ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • М. В. Роганова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0003-3616-2282
  • О. І. Чайка Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-4317-9456
  • С. С. Рашидова Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0002-2573-4276
Ключові слова: викладач вищої школи, науково-дослідницька компетентність, структура науково-дослідницької компетентності, компоненти науково-дослідницької компетентності, педагогічні умови

Анотація

У статті розкриваються теоретичні аспекти проблеми формування науково-дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищої школи, що пов'язані з переходом до єдиної європейської системи освіти та оновленням освітнього процесу вищої школи, з орієнтацією на становлення і розвиток особистості компетентного педагога-дослідника, який володіє технологією науково-педагогічної діяльності. Обґрунтовано необхідність розвитку інтелектуальної свідомості майбутнього викладача вищої школи, що визначає стиль наукового мислення, основними показниками якого є системність, динамізм, проблемність, категоріальність, рефлексивність, доказовість, прогностичність, проективність, пошуковість, креативність. Розкрито структуру та зміст науково-дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищої школи. Виділено структурні компоненти науково-дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищої школи: когнітивний, діагностичний, проективно-конструктивний, технологічний, рефлексивний, комунікативний. Обґрунтовано педагогічні умови формування науково-дослідницької компетентності майбутнього викладача вищої школи: мотиваційно-ціннісні, що створюють потреби і визначають стійку позитивну мотивацію майбутнього викладача вищої школи в опануванні ним дослідними якостями; змістовно-конструктивні, які об'єднують індивідуальні і технологічні можливості науково-педагогічної діяльності та вимоги майбутньої професійної діяльності викладача вищої школи; організаційно-педагогічні, що визначають встановлення і утримання педагогічно доцільних взаємин викладачів і студентів, заснованих на співпраці і взаємному інтересі до дослідження; рефлексивно-коригувальні, що сприяють аналізу, обліку та корекції процесу і результату формування науково-дослідної компетентності у майбутніх викладачів вищої школи.

Біографії авторів

М. В. Роганова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Роганова Марина Вікторівна – завідувачка кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: marinavik@ukr.net

О. І. Чайка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Чайка Оксана Ігорівна – доцент кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) (м. Київ, Україна). Е-mail oxana.chaika@yahoo.es

С. С. Рашидова , Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Рашидова Світлана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: svetlana101068@gmail.com

Посилання

1. Arkhypova, M. V. (2010). Model formuvannia doslіdnitskoi kompetentnostі majybutnoho іnzhenera-pedahoha [Model of formation of research competence of the future engineer-teacher]. Vіsnyk Chernіhіvskoho derzhavnoho pedahohіchnoho unіversitetu. Serіya: Pedahohіchnі nauki, 76, 93–96. Chernіhiv T. H. Shevchenko State Pedagogical University. Chernіhіv (ukr).
2. Arkhypova, M. V. (2009). Doslіdnitska kompetentnіst maybutnіkh іnzhenerіv pedahohіv [Research competence of future engineers teachers]. Materіaly V mіzhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferenstіi "Profesіyne stanovlennia osobystostі: problemy і perspektyvy", Khmelnytskyi, 22–24 zhovtnya, Khmelnytskyi, 144–148 (ukr).
3. Berezhnova, E.V. (2007). Professionalnaya kompetentnost kak kriteriy kachestva podgotovki budushchikh uchiteley [Professional competence as a criterion for the quality of training of future teachers]. Kompetentsii v obrazovanii: opyt proektirovaniya: sb. nauch. tr., 327. A.V. Hutorskiy (Ed.). Moscow (rus).
4. Burchak, L. V. (2011). Formuvannia doslіdnytskoi kompetentnostі maybutnoho vchytelia khіmіi v systemі vyshchoi osvіti [ormation of research competence of the future teacher of chemistry in the system of higher education]. (Abstract of Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 20. Poltava (ukr).
5. Bondarenko, L. І. (2015). Formuvannia doslіdnytskoi kompetentnostі maybutnіkh vykladachіv vyshchikh navchalnykh zakladіv v umovakh mahіstratury [Formation of research competence of future teachers of higher educational institutions in terms of Master’s Degree]. (Abstract of Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 20. Starobіlsk (ukr).
6. Holovan, M. S. (2012). Model formuvannia doslіdnytskoi kompetentnostі maybutnіkh fakhіvtsіv u protsesі profesіynoi pіdhotovky [Model of formation of research competence of future specialists in the process of professional training]. Pedahohіchnі nauky: teorіya, іstorіya, іnnovatsіynі tekhnolohіi, 5(23), 196-205. Sumy: Sumy A. S. Makarenko State Pedagogical University (ukr).
7. Holovan, M. S. (2012). Sutnіst ta zmіst ponyattya "doslіdnytska kompetentnіst" [The essence and content of the concept of "research competence"]. Teorіya ta metodyka navchannia fundamentalnykh dysrsyplіn u vyshchіy shkolі: zbіrnik naukovykh prats, VII, 55-62. Kryvyi Rіh: Vydavnychyi vіddіl NMetAU (ukr).
8. Zolochevska, M. V. (2009). Formuvannia doslіdnytskoi kompetentnostі uchnіv pry vyvchennі іnformatyky: metodychnyi posіbnik [Formation of research competence of students in the study of computer science: methodical manual], 92. Kharkіv (ukr).
9. Krushelnytska, O. V. (2006). Metodolohіya ta orhanіzatsіya naukovykh doslіdzhen: navchalnyi posіbnik [Methodology and organization of scientific research: textbook], 206. Kyiv: Kondor (ukr).
10. Liubchak, N. M. (2013). Teoretychni aspekty vyznachennia sutnosti doslidnytskoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia [Theoretical aspects of determining the essence of research competence of the future teacher], 39(3), 33-40. Vinnytsia (ukr).
11. Rohozina, O. V. (2007). Formuvannia doslidnytskykh umin u maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia [Formation of research skills in future teachers of labor education]. (Abstract of Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 19. Kyiv (ukr).
12. The European Qualifications Framework for Lifelong Learning. Retrieved from http://ec.europa.eu/dgs/education_culture (date of appeal: 29.03.2021).
Література
1. Архипова М. В. Модель формування дослідницької компетентності майбутнього інженера-педагога. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2010. Вип. 76. С. 93–96.
2. Архипова М. В. Дослідницька компетентність майбутніх інженерів педагогів. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи», м. Хмельницький, 22–24 жовтня, 2009 р. С. 144–148.
3. Бережнова Е. В. Профессиональная компетентность как критерий качества подготовки будущих учителей. Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. А. В. Хуторского. Москва, 2007. 327 с.
4. Бурчак Л. В. Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Полтава, 2011. 20 с.
5. Бондаренко Л. І. Формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів в умовах магістратури: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Старобільськ, 2015. 20 с.
6. Головань М. С. Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. № 5 (23). С. 196- 205.
7. Головань М. С. Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність». Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць. Випуск VII. Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. С. 55-62.
8. Золочевська М. В. Формування дослідницької компетентності учнів при вивченні інформатики: методичний посібник. Харків, 2009. 92 с.
9. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Київ : Кондор, 2006. 206 с.
10. Любчак Н. М. Теоретичні аспекти визначення сутності дослідницької компетентності майбутнього вчителя. Вінниця, 2013. Вип. 39(4). С. 33-40.
11. Рогозіна О. В. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів трудового навчання: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2007. 19 с.
12. The European Qualifications Framework for Lifelong Learning. URL: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture (дата звернення: 29.03.2021).
Опубліковано
2021-04-28