ВОЛИНЬ В ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВНОГО ПРОСВІТНИЦТВА (1900-1939 рр.): НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Ключові слова: православна церква, просвітництво на Волині, церковні процеси, церковно-парафіяльні школи

Анотація

У статті проаналізовано історію православного просвітництва на Волині. Подано, що від початку свого існування Українська церква користувалась широкою автономією. З національно-державницьким рухом зростало й змагання за її незалежність. У XX ст. складовою цього процесу був національно-церковний рух на Волині. Православна церква посідає помітне місце в політичному, культурному й соціально-економічному житті українського народу. Тривалий період її роль у формуванні національної ідентичності українців штучно ігнорувалась, хоча церква завжди була вагомим засобом впливу на суспільну свідомість.

Зазначено, що православне духовенство зробило значний внесок у розвиток культурної сфери краю. Велику роль священники відводили підвищенню загального освітнього рівня, моральному вихованню своїх вірян, дослідженню історії своєї батьківщини та пам’яткоохоронній діяльності.

З’ясовано, що зміни режимів, політичних систем не змогли похитнути її авторитет, оскільки з нею асоціювалися духовні почуття людини. В періоди бездержавного існування українського народу церква підтримувала національно-творчі процеси і як суспільна організація з могутньою християнською ідеологією об’єднувала народ.

Значення Православної церкви у національно-політичних процесах усвідомлювала частина української інтелігенції та інших верств, розгорнувши в першій половині XX ст. боротьбу за повернення церковній організації національних ознак.

Тому вивчення історії Православної церкви має першорядне значення для відтворення цілісної картини минулого українського народу. Церковним процесам на Волині 20-40-х рр. XX ст. належить важлива роль у загальноукраїнському національно-визвольному русі та у відродженні Української держави і церкви.

Знання минулого Української церкви потрібні і для подолання багатьох штучних стереотипів, які перешкоджають формуванню в Україні демократичного громадянського суспільства. Церковно-історичні дослідження розкривають причини сучасної міжконфесійної напруженості, з’ясовують її витоки і навіть подають варіанти можливих виходів з неї.

Біографія автора

Г. А. Русин , ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Русин Галина Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, Україна). E-mail: grusyn@gmail.com

Посилання

1. Борщевич В. Доля священиків УАПЦ Волині у 1944–1950 рр. Луцьк, 1997. 52 с.
2. Власовський І. Нарис історії Української Православної церкви у 4 т., 5 кн. Нью-Йорк, Бавнд-Брук: Укр. Православ. Церква в З.Д.А., 1955-1966. Т. 3.: (XVΙΙΙ – XX ст.). 1957. 390 с.
3. Гаврилюк С. В. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (XΙX – початок XX століття): монографія. Луцьк : РВВ «Вежа», Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2002. 532 с.
4. Єршова Л. М. Духовна жіноча освіта на Волині (середина ХІХ – поч. ХХ ст.) Шлях освіти. 2000. № 4. С.41-45.
5. Кінд-Войтюк Н. Наукові товариства Другої Речі Посполитої у дослідженні історії та пам’яток Волинського воєводства (1921-1939). Краєзнавство. 2008. № 1/4. С. 22.
6. Спр. 173. О враждебном отношении католического духовенства к православию и о мерах укрепления православия в Волынской губернии., 43 арк.
7. Сторожук І. А. Суспільно-політична та культурно-освітня діяльність духовенства Волинської губернії у 1804–1905 рр.: дис. … канд. істор. наук: 07.00.01 – історія України. Київ, 2015. 240 с.
8. Швалюк І. Роль духовенства в релігійно-церковному та громадському житті Кременецького повіту міжвоєнного періоду. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Історія. 2014. Вип. 1(1). С. 62–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2014_1%281%29__15 (дата звернення: 04.02.2021).
References
1. Borshchevych, V. (1997). Dolya svyashchenykiv UAPCz Volyni u 1944–1950 rr. [The fate of the priests of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in Volyn in 1944–1950], 52. Lutskk (ukr).
3. Vlasovskyi, I. (1957). Narys istoriyi Ukraiinskoi Pravoslavnoi tserkvy [Essay on the history of the Ukrainian Orthodox Church] (in 4 vol., Book 5, Vol. 3.: (XVΙΙΙ – XX st.), 390). New -York, Bavnd-Bruk: Ukr. Pravoslav. Tserkva v Z.D.A., 1955-1966 (ukr).
4. Havryliuk, S. V. (2002). Istorychne pamyatkoznavstvo Volyni, Kholmshchyny i Pidlyashshya (XΙX – pochatok XX stolittya) [Historical monuments of Volhynia, Kholm and Podlasie (XIX - early XX century)]: monografiya, 532. Lutsk: RVV "Vezha", Volyn Lesya Ukraiinka State University (ukr).
5. Yershova, L. M. (2000). Dukhovna zhinocha osvita na Vol`ni (seredyna XIX–pochatok XX st.) [Spiritual women's education in Volyn (mid-nineteenth - early twentieth century]. Shlyakh osvity, 4, 41-45 (ukr).
7. Kind-Voytiuk, N. (2008). Naukovi tovarystva Druhoii Rechi Pospolytoii u doslidzhenni istorii ta pamyatok Volynskoho voyevodstva (1921-1939) [Scientific societies of the Second Commonwealth in the study of the history and monuments of the Volyn region (1921-1939)]. Krayeznavstvo, 1/4, 22 (ukr).
8. Spr. 173. O vrazhdebnom otnoshenii katolycheskoho dukhovenstva k pravoslaviyu o merakh ukrepleniya pravoslaviya v Volynskoy hubernii [On the hostile attitude of the Catholic clergy to Orthodoxy and on measures to strengthen Orthodoxy in the Volyn province], 43 ark. (rus).
9. Storozhuk, I. A. (2015). Suspilno-politychna ta kulturno-osvitnya diyalnist dukhovenstva Volynskoi hubernii u 1804 – 1905 rr. [Socio-political and cultural-educational activities of the clergy of the Volyn province in 1804-1905]. (Candidate of Historical Sciences Thesis), 240. Kyiv (ukr).
11. Shvalyuk, I. (2014). Rol dukhovenstva v relihiyno-tserkovnomu ta hromadskomu zhytti Kremenetskoho povitu mizhvoyennoho periodu [The role of the clergy in the religious, ecclesiastical and public life of Kremenets district in the interwar period]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Istoriya, 1(1), 62–64. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/
NZTNPU_ist_2014_1%281%29__15 (date of appeal: 04.02.2021) (ukr).
Опубліковано
2021-04-28