ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ З АНГЛОМОВНОЮ ЛЕКСИКОЮ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Ключові слова: англомовна лексика професійного спрямування, лексична компетенція, іншомовна професійна компетенція, веб-додатки

Анотація

У статті обґрунтовується доцільність використання онлайн технологій для розвитку лексичної компетенції у межах викладання курсу англійської мови професійного спрямування. Незважаючи на той факт, що у науковій літературі формуванню лексичної компетенції присвячені десятки наукових праць, в умовах дистанційного навчання перед викладачами англійської мови професійного спрямування постають нові виклики, а саме: які засоби є ефективними для оволодіння словниковим запасом іноземної мови в умовах позаудиторних занять, та яким чином здійснювати контроль сформованості навичок використання англійської лексики у сфері професійного спілкування. У статті наводиться системний аналіз можливостей сучасних веб-додатків для роботи з англійською термінологією за фахом, розглядаються варіанти їх застосування для створення тренувальних вправ, а також для розробки гнучкої системи контролю та перевірки засвоєння лексичних одиниць за фахом майбутньої спеціалізації. У роботі узагальнюється досвід практичного застосування веб-додатків під час дистанційного навчання з майбутніми військовослужбовцями, наводиться система опрацювання одних і тих же лексичних одиниць на різному етапі їх засвоєння: від впізнавання та співвідношення із відповідником рідної мови до використання у певному контексті.

У статті обґрунтовано доводиться, що веб-додатки є ефективним засобом формування лексичної компетенції. Вони доступні та достатньо зручні у застосуванні. Крім явних переваг щодо опанування іноземною термінологією використання зазначених веб-додатків, сприяє розвитку навичок самостійної роботи у студентів, а також навичок самоорганізації та вміння керувати власним часом.

Біографії авторів

В. В. Риб’як , Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Риб’як Валентина Вячеславівна – старший викладач кафедри авіаційної англійської мови Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (м. Харків, Україна). E-mail: valenttyna81@gmail.com

А. В. Коваль , Національна академія Національної гвардії України

Коваль Анастасія Валеріївна – доцент кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України (м. Харків, Україна). E-mail: veronika.evgenievna@gmail.com

Посилання

1. Бреус О. Д. Шляхи формування іншомовної професійної комунікативної компетентності студентів медичних коледжів у процесі викладання англійської мови. Молодий вчений. 2017. № 7 (47). С. 263-266.
2. Вєтрова І. Проблема формування лексичної компетенції в підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Обрії. 2013. № 1 (36). С. 56–58.
3. Панченко В. В. Формування англомовної лексичної компетенції студентів мовних педагогічних вищих навчальних закладів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 50 (103). С. 433-439.
4. Шандра Н. А. Підходи до формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі майбутніх ІТ-фахівців. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2018. Вип. 2 (43). С. 284-288.
5. Ярема І. А. Зміст формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому говорінні студентів металургійних спеціальностей. Вісник Запорізького національного університету. 2012. №1 (17). С. 197-203.
6. Taylor J., Zeter J. Command and Control. Express Publishing. 2016. Book 3. 32 p.
References
1. Breus, O. D. (2017). Shljakhy formuvannia inshomovnoi profesiynoi komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv medychnykh koledzhiv u protsesi vykladannia anhliyskoi movy [Ways of formation of foreign language professional communicative competence of medical college students in the process of teaching English]. Molodyy vchenyy, 7 (47), 263-266 (ukr).
2. Vietrova, I. (2013). Problema formuvannia leksychnoi kompetentsii v pidhotovtsi maybutnyoho vchytelya inozemnoi movy [The problem of formation of lexical competence in the training of future foreign language teachers]. Obrii, 1 (36), 56 – 58 (ukr).
3. Panchenko, V. V. (2016). Formuvannia anhlomovnoi leksychnoi kompetentsii studentiv movnykh pedahohichnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv [Formation of English lexical competence of students of language pedagogical higher educational institutions]. Pedahohika formuvannya tvorchoi osobystosti u vyshchiy i zahalnoosvitniy shkolakh, 50 (103), 433-439 (ukr).
4. Shandra, N. A. (2018). Pidkhody do formuvannia anhlomovnoi leksychnoi kompetentnosti v profesiyno oriyentovanomu pysmi maybutnikh IT-fakhivtsiv [Approaches to the formation of English lexical competence in professionally oriented writing of future IT professionals]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriya "Pedahohika. Sotsialna robota", 2 (43), 284-288 (ukr).
5. Yarema, I. A. (2012). Zmist formuvannia anhlomovnoi leksychnoi kompetentnosti v profesiyno oriyentovanomu hovorinni studentiv metalurhiynykh spetsialnostey [The content of the formation of English lexical competence in professionally oriented speech of students of metallurgical specialties]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 1 (17), 197-203 (ukr).
6. Taylor, J., & Zeter, J. (2016). Command and Control. Express Publishing (Book 3, 32) (eng).
Опубліковано
2021-04-28