ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

  • О. В. Казєв Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-9799-6486
  • М. М. Овчар Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6526-3632
  • І. В. Кошельник Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6322-6918
Ключові слова: вища військова освіта, загальновійськова підготовка, майбутні офіцери-прикордонники, освітні технології, прикордонна служба

Анотація

Стаття присвячена аналізу питань вищої військової освіти. У цій загальній проблемі виділено питання загальновійськової підготовки майбутніх фахівців прикордонного відомства. Завдання щодо захисту та охорони державного кордону в українському суспільстві покладені на прикордонне відомство. Зазначена відомча структура має тривалу історію розвитку, і має можливість здійснювати підготовку власних офіцерських кадрів в єдиному вищому військовому навчальному закладі прикордонної служби – Національній академії. Мета загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників полягає у створенні системних знань, умінь та навичок щодо вимог та потенціалу застосування бойової/спеціальної техніки; ведення бойових дій, виконання професійних завдань у мирний час та особливий період; щодо порядку дій у зоні різного виду зараження.

Основними завданнями загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників є розуміння загальної характеристики сучасного бою. Пріоритетність цього завдання полягає в тому, що сучасній історичній епосі притаманна поява безлічі несистемних явищ та процесів, а це напряму вплинуло на загальні риси сучасного бою: висока напруженість; маневреність; короткочасність; максимальна швидкість; нові способи ведення бойових дій тощо. Виділено такі інноваційні технології, що варто застосовувати у загальновійськовій підготовці курсантів-прикордонників та які дають змогу виділити більше часу саме для практики: технології імітаційного моделювання; проектні технології, технології тренінгу та workshop, технологія індивідуального навчання, коучінг. Ефективність підготовки не матиме позитивної динаміки, якщо науково-педагогічні працівники будуть категоричними по відношенню до певної технології, методики, прийому або засобу.

Біографії авторів

О. В. Казєв, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Казєв Олександр Васильович – викладач кафедри загальновійськових дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна). E-mail: Kazvsasha@ukr.net

М. М. Овчар, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Овчар Микола Миколайович – викладач кафедри загальновійськових дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна). E-mail: ovcarnik777@gmail.com

І. В. Кошельник, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кошельник Ігор Вікторович викладач кафедри загальновійськових дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна). E-mail: igorkoselnik@gmail.com

