ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ УЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ

Ключові слова: професійна адаптація, вчителі, Нова українська школа, чинники, фактори

Анотація

У статті досліджено соціально-психологічні чинники, що впливають на процес професійної адаптації учителів Нової української школи. Визначено, що вони обумовлені інтегральним характером. З’ясовано, що на процес професійної адаптації впливають різноманітні фактори: фактори середовища, до яких здійснюється адаптація (робоче місце, технологічний процес, зміст виробничих завдань, можливості просування по службовим сходинам та підвищення кваліфікації); індивідуально-особистісні фактори, безпосередньо пов'язані з особливостями самого адаптанта (переадаптаційний рівень знань, умінь та навичок, характер мотивації, яка визначає ставлення до діяльності, індивідуально-психологічні властивості особистості); фактори управління процесом адаптації (контроль виробничого процесу з боку керівництва, заохочення і стимулювання успішного виконання завдань, навчання посередництвом прикладу); соціально-психологічні фактори (соціально-психологічний клімат колективу, наявність групових норм та санкцій, стиль міжособистісної взаємодії у групі). У дослідженні розроблено теоретичну модель структури чинників, що впливають на процес управління професійною адаптацією вчителів: соціально-економічні чинники, соціально-психологічні чинники (взаємодія з керівником, психологічна атмосфера у колективі, міжособистісна взаємодія, статусно-ієрархічні відносини); індивідуально-психологічні (психофізіологічні чинники, особистісні чинники); соціально-демографічні чинники. Визначено, що всі вони по-різному впливають на успішність адаптації та на її результат в залежності від ступеня інтенсивності та тривалості впливу.

Біографія автора

І. І. Проценко, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Проценко Ірина Іванівна – доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна). E-mail: procenkoira83@ukr.net

Посилання

1. Воронкова В. Трансформації у сфері освіти: галузевий аспект. Conference Proceedings of the International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio -Economic Development (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole. 2017. С. 241–243.
2. Логвіна-Бик Т. А., Бик Н. В., Дубяга В. Упровадження компетентністного підходу в процес навчання біології. Науковий вісник Мелітопольського держ. пед. ун.-ту. Мелітополь. 2017. Випуск XVIII. С. 146 −150.
3. Наумук І. М. Освітні тренди у підготовці майбутніх ІТ-фахівців. Актуальні питання сучасної інформатики. 2017. № 5. С. 126–129.
4. Проценко І. І. Дослідження обізнаності керівників освітніх закладів щодо проблеми управління професійною адаптацією вчителів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2020. №2. С. 164-172.
5. Проценко І. І. Шляхи оптимізації процесу управління професійною адаптацією вчителів. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / Гол. редактор Г. П. Шевченко. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. 2020. Вип. 4 (97). С.184–194.
References
1. Voronkova, V. (2017). Transformatsii u sferi osvity: haluzevyi aspect [Transformations in the field of education: sectoral aspect]. Conference Proceedings of the International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories Socio -Economic Development (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland), 241–243. The Academy of Management and Administration in Opole (ukr).
2. Lohvina-Byk, T. A., Byk, N. V., & Dubiaha, V. (2017). Uprovadzhennia kompetentnistnoho pidkhodu v protses navchannia biolohii [Introduction of the competence approach in the process of teaching biology]. Naukovyi visnyk Melitopol State Pedagogical University, XVIII, 146 −150. Melitopol (ukr).
3. Naumuk, I. M. (2017). Osvitni trendy u pidhotovtsi maibutnikh IT-fakhivtsiv [Educational trends in the training of future IT professionals]. Aktualni pytannia suchasnoi informatyky, 5, 126–129 (ukr).
4. Protsenko, I. I. (2020). Doslidzhennia obiznanosti kerivnykiv osvitnikh zakladiv shchodo problemy upravlinnia profesiinoiu adaptatsiieiu vchyteliv [Research of awareness of heads of educational institutions on the problem of management of professional adaptation of teachers]. Naukovi zapysky Ternopil Volodymyr Hnatiuk Natsional Pedagogical University. Seriia: pedahohika, 2, 164-172 (ukr).
5. Protsenko, I. I. (2020). Shliakhy optymizatsii protsesu upravlinnia profesiinoiu adaptatsiieiu vchyteliv [Ways to optimize the process of management of professional adaptation of teachers]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka: zbirnyk naukovykh prats, 4 (97), 184–194. H. P. Shevchenko (Ed.). Severodonetsk: Publishing House of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (ukr).
Опубліковано
2021-04-28