness for professional activity in future officers-cynologists of the State Border Guard Service]. (Candidate of Pedagogical Sciences), 20. National Academy of State Border Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. Khmelnytskyi (ukr).
4. Hura, O. I. (2006). Profesiyni kompetentsiyi ta profesiyna kompetentnist pedahoha vyshchoii shkoly: porivnialnyi analiz poniat [Professional competencies and professional competence of a high school teacher: a comparative analysis of concepts]. Science and modernity, Collection of Scientific Papers of M. P. Drahomanov National Pedagogical University, 54, 3–12. Kyiv (ukr).
5. Davydov, P. H. (2012). Vyshcha osvita v Ukraini. Universytetska osvita: navch. posib. dlya stud. tekhnichnykh spetsialnostey [Higher education in Ukraine. University education: textbook for students of technical specialties], 201. Donetsk: Svit knyhy; DonIZT (ukr).
6. Demianiuk, Y. A. (2010). Formuvannia viyskovo-orhanizatorskykh umin u maybutnikh ofitseriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Formation of military-organizational skills in future officers of the State Border Guard Service of Ukraine]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 20. National Academy of State Border Service of Ukraine named after B. Khmelnytskyi. Khmelnytskyi (ukr).
7. Didenko, O. (2015). Sutnist, zmist i struktura poniattia "profesiyna nadiynist fakhivtsia" [The essence, content and structure of the concept of "professional reliability of a specialist"]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical sciences, 1, 90-101. Retrieved from gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2015_1_10 (date of appeal: 12.01.21) (ukr).
8. Zeer, E., & Symanyuk, E. (2005). Kompetentnostnyy podkhod k modernizatsii professionalnogo obrazovaniya [Competence approach to the modernization of vocational education]. Vysshee obrazovanie v Rossii, 4 , 23-30 (rus).
9. Zymniaia, I. A. (2005). Zahalna kultura i sotsialno-profesiyna kompetentnist lyudyny [General culture and socio-professional competence of man]. Higher education today, 11, 14–20 (ukr).
10. Zlobina, O. G. (2004). Osobystist yak subyekt sotsialnykh zmin: monohrafiia [Personality as a subject of social change: monograph], 400. Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine (ukr).
11. Ishchenko, D. (2015). Metodyka otsiniuvannia profesiynoi kompetentnosti ofitseriv viddiliv prykordonnoi sluzhby [Methods for assessing the professional competence of officers of border service departments]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical sciences, 2, 121–130. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2015_2_13 (date of appeal: 12.01.21) (ukr).
12. Kubitskyi, S. O. (2002). Systema otsiniuvannia hotovnosti maybutnikh ofitseriv do profesiynoi diyalnosti [System of assessment of readiness of future officers for professional activity]. (Candidate of Pedagogical Sciences), 19. Kyiv (ukr).
13. Lyudskyy rozvytok v Ukraini: innovatsiynyy vymir [Human development in Ukraine: the innovation dimension] (2008). Kyiv: Institute of Demography and Social Research of NASU (ukr).
14. Pylypenko, V., & Honcharuk, O. (2014). Vyshcha osvita v Ukrayini: innovatsiynyy vymir [Higher education in Ukraine: innovation dimension], Ukrayinske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin, 1 (15), 472–485. Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine (ukr).
15. Pilova, S. G. (2010). Vyznachennia sutnosti poniat "kompetentnist" i "kompetentsiya" v suchasniy pedahohitsi [Definition of the essence of the concepts "competence" and "competence" in modern pedagogy]. Personality in the educational space, Collection of Scientific Papers, Ch. 1, 141–143. Zaporizhzhia (ukr).
16. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy [On Higher Education: Law of Ukraine] dated 05.09.2017 # 2145VІІI. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2145-19 (date of appeal: 12.01.21) (ukr).
17. Ruchka, A. A. (2017). Kompetentnist yak resurs zhyttyevoi aktyvnosti. Ukrainske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin [Competence as a resource of vital activity. Ukrainian society: monitoring of social change], 264–274. Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine (ukr).
18. Svirchuk, T. (2008). Ponyattia kompetentnosti ta kompetentsii u pratsiakh suchasnykh pedahohiv ta linhvodydaktiv. Aktualni problemy suchasnoi filolohii [The concept of competence and competence in the works of modern teachers and language teachers. Current problems of modern philology]. Linguistic studies, Coll. of Scientific Papers, 16, 115–122. Rivne State University for the Humanities. Rivne (ukr).
19. Svistun, V. I. (2005). Zmist poniattia "kompetentnist" u konteksti profesiynoi pidhotovky fakhivtsiv yak upravlintsiv [The content of the concept of "competence" in the context of professional training as managers]. Scientific Bulletin of the NAU, 88, 180-189 (ukr).
20. Smakota, V. (2014). Osvita v umovakh informatsiynoho suspilstva: svitovi ta ukrainski realii. Vektory zmin ukrainskoho suspilstva [Education in the information society: world and Ukrainian realities. Vectors of changes in Ukrainian society], 275–292. Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine (ukr).
21. Stavytsky, O. M. (2013). Orhanizatsiya profesiynoho vykhovannia u Natsionalniy akademii Derzhanoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. [Organization of professional education in the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical and psychological sciences, 1, 298–308. Khmelnytskyi: NADPSU Publishing House (ukr).
22. Stepanenko, V. (2004). Hromadianske suspilstvo v Ukraini: problemy instytutsionalizatsii [Civil society in Ukraine: problems of institutionalization]. Social dimensions of society, 7, 320-341. Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine (ukr).
23. Torichny, O. V. (2016). Formuvannia profesiynoi kompetentnosti maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv zasobamy proektnoi diyalnosti. [Formation of professional competence of future border guards by means of project activities]. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogy, 1. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_1_10 (date of appeal: 12.01.21) (ukr).
24. Khutorskoy, A. V. (2002). Opredelenie obshchepredmetnogo soderzhaniya i klyuchevykh kompetentsiy kak kharakteristika novogo podkhoda k konstruirovaniyu obrazovatelnykh standartov [Definition of general subject content and key competencies as a characteristic of a new approach to the construction of educational standards]. Internet-zhurnal "Eydos". April, 23. Retrieved from eidos.ru/journal/2002/0423.htm (date of appeal: 16.06.2014).
Опубліковано
2021-04-28