Посилання

1. Балагур Л. О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Хмельницький, 2015. 227 с.
2. Гончаренко О. Л. Західна парадигма формування особистості військового професіонала (соціально-філософський аналіз): автореф. дис. … канд. філософ. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Харківський ун-т Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Харків, 2008. 20 с.
3. Голик М. М. Формування вищої військової освіти в Україні (1992-1998 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 20.02.22 «Військова історія» / Нац. ун-т «Львівська політехніка». Львів, 2000. 20 с.
4. Дем’янюк Ю. А. Формування військово-організаторських умінь у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2010. 20 с.
5. Діденко О. В. Психолого-педагогічні чинники професійного навчання офіцерів управління органів охорони державного кордону. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 738. Педагогіка та психологія / наук. ред. Руснак І. С. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. С. 37–44.
6. Кошельник І. (2020). Сучасні тенденції загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 77-86. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.421 (дата звернення: 12.01.21)
7. Луцький О. Л. Розвиток управлінської компетентності керівних кадрів Державної прикордонної служби України у процесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Держ. прикордонна служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2013. 16 с.
8. Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика : монографія. Київ : Київський університет, 2003. 852 с.
9. Полюк В. С., Дяков С. І. Комплексна методика тактико-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ в умовах інноваційних технологій. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки / гол. ред. Романишина Л. М. Хмельницький: Вид-во Нац. академії Держ. прикордон. служби України імені Б. Хмельницького, 2010. № 53. С. 80–83.
10. Тушко К. Ю. Особливості професійної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників та їх взаємодії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 67. С. 272–274.
11. Ягупов В. В. Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 2002. 644 с.
References
1. Balahur, L. O. (2015). Pidhotovka maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do upravlinnia osnovnymy pidrozdilamy okhorony derzhavnoho kordonu [Preparation of future officers-frontier guards for management of the basic divisions of protection of the state border]. (Candidate of Pedagogical Sciences), 227. Khmelnitsky (ukr).
2. Honcharenko, O. L. (2008). Zakhidna paradyhma formuvannia osobystosti viyskovoho profesionala (sotsialno-filosofskyy analiz) [Western paradigm of personality formation of a military professional (socio-philosophical analysis)]. (Abstract of Candidate of Philosophical Sciences Thesis), 20. Kharkiv Ivan Kozhedub Air Force University. Kharkiv (ukr).
3. Holyk, M. M. (2000). Formuvannia vyshchoi viysvovoi osvity v Ukraini (1992-1998 rr.) [Formation of higher military education in Ukraine (1992-1998)]. (Abstract of Historical Sciences Thesis), 20. National Lviv Polytechnic University. Lviv (ukr).
4. Demyaniuk, Y. A. (2010). Formuvannia viyskovo-orhanizatorskykh umin u maybutnikh ofitseriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Formation of military-organizational skills in future officers of the State Border Guard Service of Ukraine]. (Abstract of Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 20. National Academy of State Border Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. Khmelnytskyi (ukr).
5. Didenko, O. V. (2015). Psykholoho-pedahohichni chynnyky profesiynoho navchannia ofitseriv upravlinnia orhaniv okhorony derzhavnoho kordonu [Psychological and pedagogical factors of professional training of officers of the state border guards]. In I. S. Rusnak (ed.). Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Pedagogy and psychology, 738, 37–44. Chernivtsi: Chernivtsi National University (ukr).
6. Koshelnyk, I. (2020). Suchasni tendentsii zahalnoviyskovoi pidhotovky maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Current trends in general military training of future border guards]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences, 21 (2), 77-86. Retrieved from https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.421 (date of appeal: 12.01.21) (ukr).
7. Lutskyi, O. L. (2013). Rozvytok upravlinskoi kompetentnosti kerivnykh kadriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy u protsesi fakhovoi pidhotovky [Development of managerial competence of management staff of the State Border Guard Service of Ukraine in the process of professional training]. (Abstract of Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 16. National Academy of State Border Service of Ukraine named after B. Khmelnytskyi. Khmelnytskyi (ukr).
8. Neschadym, M. I. (2003). Viyskova osvita Ukrainy: istoriya, teoriya, metodolohiya, praktyka: monohrafiya [Military education of Ukraine: history, theory, methodology, practice: monograph], 852. Kyiv: Kyiv University (ukr).
9. Poliuk, V. S., & Dyakov, S. I. (2010). Kompleksna metodyka taktyko-spetsialnoi pidhotovky maybutnikh ofitseriv inzhenernykh viysk v umovakh innovatsiynykh tekhnolohiy [Comprehensive methodology of tactical and special training of future officers of engineering troops in terms of innovative technologies]. In L. M. Romanyshyna (ed.). Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical and psychological sciences, 53, 80–83. Khmelnytskyi: National Academy of State Border Service of Ukraine named after B. Khmelnytskyi (ukr).
10. Tushko, K. Yu. (2019). Osoblyvosti profesiynoyi diyalnosti maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv ta yikh vzayemodiyi [Features of professional activity of future border guards and their interaction]. Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P.Drahomanov. Series 5. Pedagogical sciences: realities and prospects, 67, 272–274. Kyiv: M. P. Dragomanov National Pedagogical University (ukr).
11. Yagupov, V. V. (2002). Zahalnodydaktychni osnovy navchannya viyskovosluzhbovtsiv strokovoi sluzhby Zbroynykh Syl Ukrayiny [General didactic bases of training of servicemen of conscript service of the Armed Forces of Ukraine]. (Doctor of Pedagogical Sciences Thesis), 644. Institute of Pedagogy and Psychology of Vocational Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Kyiv (ukr).
Опубліковано
2021-04-28