РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, управління, управлінська компетентність здобувачів вищої освіти, управлінські навички, управлінська діяльність

Анотація

У статті обґрунтовано важливість формування та розвитку управлінської компетентності у здобувачів вищої освіти, яка надає можливостей майбутньому фахівцю приймати адекватні рішення у відповідних ситуаціях, беручи на себе відповідальність за певну діяльність, застосовуючи ці знання, здійснювати адміністративно-управлінські функції, змінювати свої статусно-рольові характеристики у виконанні покладених функціональних обов’язків. Управлінська компетентність є важливою складовою та умовою формування загальної та педагогічної культури здобувачів вищої освіти як фахівців вищого кваліфікаційного рівня.

Авторами розкрито теоретичні основи управлінської компетентності здобувачів вищої освіти. У статті розглянуто семантику поняття «управлінська компетентність». Запропоновано розглядати управлінську компетентність здобувачів вищої освіти як здатність і готовність майбутнього фахівця ефективно впливати на хід (виробничого, педагогічного, освітнього та ін.) процесу, виконувати завдання організаційного характеру, планувати та прогнозувати прийняття майбутніх власних управлінських рішень, а також здатність до рефлексії, як особистісної, так і професійної. Досліджено управлінську компетентність як складову частину професійної компетентності майбутнього фахівця, яка являє собою систему внутрішніх ресурсів, необхідних для організації ефективного досягнення поставлених особистих цілей та цілей організації відповідно до мети професійної діяльності. Виокремлено основні напрямки реалізації управлінської компетентності як складової професіоналізму майбутніх фахівців. Проаналізовано компоненти управлінської компетентності. На основі функціонально-аналітичного підходу виокремлено складові структури управлінської компетентності здобувача вищої освіти, такі як: соціально-комунікативна, методологічна, психолого-педагогічна, інформаційна, організаційна, загальнокультурна.

Біографії авторів

О. Г. Олексієнко, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Олексієнко Оксана Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: ok228b@ukr.net

А. Г. Розсказов, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Розсказов Андрій Григорович – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ, Україна). E-mail: rag2017@i.ua

