СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА

Ключові слова: синергетика, синергетичний підхід, професійна освіта, соціально-гуманістична складова, майбутній офіцер, курсант

Анотація

Згідно назви, у статті аналізується важливість застосування синергетичного підходу для фахової підготовки майбутніх офіцерів, особливо для соціально-гуманістичної складової їхнього професійного становлення. Окреслена мета статті має за ціль визначити основні характеристики синергетичного підходу для навчального процесу військового вишу щодо формування ціннісних соціально-гуманістичних орієнтацій курсантів. Надається основна інформація про дослідження науковців в області синергетики, а саме її трансформування у соціальну сферу як базової ідеї теорії самоорганізації. Встановлено, що синергетика розкриває особливості соціальних, когнітивних і комунікативних ситуацій та дозволяє особистості синергетично мислити, бути критичним до особистих формулювань, вимагати кардинальних самозмін. Обґрунтовано, що синергетичне мислення сприяє організації інформаційного суспільства, перебуває у тісному взаємозв’язку з оточенням, розуміє його та дозволяє особистості розуміти свій духовний світ на підставі самоспостереження, усування, вживання, співпереживання. Досліджено, що синергетичний підхід знайшов своє поширення і у сфері педагогіки. Аналіз наукової літератури дозволив дійти висновку про відсутність єдності погляду дослідників щодо однозначності тлумачення та осмислення синергетичного підходу в педагогіці, що демонструє багатогранність цього явища. Проте у висновках дослідників просліджується єдність думок стосовно характеру принципів самоорганізації цієї системи з множинними структурами. Зосереджено увагу на характеристиці синергетики як «нового світобачення», «універсальної метамови», засобу гуманітаризації освіти, що поєднує гуманітарний та природничо-науковий компоненти задля результативності освітнього процесу. Доведено, що синергетичний підхід може бути використаний як теоретико-методологічне підґрунтя вищої військової освіти для створення соціокультурного освітньо-інформаційного середовища курсантів, формування їхньої цілісної картини світу, підвищення ефективності пізнавальної діяльності.

Біографія автора

В. І. Конаржевська, Національна академія Національної гвардії України

Конаржевська Вікторія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України (м. Харків, Україна). E-mail: viktiv1965-2@ukr.net

Посилання

1. Бацевич Ф. Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси: монографія. Київ : Академія, 2009. 192 с.
2. Вознюк О. В. Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід (др. пол. ХХ ст.): навчально-методичний посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ, 2008. 150 с.
3. Ворожбитова A. A. Синергетический аспект вузовского образования в свете лингвориторического подхода. Вестник высшей школы. 1999. № 2. С. 22-26.
4. Конаржевська В. І. Формування критичного мислення майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки: дис. ... канд. пед. наук: 37.013.3 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2009. 234 с.
5. Костанда М. В., Щербина Є. Б. Роль синергетичних впливів у науково-дослідницькій роботі студентів. Вісник ХДАК. Випуск 42. 2014. С. 265-269.
6. Кудрявцев И. К., Лебедев С. А. Синергетика как парадигма нелинейности. Вопросы философии. 2002. № 12. С. 55-63.
7. Нещадим М. І. Синергетичні засади військової освіти. Військова освіта: зб. наукових праць. 2003. № 12. С. 3-14.
8. Пазенюк В. С. Синерге.тика в контексті становлення нової світоглядної парадигми. Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. 2003. № 3(9). С. 21-28
9. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. Москва : Школа. Пресс, 1994. 205 с.
10. Синергетика і освіта: монографія. Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. 348 с.
11. Сластенин В. А. Аксиологические основания образования. Москва : Магистр-Пресс, 2000. 488 с.
12. Степин В. С. Теоретическое знание. Москва : «Прогресс-Традиция», 2000. 744 с.
13. Хакен Г. Синергетика / под ред. Ю. Л. Климонтовича, С. М. Осовца. Москва : Мир, 1980. 404 с.
14. Шейко В. М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ : Генеза, 2005. 592 с.
References
1. Batsevych, F. (2009). Dukhovna synerhetyka ridnoi movy. Linhvofilosofski narysy: monohrafiia [Spiritual synergetics of the native language. Linguo-philosophical essays: monograph], 192. Kyiv: Akademiia (ukr).
2. Vozniuk, O. V. (2008). Rozvytok vitchyznianoi pedahohichnoi dumky: synerhetychnyi pidkhid (dr. pol. XX st.): navchalno-metodychnyi posibnyk [Development of domestic pedagogical thought: a synergetic approach (second half of the twentieth century): textbook], 150. Zhytomyr: ZhDU Publishing House (ukr).
3. Vorozhbitova, A. A. (1999). Sinergeticheskiy aspekt vuzovskogo obrazovaniya v svete lingvoritoricheskogo podhoda [Synergetic aspect of university education in the light of the linguistic approach]. Vestnik vyisshey shkolyi, 2, 22-26 (rus).
4. Konarzhevska, V. I. (2009). Formuvannia krytychnoho myslennia maibutnikh ofitseriv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of critical thinking of future officers in the process of professional training]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 234. H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Kharkiv (ukr).
5. Kostanda, M. V., & Shcherbyna, Ye. B. (2014). Rol synerhetychnykh vplyviv u naukovo-doslidnytskii roboti studentiv [The role of synergetic influences in research work of students]. Visnyk KhDAK, 42, 265-269 (ukr).
6. Kudryavtsev, I. K., & Lebedev, S. A. (2002). Sinergetika kak paradigma nelineynosti [Synergetics as a paradigm of nonlinearity]. Voprosyi filosofii, 12, 55-63 (rus).
7. Neshchadym, M. I. (2003). Synerhetychni zasady viiskovoi osvity [Synergetic principles of military education]. Viiskova osvita, 12, 3-14. (ukr).
8. Pazeniuk, V. S. (2003) Synerhetyka v konteksti stanovlennia novoi svitohliadnoi paradyhmy [Synergetics in the context of the formation of a new worldview paradigm]. Vyshcha osvita Ukrainy: Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys, 3(9), 21-28. (ukr).
9. Robert, I. V. (1994). Sovremennyie informatsionnyie tehnologii v obrazovanii: didakticheskie problemyi; perspektivyi ispolzovaniya [Modern information technologies in education: didactic problems; prospects for use], 205. Moscow: Shkola. Press (rus).
10. Synerhetyka i osvita: monohrafiia [Synergetics and education: monograph] (2014). Kyiv: Institute of Gifted Child (ukr).
11. Slastenin, V. A. (2000). Aksiologicheskie osnovaniya obrazovaniya [Axiological foundations of education], 488. Moscow: Magistr-Press (rus).
12. Stepin, V. S. (2000). Teoreticheskoe znanie [Theoretical knowledge], 744. Moscow: "Progress-Traditsiya" (rus).
13. Haken, G. (1980). Sinergetika [Synergetics], 404. Yu. L. Klimontovich, & S. M. Osovets (Eds.). Moscow: Mir (rus).
14. Sheiko, V. M. (2005). Formuvannia osnov kulturolohii v dobu tsyvilizatsiinoi hlobalizatsii (druha polovyna ХХ – pochatok ХХ st.): monohrafiia [Formation of the foundations of culturology in the era of civilizational globalization (second half of the XIX - early XXI century.): monograph.], 592. Kyiv: Heneza (ukr).
Опубліковано
2021-04-28