ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ДОСВІД ТА ПЕРШІ ВИСНОВКИ

Ключові слова: дистанційне навчання, вища освіта, досвід дистанційного навчання, онлайн навчання

Анотація

В статті порушується питання щодо використання дистанційної форми навчання у якості повсякденної (неокласичної) практики освітнього процесу. Наголошується, що масове комунікативне розведення у просторі носія-передавача та отримувача навчальної інформації створює нову освітню парадигму, яка нівелює існуючу традиційну модель класно-аудиторного спілкування сторін. Стверджується, що всебічний перехід на дистанційну освіту суперечить самій сутності вищої школи, а саме: формуванню в рамках природно-наукового середовища повноцінної соціальної та інтелектуальної особистості. Попереджається, що дистанційна освіта ні в якому разі не повинна стати вище за традиційну, а має розглядатися лише як вимушена або допоміжна дія, обмежена часом і кількістю вправ. Визначені аспекти дослідження феномену дистанційного навчання: навчальний, соціальний, комерційний, технічний, цивілізаційний або гуманітарний. Проаналізований досвід дистанційного навчання в СНУ ім. В. Даля у період першого карантинного обмеження (весняний семестр 2020 р.). Відзначені основні віртуальні платформи і системи, задіяні у цьому процесі: MOODLE, Skype, Zoom, Discort, Big Blue Button conference. Виявлені ситуативні та перспективні негативні моменти масового застосування дистанційної системи навчання, а саме: емоційно-психологічні, гуманітарно-освітні, процедурні та навчально-технічні. Зроблено висновки про незворотність процесу «цифровізації» суспільства, і, в першу чергу, освіти, та про необхідність ретельного дослідження питань соціально-психологічних наслідків широкого застосування дистанційного навчання в закладах середньої та вищої освіти.

Біографії авторів

Є. А. Зеленов, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Зеленов Євгеній Анатолійович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: olmer1954@gmail.com

М. В. Кобзарь, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Кобзар Марина Вікторівна – аспірантка 3-го курсу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: kobzarmt@meta.ua

В. І. Теміров, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Теміров Володимир Іванович – аспірант 3-го курсу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: pravozakona16@gmail.com

Посилання

1. Власенко Л. В. Переваги та недоліки дистанційного навчання. Професійна підготовка педагога: історичний досвід і виклики сучасності: збірник наукових праць. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічно університету ім. І. Франка, 2013. С. 224–228.
2. Гороховський О. І. Методичні аспекти створення навчальної літератури для дистанційного навчання. Київ, 2007. 543 с.
3. Самолюк Н., Швець М. Актуальність і проблемність дистанційного навчання. Нова педагогічна думка. 2013. № 1.1. С. 193. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_50 (дата звернення: 10.03.2021).
4. Шуневич Б. І. Дистанційне навчання в системі вищої школи Європи та Північної Америки: монографія. Київ : Видавн.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2005. 365 с.
5. Шуневич Б. Теоретичні основи дистанційного навчання: навч. посібн. Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2006. 244 с.
References
1. Vlasenko, L. V. (2013). Perevahy ta nedoliky dystantsiinoho navchannia [Advantages and disadvantages of distance learning]. Profesiina pidhotovka pedahoha: istorychnyi dosvid i vyklyky suchasnosti: zbirnyk naukovykh prats, 224–228. Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichno universytetu im. I. Franka (ukr).
2. Horokhovskyi, O. I. (2007). Metodychni aspekty stvorennia navchalnoi literatury dlia dystantsiinoho navchannia [Methodical aspects of creating educational literature for distance learning], 543. Kyiv (ukr).
3. Samoliuk, N., & Shvets, M. (2013). Aktualnist i problemnist dystantsiinoho navchannia [Relevance and problems of distance learning]. Nova pedahohichna dumka, 1.1., 193. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_50 (date of appeal: 10.03.2021) (ukr).
4. Shunevych, B. I. (2005). Dystantsiine navchannia v systemi vyshchoi shkoly Yevropy ta Pivnichnoi Ameryky: monohrafiia [Distance learning in the system of higher education in Europe and North America: monograph], 365. Kyiv: Vydavn.-polihraf. tsentr "Kyiv. un-t" (ukr).
5. Shunevych, B. (2006). Teoretychni osnovy dystantsiinoho navchannia: navch. posibn. [Theoretical foundations of distance learning: tutorial], 244. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika" (ukr).
Опубліковано
2021-04-28