Посилання

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: учебник. Москва : Изд-во «Омега-Л», 2010. 525 с.
2. Гетьман О. О. Розвиток персоналу в забезпеченні безпеки ринку праці. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 97-105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2016_1_14 (дата звернення: 15.03.2021).
3. Грушева А. А. Формування управлінської компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки: теорія і практика: монографія. Ірпінь : Вид-во НУДПС України, 2015. 202 с.
4. Закон України «Про вищу освіту». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 13.04.2021).
5. Згалат-Лозинська Л. О. Метод оцінки розвитку управлінського персоналу на вітчизняних підприємствах. Інноваційна економіка. 2018. № 9-10. С. 69-73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2018_9-10_11 (дата звернення: 15.03.2021).
6. Керекеша-Попова О. В. Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійно-педагогічної підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Бердянськ, 2020. 317 с.
7. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2003. 544 с.
8. Кудрявцева Е. И. Компетенции и менеджмент: компетенции в менеджменте, компетенции менеджеров, менеджмент компетенций : монография. Сев.-Зап. ин-т упр. – фил. РАНХиГС. Санкт-Петербург : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2012. 340 с.
9. Луцький О. Л. Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо розвитку управлінської компетентності офіцерів управління органу охорони державного кордону. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". 2012. № 5. С. 131-134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_5_30// (дата звернення: 18.03.2021).
10. Мельтюхова Н. М. Управління. Енциклопедичний словник з державного управління. Київ : Вид-во НАДУ, 2010. 820 с.
11. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. Київ : ЦУЛ, 2003. 348 с.
12. Педагогическая Конституция Европы. URL: http://www.arpue.org/index.php/ru/
publykatsyy/pedagogicheskaya-konstitutsiya-evropy/141-pedahohichnakonstytutsiia-yevropy-1 (дата звернення 06.03.2021).
13. Розвиток управлінської компетентності керівників підприємств: монографія / Дороніна М. С. та ін. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. 182 с.
14. Фефелова В. Н. Формирование управленческой компетентности специалиста по рекреации и туризму: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Москва, 2010. 187 с.
15. Щучка Т. А. Формирование управленческой компетентности будущего информатика-экономиста в вузе: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.08; Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина. Елец, 2015. 25 с.
References
1. Atamanchuk, H. V. (2010). Teoriya derzhavnoho upravlinnya: pidruchnyk [Theory of Public Administration: textbook], 525. Moscow: Omeha-L (rus).
2. Hetman, O. O. (2016). Rozvytok personalu v zabezpechenni bezpeky rynku pratsi [Staff development in ensuring labor market security]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 1, 97-105. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2016_1_14 (date of appeal: 15.03.2021) (ukr)
3. Hrusheva, A. A. (2015). Formuvannia upravlinskoi kompetentnosti maybutnikh ekonomistiv u protsesi profesiynoi pidhotovky: teoriya i praktyka: monohrafiya [Formation of managerial competence of future economists in the process of professional training: theory and practice: monograph]. Irpin: NUDPSU Ukrainy (ukr).
4. Zakon Ukrayiny "Pro vyshchu osvitu" [Law of Ukraine "On Higher Education"]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (date of appeal: 13.04.2021) (ukr).
5. Zhalat-Lozynska, L. O. (2018). Metod otsinky rozvytku upravlinskoho personalu na vitchiznianykh pidpryyemstvakh [Method of assessing the development of management staff at domestic enterprises]. Innovatsiyna ekonomika, 9-10, 69-73. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2018_9-10_11 (date of appeal: 15.03.2021) (ukr).
6. Kerekesha-Popova, O. V. (2020). Formuvannia upravlinskoi kompetentnosti maybutnikh inzheneriv-pedahohiv u protsesi profesiyno-pedahohichnoi pidhotovky [Formation of managerial competence of future engineers-teachers in the process of professional and pedagogical training]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 317. Berdiansk (ukr).
7. Kolpakov, V. K. (2003). Administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Administrative law of Ukraine: textbook], 544. Kyiv: Yurinkom Inters (ukr).
8. Kudryavtseva, Ye. I. (2012). Kompetentsyi i menedzhment: kompetentsyi v menedzhmente, kompetentsyi menedzherov, menedzhment kompetentsiy: monohrafiya [Competences and management: competencies in management, competencies of managers, management competencies: monograph], 340. Northwestern Institute of Management is a branch of the Russian Academy of National Economy and Civil Service. Saint-Peterburg: ISTS SZIU RANKhyHS (rus).
9. Lutskyy, O. L. (2012). Metodychni rekomendatsii naukovo-pedahohichnomu skladu otnosytelno rozvytku upravlinskoi kompetentnosti ofitseriv upravlinnia orhanu okhorony derzhavnoho kordonu [Methodical recommendations to the scientific and pedagogical staff on the development of managerial competence of officers of the state border guard body]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohiy Universytetu "Ukrayina, 5, 131-134. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_5_30// (date of appeal: 18.03.2021) (ukr).
10. Meltiukhova, N. M. (2010). Upravlinnia. Entsyklopedychnyy slovnyk z derzhavnoho upravlinnya [Management. Encyclopedic dictionary of public administration], 820. Kyiv: Vyd-vo NADUs (ukr).
11. Nechayuk, L. I. (2003). Hotelno-restorannyy biznes: menedzhment [Hotel and restaurant business: management], 348. Kyiv: TSUL (ukr).
12. Pedagogicheskaya Konstitutsiya Evropy [Pedagogical Constitution of Europe]. Retrieved from http://www.arpue.org/index.php/ru/publykatsyy/pedagogicheskaya-konstitutsiya-evropy/141-pedahohichnakonstytutsiia-yevropy-1 (date of appeal: 06.03.2021) (rus).
13. Doronina, M. S., Luhova, V. M., Syerikov, D. O., & Doronin, S. A. (2019). Rozvytok upravlinskoi kompetentnosti kerivnikiv pidpryyemstv: monohrafiya [Development of managerial competence of business leaders: monograph], 182. Kharkiv: FOP Liburkina L. M. (ukr).
14. Fefelova, V. N. (2010). Formuvannia upravlinskoi kompetentnosti fakhivtsia z rekreatsii i turyzmu [Formation of managerial competence of a specialist in recreation and tourism]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 187. Moscow (rus).
15. Shchuchka, T. A. (2015). Formuvannia upravlinskoi kompetentnosti maybutnoho informatyka-ekonomista v vuzi [Formation of managerial competence of the future computer scientist-economist at the university]. (Abstract of Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 25. I. A. Bunin Yelets State University. Yelets (rus).
Опубліковано
2021-04-28